Inside Stibbe

Stibbe Brussel benoemt vijf nieuwe Counsels

Stibbe Brussels appoints five new Counsel

Stibbe Brussel benoemt vijf nieuwe Counsels

20.01.2022 BE law

Brussel, 20 januari 2022 – Stibbe in Brussel heeft Bastiaan Schelstraete (Environment & Planning), Stefanie François (Environment & Planning), David Verwaerde (Dispute Resolution), Lizelotte De Maeyer (Tax) en Pieter-Jan Leemen (Banking & Finance) tot Counsel benoemd met ingang van 1 januari 2022. De nieuwe benoemingen kaderen in Stibbe’s beleid om intern talent te promoten en praktijkgroepen te versterken.

We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat Stibbe Brussel vijf nieuwe Counsels heeft benoemd: specialisten milieu- en ruimtelijke ordeningsrecht Bastiaan Schelstraete en Stefanie François, strafrechtexpert David Verwaerde, fiscaliteitsspecialist Lizelotte De Maeyer, en bank- en financiënexpert Pieter-Jan Leemen.

Stibbe’s Environment & Planning praktijk is gekend om zijn brede dienstverlening, gaande van advieswerk en procesvoering tot wetgevend en transactioneel werk. Bastiaan Schelstraete adviseert cliënten bij de uitvoering van grote (her)ontwikkelings- en infrastructuurprojecten en complexe vergunnings- en verontreinigingsvragen. Hij heeft een specifieke expertise inzake het wettelijk kader voor milieueffectrapportage (MER). Op het gebied van geschillenbeslechting heeft Bastiaan ruime ervaring in procedures voor de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de burgerlijke rechtbanken. Daarnaast maakt hij deel uit van het redactieteam van verschillende juridische tijdschriften met focus op milieurecht en ruimtelijke ordening en publiceerde hij reeds diverse artikels binnen deze onderwerpen.

Stefanie François (Environment & Planning) heeft een uitgebreide ervaring met betrekking tot EU-milieuregelgeving en een bijzondere interesse voor natuurbehoud, afval, bodemverontreiniging en milieueffectrapportage. Ze is zeer goed vertrouwd met complexe (her)ontwikkelings-, infrastructuur- en energieprojecten. Haar ruime expertise in deze materies komt ook tot uiting in haar litige-ervaring voor nationale burgerlijke en administratieve rechtbanken, het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof van Justitie. Stefanie is bovendien zeer bedreven in het opstellen van wetteksten en regelgeving voor diverse overheden. Ze is auteur van diverse publicaties over milieurecht en ruimtelijke ordening en is regelmatig gastspreker op seminaries over ruimtelijke ordening en bijbehorende regelgeving.

David Verwaerde (Dispute Resolution) staat cliënten bij inzake ondernemingsstrafrecht, voornamelijk in dossiers met betrekking tot het witwassen van geld, belastingfraude, verduistering, faillissementsmisdrijven, computerfraude, handel met voorkennis, marktmisbruik, stedenbouwkundige misdrijven, milieudelicten en de schending van bedrijfsgeheimen. Hij heeft ook een bijzondere expertise in antiwitwaspraktijken (AML). Davids promotie tot Counsel zal bijdragen tot de verdere uitbouw van Stibbe's strafrechtpraktijk. Als Counsel zal David cliënten bijstaan in complexe strafrechtelijke onderzoeken en rechtszaken, de implementatie van AML-wetgeving en het opzetten van compliance programma's en anti-omkoping- en anti-corruptiebeleidslijnen.

Lizelotte De Maeyer (Tax) heeft een ruime ervaring in geschillenbeslechting met betrekking tot een brede waaier van fiscale materies, en dit zowel voor de administratieve als de gerechtelijke instanties. Ze focust in het bijzonder op fiscale procedures en de relatie tussen de fiscale wetgeving en de privacywetgeving. Lizelotte's benoeming tot Counsel zal de fiscale geschillenpraktijk van Stibbe, die een essentieel onderdeel vormt van de fiscale dienstverlening van het kantoor, verder versterken. Voorts is Lizelotte zeer bedreven in het adviseren van cliënten over fiscale kwesties, met name op het gebied van reorganisaties van vennootschappen en de taxatie van onroerend goed (transacties). Ze staat cliënten regelmatig bij in het verkrijgen van fiscale rulings. Lizelotte is ook een van de drijvende krachten achter de vermogensplanningspraktijk van het team en adviseert vaak over het gebruik van Belgische burgerlijke vennootschappen en certificeringsvehikels, alsook over vermogensplanning in het algemeen. Ze is auteur van verschillende publicaties over vennootschapsbelastingrecht en fiscale procedures en spreekt regelmatig op seminaries.

Pieter-Jan Leemen (Banking & Finance) staat financiële instellingen, vennootschappen en overheden bij in Belgische en internationale financiële transacties, in het bijzonder die met betrekking tot gesyndiceerde leningen, overnamefinanciering, herstructureringen, vastgoedfinanciering en projectfinanciering. Samen met Stibbe's corporate team en vastgoedteam zal Pieter-Jan de relaties van het kantoor met private equity fondsen, banken, directe kredietverstrekkers en vastgoedfondsen/-ontwikkelaars verder versterken.
    
Wouter Ghijsels, Managing Partner van Stibbe Brussel: "Ik wil Bastiaan, Stefanie, David, Lizelotte en Pieter-Jan van harte feliciteren met deze lovenswaardige prestatie in hun carrière. De promoties van deze getalenteerde advocaten zijn het resultaat van hun uitzonderlijke expertise en hoogwaardige dienstverlening aan onze cliënten. Deze benoemingen versterken ook onze praktijkgroepen verder en bevestigen onze voortdurende inzet voor de ontplooiing van onze medewerkers en het toekomstige succes van ons kantoor.

DSCF9249

Team

Related news

18.05.2022 NL law
Self-storage business qualifies as real estate entity for Dutch real estate transfer tax purposes

Short Reads - On May 11, 2022 the Amsterdam Court of Appeal published its decision, dated April 12, 2022, that - following the referral by the Dutch Supreme Court last year for factual investigation - the services of a self-storage business, from the point of view of its customers, consisted mainly (i.e. for at least 70%) of the exploitation (by way of lease) of immovable property and the other services provided to its customers are subordinate to that lease. 

Read more

17.05.2022 NL law
Mobiliteit en de Omgevingswet: met het Besluit werkgebonden personenmobiliteit wil de regering sturen op verduurzaming van woonwerkverkeer en zakelijk verkeer

Short Reads - Het Besluit werkgebonden personenmobiliteit is op 19 april 2022 aan de Staten-Generaal voorgehangen. Dit besluit verplicht ondernemingen met meer dan 100 werknemers om gegevens aan te leveren over hun woon-werk verkeer en zakelijke verkeer van werknemers. Het besluit strekt tot naleving van de Europese Klimaatwet, de Green deal en de Klimaatwet. In dit blog belichten wij de belangrijkste aspecten van het besluit.

Read more

11.05.2022 NL law
Proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence

Short Reads - On 23 February 2022 the European Commission (the "Commission") published a proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence (the "CSDD proposal"). This long awaited proposal – if adopted unchanged – will require certain (very) large EU and non EU companies to set 

Read more