Articles

Le contentieux de l’indemnité réparatrice fait une percée dans les marchés publics

Le contentieux de l’indemnité réparatrice fait une percée dans les marchés publics

Le contentieux de l’indemnité réparatrice fait une percée dans les marchés publics

01.02.2017 BE law

Le présent arrêt emporte l’octroi, pour la première fois dans le contentieux des marchés publics, d’une indemnité réparatrice à la partie requérante ayant contesté victorieusement la légalité d’une décision d’attribution.

Le litige portait sur l’attribution d’un marché public de travaux par la commune de Jemeppe sur Sambre, entachée par un défaut de vérification et de justification des prix anormaux de l’adjudicataire. Après avoir établi le bien fondé des moyens invoqués par la requérante, le Conseil d’Etat examine, et accueille favorablement, la demande en indemnité réparatrice, sur le constat que toutes les conditions d’une telle demande sont réunies en l’espèce : en effet, outre que la décision d’attribution litigieuse était manifestement illégale, elle a été adoptée dans le contexte d’une adjudication publique, emportant la désignation « automatique » de l’offre régulière la plus basse comme attributaire du marché.

Dès lors que les motifs de l’annulation emportent l’irrégularité de l’offre de l’adjudicataire initialement désigné et que le requérant disposait, pour sa part, de la deuxième offre la plus basse, devenant donc la première offre régulière classée, le Conseil d’Etat constate qu’elle aurait dû obtenir le marché et qu’elle a perdu définitivement cette possibilité, le pouvoir adjudicateur ayant conclu celui-ci définitivement sans attendre l’issue de la procédure en cause.

En « s’inspirant » de l’article 24 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics, la haute juridiction administrative en déduit qu’une indemnité réparatrice, évaluée à 10% du montant de l’offre de la requérante, hors TVA, peut lui être allouée, majorée des intérêts légaux à compter de l’introduction du recours.

Related news

13.05.2020 NL law
Een klein jaar na de PAS-uitspraken: wanneer zijn stikstofrelevante activiteiten toelaatbaar?

Short Reads - Ontwikkelingen in de rechtspraak hebben niet stil gestaan sinds de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) eind mei 2019 de bekende PAS-uitspraken deed. De Afdeling heeft in een aantal belangwekkende uitspraken enige lijnen uitgezet. In dit blogbericht zetten wij een aantal uitspraken op een rij. Daarbij richten wij ons op de vraag wanneer stikstofrelevante activiteiten na de PAS-uitspraken toelaatbaar zijn.

Read more

20.05.2020 NL law
Stibbe in Amsterdam answers questions from consumers, small business foundations and NGOs about the coronavirus [updated]

Inside Stibbe - In a special Q&A (in Dutch), lawyers from our Amsterdam office share their legal expertise and strive to provide answers to questions put to us by consumers, self-employed persons, enterprises large and small, foundations and NGOs as a result of the corona crisis.

Read more

13.05.2020 NL law
FAQ: bestuurlijk rechtsoordeel – de mogelijkheden tot bezwaar en beroep en de consequenties van een vernietiging

Short Reads - Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is het besluitbegrip bepalend voor de toegang tot de bestuursrechter. Handelingen van bestuursorganen die geen besluit zijn, kunnen niet aan de bestuursrechter worden voorgelegd. Denk bijvoorbeeld aan het handelen van de overheid als contractspartij of het handelen van de overheid dat slechts feitelijk van aard is.

Read more

14.05.2020 NL law
Wijziging NOW: voorafgaande instemming over openbaarmaking in NOW op gespannen voet met de Awb en de Wob

Short Reads - Op 2 april 2020 is de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (“NOW”) in werking getreden. De regeling is snel tot stand gekomen als maatregel tegen de nadelige gevolgen van de corona-crisis. In de praktijk bleek dat de regeling onvolkomenheden bevat en wijzigingen en aanvullingen nodig zijn. Op 4 mei 2020 is een regeling tot wijziging van de NOW gepubliceerd in de Staatscourant.

Read more

13.05.2020 NL law
Bij zeer locatiespecifieke omstandigheden doorbreekt de goede ruimtelijke ordening het exclusieve toetsingskader van titel 5.2 Wet milieubeheer voor luchtkwaliteit

Short Reads - Titel 5.2 Wm bepaalt dat bij het nemen van een groot aantal ruimtelijke ordeningsbesluiten en besluiten tot verlening van omgevingsvergunningen voor milieu de grenswaarden opgenomen in bijlage 2 Wm in acht moeten worden genomen. Afgevraagd kan dan worden of bij het nemen van ruimtelijke ordeningsbesluiten, zoals de vaststelling van een bestemmingsplan, de goede ruimtelijke ordening (waaronder het aanvaardbaar woon- en leefklimaat) een aanvullende toets kan vergen als dat besluit voldoet aan titel 5.2 Wm.

Read more

This website uses cookies. Some of these cookies are essential for the technical functioning of our website and you cannot disable these cookies if you want to read our website. We also use functional cookies to ensure the website functions properly and analytical cookies to personalise content and to analyse our traffic. You can either accept or refuse these functional and analytical cookies.

Privacy – en cookieverklaring