Articles

Wet zorgplicht kinderarbeid: een juridische verankering van een zorgplicht die voldoende inzicht geeft in wat van ondernemingen wordt verwacht?

Wet zorgplicht kinderarbeid: een juridische verankering van een zorgp

Wet zorgplicht kinderarbeid: een juridische verankering van een zorgplicht die voldoende inzicht geeft in wat van ondernemingen wordt verwacht?

18.11.2020 NL law

De Wet zorgplicht kinderarbeid roept diverse vragen op. Welke verplichtingen gelden voor ondernemingen om aan de zorgplicht te voldoen en welke punten behoeven nog verduidelijking?

Met de Wet zorgplicht kinderarbeid (hierna: Wzk) is de plicht voor ondernemingen om te waken voor kinderarbeid in de eigen productieketen door middel van het betrachten van gepaste zorgvuldigheid juridisch verankerd in Nederland. Hoewel het de verwachting is dat de Wzk niet voor 2022 in werking treedt, volgt hieruit wel dat ondernemingen al rekening moeten houden met de uit de Wzk voortvloeiende verplichtingen vanaf 13 november 2019, de datum waarop de wet in het Staatsblad is gepubliceerd. Wat ondernemingen precies moeten doen om die gepaste zorgvuldigheid (due diligence) te betrachten, zal worden verduidelijkt in een nog op te stellen algemene maatregel van bestuur (hierna: amvb). Het op 10 juli 2020 aangeboden evaluatierapport van de IMVO-convenanten3 wordt meegenomen bij het uitwerken van de amvb. Het doel van dit rapport is het geven van inzicht in de mate waarin deze convenanten de toepassing van gepaste zorgvuldigheid bevorderen.

In dit artikel brengt Shanne Verkerk de Wzk voortvloeiende verplichtingen in kaart om te bezien wat ondernemingen nu al kunnen ondernemen om aan die verplichtingen te voldoen. Ook bespreekt ze de mogelijke gevolgen bij niet-nakoming van de uit de Wzk voortvloeiende verplichtingen.

Daarnaast gaat ze in op de punten ten aanzien waarvan de amvb nog verduidelijking moet bieden. De uitkomsten van de evaluatie van de IMVO-convenanten in dit kader wordt ook kort besproken.

Lees de publicatie hier.

 

Bb 2020/91 - Verkerk, S.A. - 26-10-2020
Bedrijfsjuridische berichten, Wet zorgplicht kinderarbeid: een juridische verankering van een zorgplicht die voldoende inzicht geeft in wat van ondernemingen wordt verwacht?

Related news

21.09.2021 NL law
Mogen grote steden woningbeleggers in alle wijken weren?

Short Reads - Gemeenten krijgen binnenkort een nieuw instrument in de strijd tegen woningnood: opkoopbescherming. Dit is een vergunningplicht voor het verhuren van een recent aangeschafte woning. Het doel daarvan is het weren van opkopende beleggers die delen van de woningmarkt domineren. Onder meer de gemeenten Rotterdam, Den Haag en Amsterdam hebben al gezegd hiervan gebruik te zullen maken in de hele gemeente. Dat laatste is echter makkelijker gezegd dan gedaan.

Read more

20.08.2021 NL law
Fasering toepasselijkheid Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: de laag risico gebouwen van gevolgklasse 1 als start

Short Reads - Per 1 juli 2022 treedt naar verwachting de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: Wkb) in werking. Hiermee komt een nieuw stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw. In onze eerdere blog schreven wij al hoe dit toekomstige stelsel van bouwtoezicht eruit zal gaan zien. De belangrijkste wijziging is dat voortaan een ‘private kwaliteitsborger’ de conformiteit met bouwtechnische voorschriften zal toetsen in plaats van het college van burgemeester en wethouders.

Read more