Short Reads

Registratie UBO's in het UBO-register: terugmelding, handhaving en sanctionering

Registratie UBO's in het UBO-register: terugmelding, handhaving en sa

Registratie UBO's in het UBO-register: terugmelding, handhaving en sanctionering

27.07.2022 NL law

Vennootschappen en andere juridische entiteiten hadden tot 27 maart 2022 voor de registratie van hun UBO’s (ultimate beneficial owners) bij het Nederlandse UBO-register. Het voldoen aan de UBO-registratie blijft actueel. Het overtreden van bepalingen betreffende de UBO-registratie kan terugmeldingen, handhaving en sanctionering tot gevolg hebben.

Uiterste termijn UBO-registratie verstreken

Circa 52 procent van de registratieplichtige entiteiten heeft hun UBO-opgave voor 27 maart 2022 gedaan. De overige 48 procent heeft dit alsnog na 27 maart 2022 gedaan of is nog altijd in verzuim. Door een piek in opgaven, heeft de kamer van koophandel (hierna: "KvK") een achterstand bij het verwerken van de UBO-opgaven. Het duurt naar verwachting nog tot 1 januari 2023 voordat de KvK deze achterstand heeft weggewerkt.

Voor meer informatie over de UBO en het UBO-register verwijzen wij naar onze Nieuwsbrief van 29 januari 2020 en onze UBO Webtool.

Handhaving en sanctionering

Indien een entiteit niet heeft voldaan aan de UBO-registratieverplichting of een onjuiste registratie heeft gedaan, kunnen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke sancties worden opgelegd. Bestuursrechtelijke handhaving kan bestaan uit een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete van maximaal €22.500.

In uitzonderlijke gevallen kan het Bureau Economische Handhaving (hierna: "BEH"), de instantie die belast is met de bestuursrechtelijke handhaving van de UBO-registratieverplichting, een zaak doorverwijzen naar het Openbaar Ministerie voor strafrechtelijke handhaving. Het niet voldoen aan de UBO-registratieverplichting is namelijk ook een economisch delict. Als gevolg hiervan kunnen bestuurders van een entiteit worden bestraft. Dit kan bestaan uit een hechtenis van zes maanden, een taakstraf of een geldboete van €22.500.

Door het niet juist inwinnen en bijhouden van de UBO-informatie kunnen de entiteit, en bij het opzettelijk nalaten hiervan de feitelijk leidinggevers, worden bestraft.

Uit de brief van de minister van Financiën van 14 april 2022 blijkt dat het BEH de handhaving vooralsnog met name richt op entiteiten met een verhoogd risico op witwassen en financiering van terrorisme. Het BEH heeft tot 6 juli 2022 nog geen bestuursrechtelijke sancties opgelegd vanwege het niet voldoen aan de registratieplicht, zo blijkt uit de reactie van de minister van 6 juli 2022 over de stand van zaken van het UBO-register. Na de uitspraak van het Hof van Justitie over de rechtmatigheid van het UBO-register, zoals toegelicht in onze Nieuwsbrief van 9 februari 2022, zal op de overige entiteiten steekproefgewijs worden gehandhaafd.

Wij raden u aan alert te blijven op de UBO-registratie en het actueel houden hiervan. Voor entiteiten die hun UBO al tijdig hebben geregistreerd kan een nadere analyse nodig zijn indien er veranderingen plaatsvinden of de entiteit wordt geconfronteerd met een terugmelding. Indien een entiteit nog geen UBO heeft geregistreerd, wordt handhaving en mogelijk sanctionering geriskeerd.

Team

Related news

27.07.2022 NL law
Diversiteit

Short Reads - Op 1 januari 2022 is de Wet ingroeiquotum en streefcijfers ("Diversiteitswet") in werking getreden. De Diversiteitswet ziet op het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur, de raad van commissarissen ("RvC")[1] en de subtop van grote naamloze en besloten vennootschappen[2] en introduceert daarnaast een wettelijk diversiteitsquotum voor RvC’s van beursvennootschappen. 

Read more

27.07.2022 NL law
Actualiteiten Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) 

Short Reads - De aandacht voor (Internationaal) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (“(I)MVO”) en Environmental, Social and Governance factoren (“ESG”) en verantwoording daarover blijft onverminderd groot. Wij zien op nationaal en Europees niveau tal van ontwikkelingen, zoals de publicatie van het voorstel voor een Europese Corporate Sustainability Due Diligence richtlijn. Wij stippen enkele Europese en nationale initiatieven aan. 

Read more

27.07.2022 NL law
Voortgangsbrief modernisering van het ondernemingsrecht

Short Reads - Op 27 juni 2022 zond de minister voor Rechtsbescherming een voortgangsbrief over de modernisering van het ondernemingsrecht naar de Tweede Kamer. De brief is een vervolg op eerdere brieven van zijn ambtsvoorgangers van eind 2018 (zie onze alert) en mei 2020 over dit onderwerp. In de voortgangsbrief gaat de minister in op de laatste stand van zaken van verschillende geplande en lopende wetgevingstrajecten op het terrein van het ondernemingsrecht.

Read more

27.07.2022 NL law
Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames

Short Reads - De Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames ("Wet Vifo") is op 17 mei 2022 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet introduceert een investeringstoets op grond van nationale veiligheid. Concreet betekent dit dat voor investeringen in ca. 735 tot 1460 bedrijven in Nederland een voorafgaande meldplicht, stand still-verplichting en mogelijke 'vergunningplicht' van toepassing is. Naar verwachting treedt de wet begin 2023 in werking (met een terugwerkende kracht tot 8 september 2020).

Read more

27.07.2022 NL law
Wetsvoorstel digitale oprichting besloten vennootschappen

Short Reads - Op 21 april 2022 is het wetsvoorstel tot implementatie van de richtlijn met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel stelt wijzigingen voor in Boek 2 BW en de Wet op het notarisambt. Een gedeelte van de richtlijn wordt afzonderlijk geïmplementeerd in het Handelsregisterbesluit 2008. Het wetsvoorstel is slechts van toepassing op EU-onderdanen. Dit in tegenstelling tot het voorontwerp waaronder ook niet-EU-onderdanen vielen.

Read more