Rut Molenaar-Wingens

Rut Molenaar-Wingens

Rut Molenaar-Wingens specialises in general administrative law, environmental and planning law, compliance and sanctions and governmental liability issues.

She works in close collaboration with a wide range of clients including international and national leading companies, developers and public bodies, such as municipalities and provinces.

Rut assists and advises her clients by representing their interests before the courts and in negotiations, including liaising with relevant authorities regarding permit and zoning plan procedures or in relation to enforcement actions.

Rut has a Master of Laws in constitutional and administrative law from Utrecht University (2012). She completed the postgraduate course in spatial planning and environmental law from the Grotius Academy in 2018 (cum laude) and in that same year, she attended the Stibbe MBA Highlights Programme at INSEAD (2018).

She is a member of the Administrative Law Association, the Environment Law Association, the Construction Law Association and the Stibbe Pro Bono Committee.

  • Languages: Dutch, English
  • Admitted to the Amsterdam Bar: 2013

Experience

Related news

09.07.2019 NL law
Testen van zelfrijdende auto's sinds 1 juli 2019 vergemakkelijkt

Short Reads - Op 1 juli 2019 is de Experimenteerwet zelfrijdende auto's in werking getreden (Stb. 2019, 240), Het betreft een wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw) waardoor het testen van zelfrijdende auto's (met besturing op afstand) makkelijker wordt. De wetswijziging vormt een belangrijke stap om belemmeringen in de huidige regelgeving weg te nemen en ruim baan te maken voor nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van zelfrijdende auto's.

Read more

16.11.2016 NL law
Behoud cultureel erfgoed als dwingende reden van groot openbaar belang voor ontheffing Flora- en faunawet

Short Reads - In haar uitspraak van 26 oktober 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2787) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) voor het eerst geoordeeld dat behoud van het Nederlands cultureel erfgoed kan gelden als dwingende reden van groot openbaar belang als bedoeld in artikel 2, eerste lid onder e, van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (het Vrijstellingsbesluit).

Read more

05.01.2017 NL law
Vrijstelling van Flora- en faunawetverboden door gebruik van goedgekeurde gedragscodes wordt in de Wet natuurbescherming voortgezet

Short Reads - De mogelijkheid die het regime van de Flora- en faunawet (Ffw) sinds 2005 bood om met behulp van een goedgekeurde gedragscode vrijstelling te krijgen van de verboden in artikel 8 tot en met 12 Ffw, blijft ook onder het regime van de per 1 januari 2017 in werking getreden Wet natuurbescherming (Wnb) bestaan. Om mogelijke verschillen te identificeren volgt hierna een beschrijving van het oude en het nieuwe wettelijk kader voor het gebruik van gedragscodes.

Read more

28.10.2016 NL law
Stand van zaken uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming

Short Reads - De uitvoeringsregelgeving van de nieuwe Wet natuurbescherming is vastgesteld en op 28 oktober 2016 gepubliceerd in het Staatsblad. Bij brief van 21 oktober 2016 heeft de Staatsecretaris van Economische Zaken  vooruitlopend op deze publicatie de Tweede Kamer nader geïnformeerd over de stand van zaken van de Wet natuurbescherming (Wnb).

Read more

14.12.2016 NL law
Implementatie van de Wet natuurbescherming op provinciaal niveau

Short Reads - [update 3 januari 2017] De taken en verantwoordelijkheden zijn in de Wnb zoveel mogelijk bij de provincies neergelegd, overeenkomstig het uitgangspunt 'decentraal tenzij'. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wnb, zijn de provincies druk met het vaststellen van provinciale verordeningen en beleidsregels. Zo moet onder meer de regelgeving omtrent faunabeheerplannen worden uitgebreid en een natuurvisie worden vastgesteld.

Read more

Other specialists

This website uses cookies. Some of these cookies are essential for the technical functioning of our website and you cannot disable these cookies if you want to read our website. We also use functional cookies to ensure the website functions properly and analytical cookies to personalise content and to analyse our traffic. You can either accept or refuse these functional and analytical cookies.

Privacy – en cookieverklaring