Short Reads

Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving

Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving

Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving

27.07.2022 NL law

De afgelopen anderhalf jaar hebben zich veel ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving voorgedaan. Op Europees niveau is nader uitvoering gegeven aan het voorstel voor de Corporate Sustainability Reporting Directive ("CSRD") en zijn inmiddels conceptduurzaamheidsstandaarden geformuleerd. 

Op mondiaal niveau is de International Sustainability Standards Board ("ISSB") eveneens voortvarend aan de slag gegaan met de ontwikkeling van standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving. Tot slot is ook de Amerikaanse Securities and Exchange Commission ("SEC") doende met het opstellen van verslaggevingsstandaarden op het terrein van klimaat.

Europese ontwikkelingen: CSRD en ESRS ED

Op 21 april 2021 heeft de Europese Commissie een voorstel voor de CSRD gepubliceerd. De CSRD herziet verschillende Europese wetgevingsinstrumenten teneinde de Europese Commissie de ruimte te bieden om Europese voorschriften voor duurzaamheidsverslaggeving te kunnen opstellen.

De kern van de CSRD is de mogelijkheid voor de Europese Commissie om European Sustainability Reporting Standards ("ESRS") te ontwikkelen. In de praktijk voert de European Financial Reporting Advisory Group ("EFRAG") hierbij de pen. De ESRS krijgen een gelaagde structuur, waarbij een onderverdeling wordt gemaakt tussen 'sector-agnostische', 'sector-specifieke' en 'entitieit-specifieke' standaarden. Zie nader over de CSRD onze corporate alerts van 9 februari 2022 en 1 november 2021.

In april 2022 heeft EFRAG de eerste concepten voor de ESRS gepubliceerd: de ESRS Exposure Drafts ("ESRS ED"). Deze ESRS ED omvatten de sector-agnostische standaarden en geven een goed beeld van de onderwerpen die in het duurzaamheidsverslag aan de orde dienen te komen. Daarbij heeft EFRAG aangehaakt bij de term ESG door de ESRS ED onder te verdelen per ESG-thema en zodoende aan te duiden met respectievelijk de letters 'E', 'S' en 'G'. In totaal bevatten de ESRS ED 137 verslaggevingsverplichtingen.

De Europese Raad en het Europees Parlement zijn eind juni 2022 tot een voorlopig akkoord gekomen. Hieruit volgt in ieder geval duidelijkheid over het toepassingsbereik en het beoogde tijdstip van inwerkingtreding van de CSRD. Grote organisaties van openbaar belang[1] die thans ingevolge art. 2:391 lid 7 BW verplicht een niet-financiële verklaring dienen op te stellen, zullen vanaf boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2024 de duurzaamheidsstandaarden moeten toepassen. Overige grote ondernemingen[2] zullen aan deze verplichting moeten voldoen vanaf boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2025. Voor kleine en middelgrote[3] beursvennootschappen zal de verplichting ingaan vanaf boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2026. Voor deze vennootschappen zal bovendien een verlicht verslaggevingsregime worden gehanteerd.

De Nederlandse wetgever heeft reeds voorgesorteerd op de implementatie van de CSRD. In het voorstel voor de Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting dat op 5 juli 2022 is ingediend bij de Tweede Kamer, is een wettelijke grondslag opgenomen om bij algemene maatregel van bestuur de CSRD te implementeren, zonder dat nieuwe aanpassingen van Boek 2 BW benodigd zijn. Zie hierover nader onze Corporate Alert.

Internationale ontwikkelingen: ISSB en SEC

Op het internationale speelveld vinden eveneens snelle ontwikkelingen plaats op het terrein van duurzaamheidsverslaggeving.

De ISSB richt zich op het ontwikkelen van een wereldwijde baseline voor verslaggevingsstandaarden rondom duurzaamheidsinformatie. De ISSB prioriteert vooralsnog de ontwikkeling van standaarden gericht op klimaatgerelateerde risico's. In maart 2022 heeft de ISSB dan ook twee Exposure Drafts uitgebracht, waarvan de eerste meer algemene verplichtingen bevat, en de tweede specifieke klimaatgerelateerde verslaggevingsverplichtingen geeft. In de toekomst komen daar standaarden ten aanzien van andere ESG-gerelateerde thema's bij. ISSB streeft naar de publicatie van finale duurzaamheidsstandaarden tegen het einde van 2022.

