Tom Barkhuysen

I am Tom Barkhuysen
Public Law specialist
Compliance and Sanctions specialist

Tom Barkhuysen

This page is also available in English

Tom Barkhuysen is gespecialiseerd in algemeen bestuursrecht, toezicht en handhaving, subsidies, huisvesting, vergunningen, onteigening, overheidsaansprakelijkheid en openbaarheid van bestuur. Daarnaast behoren publiekrechtelijke geschillen, publiekrechtelijk organisatierecht, mensenrechten, staatssteun, Europees bestuursrecht en onderwijsrecht tot zijn specialismen.

Tom treedt als advocaat op voor diverse ondernemingen, ontwikkelaars en publieke instellingen zoals gemeenten, provincies, onderwijs en andere openbare instellingen en staat hen bij in de onderhandelingen en juridische procedures. Tevens is hij als deeltijd-hoogleraar Staats- en Bestuursrecht verbonden aan de Universiteit Leiden. In deze hoedanigheid publiceert en doceert hij regelmatig op het gebied van verschillende bestuursrechtelijke kwesties. Tot slot is Tom lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Bestuursrecht en lid van de redactie van het Nederlands Juristenblad. Ook annoteert hij jurisprudentie in onder andere de Kluwer Jurisprudentie Administratiefrechtelijke Beslissingen.

  • Languages: Dutch, English, German
  • Admitted to the Amsterdam Bar: 1998
  • Partner since: 2012

Experience

Related news

03.05.2021 NL law
De overheid behoeft de besten, maar krijgt zij die nog wel?

Short Reads - ‘De overheid behoeft de besten; zij moet aantrekken en opkweken de bekwaamsten onder de jongeren; haar mensen moeten het in kennis maar ook in levenshouding en beschaving kunnen opnemen tegen de leidende figuren uit de maatschappij; het zou noodlottig zijn voor de publieke zaak, zo de overheid zich tevreden zou stellen met degenen, die elders niet aan de slag konden komen of mislukten.’ (C.H.F. Polak 1957, geciteerd in NJB 2018/1044)

Read more

15.04.2021 NL law
Geen zienswijze ingediend? Beroep van belanghebbende tegen omgevingsrechtelijk besluit is toch ontvankelijk

Short Reads - Een belanghebbende die beroep instelt tegen een milieu- of ruimtelijke ordeningsbesluit mag niet langer niet-ontvankelijk worden verklaard omdat hij geen zienswijze heeft ingediend tegen een eerder ontwerp. Dat betekent dat de bestuursrechter in die gevallen alsnog zijn beroep in behandeling moet nemen. Artikel 6:13 Awb kan namelijk niet worden tegengeworpen. 

Read more

28.04.2021 NL law
Gevolgen van enige betekenis? Bij twijfel is burger belanghebbende

Short Reads - In het bestuursprocesrecht is het uitgangspunt dat degene die rechtstreeks gevolgen ondervindt van een besluit belanghebbende is bij dat besluit. Sinds 2016 past de Afdeling in het omgevingsrecht hierop een correctie toe: er moet sprake zijn van gevolgen van enige betekenis om belanghebbende te zijn. Op 10 maart 2021 heeft de Afdeling bepaald dat bij twijfel over de vraag of hiervan sprake is, de rechtszoekende het voordeel van de twijfel krijgt.

Read more

08.04.2021 NL law
Voorzieningenrechter Afdeling: beroep van een niet-belanghebbende toch ontvankelijk wegens het Varkens in nood-arrest

Short Reads - De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State gaat in een recente uitspraak op voorhand uit van de ontvankelijkheid van een beroep van een persoon die een zienswijze heeft ingediend over een ontwerp-inpassingsplan. Dit terwijl de betreffende persoon geen feitelijke gevolgen van het plan ondervindt en dus geen belanghebbende is.

Read more

Other specialists