Short Reads

Voortgang wetsvoorstel inzake evenwichtige man/vrouwverhouding

Voortgang wetsvoorstel inzake evenwichtige man/vrouwverhouding

Voortgang wetsvoorstel inzake evenwichtige man/vrouwverhouding

13.07.2021 NL law

Op 11 februari 2021 is het wetsvoorstel inzake evenwichtige man/vrouwverhouding aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel introduceert een wettelijk diversiteitsquotum voor RvC’s van beursvennootschappen. Daarnaast moeten grote NV’s en BV’s ambitieuze en passende doelen in de vorm van een streefcijfer vaststellen om genderdiversiteit in het bestuur, RvC en senior management te bevorderen.

Het wetsvoorstel bevat in hoofdlijnen de volgende drie regelingen:

  1. In het wetsvoorstel is een diversiteitsquotum van ten minste een derde man, een derde vrouw voor de RvC’s van Nederlandse beursvennootschappen met een notering aan Euronext Amsterdam opgenomen;
     
  2. “Grote” NV’s en BV’s1 moeten zelf passende en ambitieuze doelen in de vorm van een streefcijfer vaststellen om genderdiversiteit in het bestuur, RvC en bij nader door de vennootschap te bepalen categorieën werknemers in leidinggevende functies (bijvoorbeeld het executive committee of de senior managementfuncties) te bevorderen2. Zij moeten daartoe een plan opstellen; en
     
  3. De grote vennootschap dient jaarlijks binnen tien maanden na afloop van het boekjaar in een vastgesteld format aan de SER te rapporteren over onder meer het aantal mannen en vrouwen dat aan het eind van het boekjaar deel uitmaakt van het bestuur, de RvC en senior managementfuncties. In het Besluit inhoud bestuursverslag wordt een verplichting opgenomen om deze informatie ook op te nemen in het bestuursverslag. 
     

In onze Corporate Alert van 16 november 2020 gaan wij nader in op de inhoud van het wetsvoorstel.

Voortgang behandeling 

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer vindt plaats op 14 september 2021.

Het is nog onduidelijk wanneer de wet in werking zal treden. Uit de op 26 mei 2021 verschenen Nota naar aanleiding van het verslag blijkt dat de regering, mede vanwege de voortdurende ondervertegenwoordiging van vrouwen in de top van het bedrijfsleven, hecht aan een spoedige invoering van de nieuwe regeling, mogelijk per 1 januari 2022.

Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het wetsvoorstel.

Meer informatie

Voor meer informatie over diversiteit in de top van het bedrijfsleven zie onze Nieuwsberichten van 2 februari 20217 juli 20207 februari 2020 en 24 september 2019. Zie eveneens de bijdrage van Manon Cremers en Lieke Stroeve in de TOP 2020/435 en de bijdrage van Sandra Rietveld en Lieke Stroeve in TvJ 2020/1.

 

 

1. Een NV of BV kwalificeert als een grote vennootschap als de jaarrekening twee jaar achter elkaar voldoet aan minimaal twee van de volgende kenmerken: een balanstotaal groter dan 20 miljoen euro, een netto-omzet groter dan 40 miljoen euro en een gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar van 250 of meer.

2. Grote beursvennootschappen stellen passende doelen in de vorm van een streefcijfer vast ten aanzien van het bestuur en senior management, vanwege het diversiteitsquotum voor de RvC.

Team

Related news

11.01.2022 NL law
De beursvennootschap, AVA-seizoen 2022

Articles - Bij de voorbereiding van de algemene vergadering in 2022 worden beursvennootschappen geconfronteerd met onzekere factoren rondom COVID-19, de invloed van vergaderseizoenen 2020, 2021 en de in werking tredende Diversiteitswet, en toenemende verankering van ESG in het corporate landschap. In het Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk staan Lieke Stroeve en Manon Cremers stil bij de actiepunten voor AVA-seizoenen 2022 en 2023.

Read more

20.12.2021 LU law
Extension of exceptional measures for the holding of Luxembourg companies meetings

Articles - In the context of the uncertain evolution of the COVID-19 pandemic, continuing applicable travel restrictions and the encouragement of the Luxembourg Government to observe social distancing, including in a business environment, the Luxembourg Chamber of Deputies has adopted the law dated 17 December 2021. This law extends the possibility to hold meetings without physical attendance until 31 December 2022 and thereby amends the law of 23 September 2020 concerning the holding of meetings in companies and other legal entities, as amended.

Read more

15.12.2021 NL law
Toepasselijkheid ESEF in verslaggeving vanaf boekjaar 2021

Short Reads - Aanleiding Het was aanvankelijk de bedoeling dat uitgevende instellingen hun jaarlijkse financiële verslaggeving over boekjaar 2020 in een uniform elektronisch verslaggevingsformaat (ESEF) zouden moeten publiceren. De Nederlandse wetgever heeft echter gebruikgemaakt van een door de Europese Commissie geboden uitstelmogelijkheid. Van uitgevende instellingen wordt verwacht dat zij verslaggeving vanaf boekjaar 2021 in ESEF publiceren. Deze alert geeft praktische tips op basis van de eerste praktijkervaringen met ESEF.

Read more

20.12.2021 NL law
Verplichte rapportering door accountants over fraude en continuïteit in de controleverklaring

Short Reads - Aanleiding De onderwerpen “fraude” en “continuïteit” en de werkzaamheden die accountants verrichten rondom deze onderwerpen zijn zeer actueel. Op 13 september 2021 publiceerde de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (“NBA”) een consultatiedocument waarin werd voorgesteld dat accountants verplicht worden om altijd in aparte secties over fraude en continuïteit te rapporteren in de controleverklaring.

Read more