Short Reads

Update on offshore wind energy: SDE+ Subsidy and Permit tender Borssele Wind Farm Sites I and II open as of 10 April 2016

Update on offshore wind energy: SDE+ Subsidy and Permit tender Borssele Wind Farm Sites I and II open as of 10 April 2016

Update on offshore wind energy: SDE+ Subsidy and Permit tender Borssele Wind Farm Sites I and II open as of 10 April 2016

12.04.2016 NL law

Opening of SDE+ Subsidy and Permit tender Borssele Wind Farm Sites

On 8 April 2016, the final Wind Farm Site Decisions I and II (Kavelbesluit I en II windenenergiegebied Borssele) were published in the Government Gazette (Staatscourant). This was the last formal hurdle to be overcome in order for the first Borssele subsidy tender to open.

The application forms in respect of the tender can be downloaded from the website mijn.rvo.nl. The tender opened on 10 April 2016 and applications can be submitted from 11 April 2016 up to and including 12 May 2016, 17.00 CEST.

The subsidy and permits shall be granted to the applicant that fulfills all legal requirements and needs the least subsidy. In other words: the applicant with the lowest bid price per kWh is ranked the highest.

Wind Farm Site Decisions I and II

Several of the legal requirements that have to be fulfilled are laid down in the Wind Farm Site Decisions I and II. These Site Decisions, as published on 8 April 2016, can be found here:

Interested parties, that have submitted a notice of objection against the draft Site Decisions, may lodge an appeal within six (6) weeks with the Council of State (Raad van State).

Amendment Power Plant Policy Rule

On 8 April 2016, the Amendment Power Plant Policy Rule (Beleidsregel wijziging productie-installatie) was also made available. In this policy rule, it is stated that – together with the application for the provision of subsidy – a plan has to be submitted for the use and exploitation of the wind farm. The Renewable Energy Production Incentive Scheme Decree (Besluit stimulering duurzame energieproductie) requires the subsidy recipient to realize and exploit the wind farm in accordance with such plan. It is expected that the winner of the tender has not yet finalized all financial arrangements and agreements with suppliers at the moment of provision of the subsidy. Therefore, it is deemed desirable that there is some flexibility as to certain aspects of the wind farm, e.g. because the turbine type described cannot be purchased for the expected price or because better turbines have become available. Furthermore, a more detailed investigation may disclose that the turbines can be positioned more efficiently. In the Renewable Energy Production Incentive Scheme Decree it is stipulated that an exemption can be granted to deviate from the plan originally submitted. Specifications in respect of such exemption are laid down in the Amendment Power Plant Policy Rule.

Wind Farm Site Decisions III, IV and V

The draft Wind Farm Site Decisions III, IV and V were also made available on 8 April 2016 (please click here to view the draft Wind Farm Site Decisions III, IV and V (in Dutch)).

The opening of the second tender (Borssele Wind Farm Sites III, IV and V) is expected in August 2016.

For an overview of all English posts published on Stibbeblog regarding Offshore Wind Energy, please click here.

The post Update on offshore wind energy: SDE+ Subsidy and Permit tender Borssele Wind Farm Sites I and II open as of 10 April 2016 is a post of Stibbeblog

Related news

03.03.2020 NL law
Right to challenge symbolisch verankerd

Short Reads - De regering beoogt het right to challenge (ook wel uitdaagrecht genoemd) symbolisch te verankeren in de Gemeentewet. Het right to challenge betreft een vorm van burgerparticipatie waarbij inwoners van een gemeente of maatschappelijke (private) partijen de gemeente verzoeken om de feitelijke uitvoering van een gemeentelijke taak over te nemen. 

Read more

27.03.2020 BE law
Bijzondere volmachten in tijden van crisis: wat kan en wat niet?

Short Reads - In haar advies van 25 maart 2020 analyseert de afdeling Wetgeving van de Raad van State het wetsvoorstel van 21 maart 2020 tot bijzondere machtiging aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19. Het advies brengt de algemene beginselen inzake bijzondere machten in herinnering en plaatst daarnaast enkele kritische kanttekeningen bij het wetsvoorstel zelf. Voor liefhebbers van het grondwettelijk recht vormt het advies van de afdeling Wetgeving daarom een welgekomen afleiding in tijden van lockdown. 

Read more

02.03.2020 NL law
Wijziging Algemene wet bestuursrecht op komst: sanctionering medewerkingsplicht door middel van last onder bestuursdwang en dwangsom

Short Reads - In de Tweede Kamer wordt op dit moment het wetsvoorstel behandeld tot wijziging van de Awb en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht. Dit wetsvoorstel voorziet onder meer in een algemene regeling voor de niet-naleving van de medewerkingsplicht in artikel 5:20 lid 3 Awb.

Read more

17.03.2020 NL law
Begunstigingstermijn en dwangsommen bij overmacht door crises

Short Reads - Als de begunstigingstermijn die aan een last onder dwangsom is verbonden voor een overtreder niet haalbaar is, kan het bestuursorgaan de last opheffen, opschorten of verminderen. De huidige crisissituatie in Nederland biedt bestuursorganen ruimte om de looptijd van handhavingsbesluiten op te schorten. In dit bericht zetten wij de mogelijkheden daartoe uiteen en schetsen wij de randvoorwaarden waaraan zo’n opschorting moet voldoen.

Read more

26.02.2020 NL law
De Wet maatschappelijke ondersteuning als proeftuin voor integrale geschilbeslechting in het bestuursrecht

Short Reads - De eerste vraag die bestuursrechtjuristen vaak stellen bij het behandelen van een nieuwe zaak is of de bestuursrechter dan wel de civiele rechter daarnaar moet kijken. Die vraagt leidt in een niet onaanzienlijk aantal gevallen tot lange deliberaties met soms ook nog eens als conclusie dat het antwoord niet duidelijk is. Daarnaast blijkt in sommige zaken dat een geschil deels bij de bestuursrechter en deels bij de civiele rechter thuishoort.

Read more

This website uses cookies. Some of these cookies are essential for the technical functioning of our website and you cannot disable these cookies if you want to read our website. We also use functional cookies to ensure the website functions properly and analytical cookies to personalise content and to analyse our traffic. You can either accept or refuse these functional and analytical cookies.

Privacy – en cookieverklaring