CConsultatie voorontwerp diversiteit in de top van het bedrijfsleven en modernisering NV-recht afgerond

Article
NL Law

In de periode 15 april 2020 t/m 15 mei 2020 is een consultatie gehouden naar een voorontwerp om het NV-recht te moderniseren en de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de top van grote vennootschappen evenwichtiger te maken. De Ministerraad heeft op 3 juli 2020 ingestemd met het wetsvoorstel voor meer evenwicht tussen het aantal mannen en vrouwen in de top van het bedrijfsleven en ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden.

De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar als het wetsvoorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer.

Diversiteit in de top van het bedrijfsleven

Een deel van het voorontwerp gaat over diversiteit in de top van het bedrijfsleven. Dit deel volgt op een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) van 20 september 2019, dat naast genderdiversiteit ook culturele diversiteit behandelt. De SER pleit in haar advies voor stevige maatregelen en een integrale aanpak, omdat de groei van het aandeel vrouwen in topfuncties achter blijft bij de door het Kabinet gestelde doelstellingen. 

Het voorontwerp bevat in dit kader de volgende maatregelen:

 • Instelling van een wettelijk diversiteitsquotum van ten minste 30% man/vrouw voor de RvC van een Nederlandse beursvennootschap. Het gaat volgens de concept memorie van toelichting om vennootschappen met een notering aan Euronext Amsterdam. Zolang de RVC niet voor tenminste 30% uit mannen en voor tenminste 30% uit vrouwen bestaat, is een benoeming die de verdeling niet evenwichtiger maakt nietig. De vacature blijft dan open. Indien het monistisch bestuursmodel (one tier board) bij een vennootschap is toegepast, geldt hetzelfde voor alle bestuurders. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om uitvoerende of niet uitvoerende bestuurders. Om rechtsonzekerheid te voorkomen, heeft de nietigheid van een benoeming geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van besluiten. Het voorgestelde diversiteitsquotum gaat gelden voor nieuwe benoemingen van commissarissen en niet voor herbenoemingen.
 • Een vennootschap die kwalificeert als een ‘grote vennootschap’(1), dient passende en ambitieuze doelen in de vorm van een streefcijfer op te stellen voor de verhouding man/vrouw in het bestuur, RvC en senior management. Dit betekent dat afhankelijk van de omvang van het bestuur, RvC en senior management, het streefcijfer erop gericht moet zijn om de samenstelling evenwichtiger te maken. Grote vennootschappen dienen hiervoor een plan op te stellen. In het Besluit inhoud bestuursverslag zal een verplichting worden opgenomen om daarover te rapporteren in het bestuursverslag. Daarnaast wordt een grote vennootschap verplicht jaarlijks binnen tien maanden na afloop van het boekjaar op basis van een vastgesteld format aan de SER te rapporteren over het aantal mannen en vrouwen in het bestuur, de RVC en een zelf bepaalde categorie werknemers in leidinggevende functies, het streefcijfer voor de man/vrouw verdeling en het plan om dit te bereiken. Wordt het streefcijfer weergegeven in het doel niet gehaald, dan dient dit gemotiveerd te worden.

De voorgestelde regeling vervangt de op 1 januari 2020 vervallen wettelijke streefcijferregeling (art. 2:166/276/391 lid 7 BW oud).

Voor meer informatie over diversiteit in de top van het bedrijfsleven zie onze Nieuwsberichten van 7 februari 2020 en 24 september 2019. Zie eveneens de bijdrage van Manon Cremers en Lieke Stroeve in de TOP 2019/8 en de bijdrage van Sandra Rietveld en Lieke Stroeve in TvJ 2020/1.

Modernisering NV-recht

Het andere deel van het voorontwerp betreft een voorgestelde vereenvoudiging en flexibilisering van het NV-recht. Het gaat daarbij om de volgende wijzigingen:

 • Het maatschappelijk kapitaal is niet langer verplicht, maar kan wel in de statuten worden vastgelegd; 
 • De nominale waarde van aandelen kan in een andere valuta dan de Euro luiden;
 • De introductie van de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde aanduiding, naast aandelen van een bepaalde soort, om te fungeren als orgaan van de vennootschap waaraan bepaalde bevoegdheden kunnen worden toegekend; 
 • Oprichters kunnen de vennootschap in de akte van oprichting verbinden voor het betalen van kosten die met de oprichting verband houden;
 • Bij verpanding of vruchtgebruik op aandelen wordt het mogelijk om het daaraan verbonden stemrecht ook op een later moment aan respectievelijk een pandhouder of vruchtgebruiker toe te kennen door middel van een schriftelijke overeenkomst; 
 • Voor de inkoop van eigen aandelen wordt de grens van 10% in alle Boek 2 BW-bepalingen afgeschaft;
 • Besluitvorming van aandeelhouders buiten vergadering wordt vereenvoudigd;
 • Tenzij de statuten dit uitsluiten geldt dat indien alle aandeelhouders tevens bestuurder of commissaris van de vennootschap zijn en zij allemaal de jaarrekening tekenen, daarmee is vastgesteld dat alle vergadergerechtigden met deze wijze van vaststelling hebben ingestemd. Hiermee is dan ook automatisch de jaarlijkse decharge verleend aan de bestuurders en commissarissen. De gelijksoortige bepaling die nu al voor de BV geldt, wordt gewijzigd zodat deze ook gaat gelden indien alle aandeelhouders bestuurder of commissaris zijn; en
 • Voor algemene vergaderingen geldt dat de wettelijke termijn van zes maanden voor de jaarvergadering komt te vervallen en dat de statuten ook kunnen bepalen dat de vergaderplaats buiten Nederland zal zijn.

Wij hebben een mark up gemaakt van Boek 2 BW, zoals dat zou luiden na (ongewijzigde) implementatie van het voorontwerp. 

Het wetsvoorstel wordt na vijf jaar geëvalueerd. Verder kent het voorontwerp een horizonbepaling; acht jaar na inwerkingtreding van de wet vervallen de regels rondom diversiteit. 

(1.) Een vennootschap kwalificeert als een grote vennootschap als de jaarrekening 2 jaar achter elkaar voldoet aan minimaal twee van de volgende kenmerken: een balanstotaal groter dan 20 miljoen euro, een netto-omzet groter dan 40 miljoen euro en een gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar van 250 of meer.