Short Reads

Ontwikkelingen modernisering NV-recht

Ontwikkelingen modernisering NV-recht

Ontwikkelingen modernisering NV-recht

09.07.2021 NL law

Op 14 juni 2021 is een Kamerbrief gepubliceerd waarin demissionair minister Dekker reageert op het advies van een expertgroep over de modernisering van het NV-recht. De Tweede Kamer wordt daarbij geïnformeerd over de uitvoering van bepaalde moties op het terrein van het ondernemingsrecht.

Demissionair minister Dekker reageert in de Kamerbrief op het advies van een expertgroep over de modernisering van het NV-recht van 30 maart 2021 dat naast de genoemde moties onder meer ingaat op de wenselijkheid van een regeling voor het houden van een volledig digitale algemene vergadering en daarnaast enkele technische wijzigingen van het NV-recht bevat. De expertgroep bestaat uit juristen uit praktijk en wetenschap en vertegenwoordigers van Eumedion, de VEB, de VEUO en VNO-NCW. 

De Kamerbrief en het advies bevatten geen gedetailleerde voorstellen voor het wijzigingen van het NV-recht, maar illustreren de onderwerpen die momenteel ter discussie staan.

Reeds in 2016 kondigde de regering in de Nota voortgang modernisering ondernemingsrecht aan om het NV-recht te moderniseren. Wij schreven hierover in onze Alert van 13 februari 2017. In onze Alert van 29 januari 2019 behandelden wij de voortgangsbrief modernisering ondernemingsrecht. Daarnaast liep van 15 april 2020 tot 14 mei 2020 de consultatie bij het voorontwerp modernisering NV-recht, waarover onze Alert van 7 juli 2020. Klik hier voor de consultatiereacties op dit voorontwerp.

In de Kamerbrief en het advies worden de volgende onderwerpen behandeld:

 1. Het opnemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid van besturen in de wet
  Volgens het merendeel van de leden van de expertgroep is het niet wenselijk om Nederlandse wetgeving omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen voor te bereiden en ligt het niet voor de hand de taak van het bestuur uit te breiden met gedragsnormen. De expertgroep wijst hierbij op het Nederlandse stakeholdermodel, dat inhoudt dat het bestuur bij het ontwikkelen en uitvoeren van de strategie rekening moet houden met de belangen van alle bij de vennootschap betrokkenen, waaronder die van de maatschappij. Verder wordt gewezen op de verschillende Europese initiatieven op dit gebied, waaronder de plannen voor een richtlijnvoorstel over duurzaam ondernemingsbestuur. 

  De expertgroep beveelt aan om na te denken over verregaande verantwoording over de strategie en de uitvoering daarvan in relatie tot maatschappelijke thema’s. Verder ziet de expertgroep geen noodzaak om Boek 2 BW aan te passen om vennootschappen en andere rechtspersonen de mogelijkheid te bieden een statutaire bestaansgrond (purpose of raison d’etre) te formuleren. Demissionair minister Dekker sluit zich hierbij aan.
   
 2.  Wettelijke regeling voor loyaliteitsaandelen
  Nederland kent geen wettelijke regeling die loyaliteitsaandelen expliciet faciliteert, maar deze aandelen zijn wel toegestaan. De expertgroep is verdeeld over de noodzaak om te komen tot een facultatieve regeling voor loyaliteitsaandelen. Ook over de vormgeving van een dergelijke regeling bestaat geen consensus. Er is nader onderzoek en discussie nodig over dit onderwerp en demissionair minister Dekker laat besluitvorming over dit onderwerp aan een volgend kabinet. 
   
 3. Kwartaalrapportages ontmoedigen?
  Kwartaalrapportages worden elk kwartaal uitgebracht, in aanvulling op de verplichte halfjaar- en jaarstukken. Sinds 2016 is het niet meer verplicht om kwartaalrapportages op te stellen. In de Kamerbrief wordt vermeld dat er geen aanleiding wordt gezien om beursgenoteerde ondernemingen te ontmoedigen om kwartaalrapportages te publiceren. Benoemd wordt onder meer dat kwartaalrapportages bijvoorbeeld informatie geven over hoe ondernemingen toewerken naar lange termijn doelen en hoe zij hun strategie verwezenlijken. 
   
 4. Financiële prikkels bestuurders bij overnames
  Het kabinet zal in het kader van de modernisering van het NV-recht nader overleg voeren om te onderzoeken hoe financiële prikkels bij fusies en overnames voor bestuurders beperkt kunnen worden. Ook bij dit onderwerp laat demissionair minister Dekker de besluitvorming over aan een volgend kabinet.
   
 5. Regeling digitale algemene vergadering
  De expertgroep is het er unaniem over eens dat er een aanvullende wettelijke regeling voor de digitale aandeelhoudersvergadering voor alle rechtspersonen moet komen die facultatief van karakter is. De uitgangspunten van de fysieke vergadering zijn voor de digitale vergadering randvoorwaarden, wat onder meer betekent dat er gestemd moet kunnen worden en dat aandeelhouders aanwezig zijn met beeld en geluid. De ervaringen met de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie & Veiligheid die is opgesteld als antwoord op de beperkingen die gelden als gevolg van de uitbraak van COVID-19 worden meegenomen bij de nadere behandeling van dit onderwerp. In de Kamerbrief is opgenomen dat dit onderwerp aan de orde komt bij de verdere modernisering van het NV-recht.
   
 6. Technische wijzigingen modernisering NV-recht
  De expertgroep is het er unaniem over eens dat het NV-recht beter moet aansluiten bij de praktijk en flexibeler moet zijn. De meeste voorgestelde wijzigingen uit het voorontwerp modernisering NV-recht worden wenselijk geacht, al moet volgens Eumedion en de VEB wel onderscheid worden gemaakt tussen beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde NV’s, omdat niet alle wijzigingen geschikt zouden zijn voor beursgenoteerde bedrijven.

Vervolgtraject

De Tweede Kamer wordt in de tweede helft van 2021, in het kader van de modernisering van het NV-recht, nader geïnformeerd over onder meer de onderwerpen loyaliteitsaandelen, financiële prikkels voor bestuurders bij overnames en de bestendige regeling voor de digitale algemene vergadering. 

Team

Related news

16.07.2021 NL law
Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ingediend

Short Reads - Op 23 april 2021 is het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies samen met de memorie van toelichting ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel vloeit voort uit de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Het doel van de richtlijn is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

Read more