Tot slot heeft ook de SEC in maart 2022 een voorstel met klimaatgerelateerde rapportageverplichtingen gepubliceerd. Het voorstel 'Enhancement and Standardization of Climate-Related Disclosures for Investors' bevat verplichtingen die zullen gelden voor beursvennootschappen die hun verslaggeving in de Verenigde Staten openbaar moeten maken en moeten delen met de SEC. De verslaggevingsverplichtingen van de SEC zien op drie onderwerpen: materiële klimaatgevolgen, broeikasgasemissies en doelstellingen of overgangsplannen. Volgens het voorstel van de SEC zal een deel van deze verplichtingen voor grote beursvennootschappen al van kracht worden vanaf boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2023.

Voor beursvennootschappen wordt de komende jaren van belang hoe de verschillende initiatieven zich tot elkaar zullen gaan verhouden. Daarbij zal vooral moeten blijken in welke mate de ESRS ED en de duurzaamheidsstandaarden van de ISSB inhoudelijk op elkaar zullen worden afgestemd.


[1] Grote organisaties van openbaar belang zijn beursvennootschappen, alsmede niet-beursgenoteerde banken en (bepaalde) verzekeraars, met een gemiddeld aantal werknemers van meer dan 500 over het boekjaar en daarnaast of een balanstotaal van meer dan € 20 miljoen of een netto-omzet van meer dan € 40 miljoen.

[2] Een onderneming kwalificeert als ‘groot’ indien aan twee van de volgende drie groottecriteria wordt voldaan: het hebben van een balanstotaal van meer dan € 20 miljoen; een netto-omzet van meer dan € 40 miljoen en/of een gemiddeld aantal werknemers van meer dan 250 over het boekjaar, zie ook art. 2:397 BW.

[3] De groottecriteria voor kleine en middelgrote ondernemingen zijn vervat in art. 2:396 BW, respectievelijk art. 2:397 BW.

Team

Related news

27.07.2022 NL law
Diversiteit

Short Reads - Op 1 januari 2022 is de Wet ingroeiquotum en streefcijfers ("Diversiteitswet") in werking getreden. De Diversiteitswet ziet op het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur, de raad van commissarissen ("RvC")[1] en de subtop van grote naamloze en besloten vennootschappen[2] en introduceert daarnaast een wettelijk diversiteitsquotum voor RvC’s van beursvennootschappen. 

Read more

27.07.2022 NL law
Actualiteiten Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) 

Short Reads - De aandacht voor (Internationaal) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (“(I)MVO”) en Environmental, Social and Governance factoren (“ESG”) en verantwoording daarover blijft onverminderd groot. Wij zien op nationaal en Europees niveau tal van ontwikkelingen, zoals de publicatie van het voorstel voor een Europese Corporate Sustainability Due Diligence richtlijn. Wij stippen enkele Europese en nationale initiatieven aan. 

Read more

27.07.2022 NL law
Voortgangsbrief modernisering van het ondernemingsrecht

Short Reads - Op 27 juni 2022 zond de minister voor Rechtsbescherming een voortgangsbrief over de modernisering van het ondernemingsrecht naar de Tweede Kamer. De brief is een vervolg op eerdere brieven van zijn ambtsvoorgangers van eind 2018 (zie onze alert) en mei 2020 over dit onderwerp. In de voortgangsbrief gaat de minister in op de laatste stand van zaken van verschillende geplande en lopende wetgevingstrajecten op het terrein van het ondernemingsrecht.

Read more

27.07.2022 NL law
Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames

Short Reads - De Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames ("Wet Vifo") is op 17 mei 2022 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet introduceert een investeringstoets op grond van nationale veiligheid. Concreet betekent dit dat voor investeringen in ca. 735 tot 1460 bedrijven in Nederland een voorafgaande meldplicht, stand still-verplichting en mogelijke 'vergunningplicht' van toepassing is. Naar verwachting treedt de wet begin 2023 in werking (met een terugwerkende kracht tot 8 september 2020).

Read more

27.07.2022 NL law
Wetsvoorstel digitale oprichting besloten vennootschappen

Short Reads - Op 21 april 2022 is het wetsvoorstel tot implementatie van de richtlijn met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel stelt wijzigingen voor in Boek 2 BW en de Wet op het notarisambt. Een gedeelte van de richtlijn wordt afzonderlijk geïmplementeerd in het Handelsregisterbesluit 2008. Het wetsvoorstel is slechts van toepassing op EU-onderdanen. Dit in tegenstelling tot het voorontwerp waaronder ook niet-EU-onderdanen vielen.

Read more