Articles

Le contentieux de l’indemnité réparatrice fait une percée dans les marchés publics

Le contentieux de l’indemnité réparatrice fait une percée dans les marchés publics

Le contentieux de l’indemnité réparatrice fait une percée dans les marchés publics

01.02.2017 BE law

Le présent arrêt emporte l’octroi, pour la première fois dans le contentieux des marchés publics, d’une indemnité réparatrice à la partie requérante ayant contesté victorieusement la légalité d’une décision d’attribution.

Le litige portait sur l’attribution d’un marché public de travaux par la commune de Jemeppe sur Sambre, entachée par un défaut de vérification et de justification des prix anormaux de l’adjudicataire. Après avoir établi le bien fondé des moyens invoqués par la requérante, le Conseil d’Etat examine, et accueille favorablement, la demande en indemnité réparatrice, sur le constat que toutes les conditions d’une telle demande sont réunies en l’espèce : en effet, outre que la décision d’attribution litigieuse était manifestement illégale, elle a été adoptée dans le contexte d’une adjudication publique, emportant la désignation « automatique » de l’offre régulière la plus basse comme attributaire du marché.

Dès lors que les motifs de l’annulation emportent l’irrégularité de l’offre de l’adjudicataire initialement désigné et que le requérant disposait, pour sa part, de la deuxième offre la plus basse, devenant donc la première offre régulière classée, le Conseil d’Etat constate qu’elle aurait dû obtenir le marché et qu’elle a perdu définitivement cette possibilité, le pouvoir adjudicateur ayant conclu celui-ci définitivement sans attendre l’issue de la procédure en cause.

En « s’inspirant » de l’article 24 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics, la haute juridiction administrative en déduit qu’une indemnité réparatrice, évaluée à 10% du montant de l’offre de la requérante, hors TVA, peut lui être allouée, majorée des intérêts légaux à compter de l’introduction du recours.

Related news

19.09.2019 NL law
De kloof tussen stad en platteland: gekraai om niets?

Short Reads - In Frankrijk werd het nieuws deze zomer deels beheerst door de juridische strijd over het matineuze gekraai van haan Maurice. Die zomer begon zowat in mei van dit jaar toen het echtpaar Biron een zaak aanhangig maakte bij de rechtbank in Rochefort vanwege overlast van hun buurhaan.

Read more

06.09.2019 NL law
Afdeling onderstreept belang van onderzoek naar harde plancapaciteit bij toestaan van nieuwe stedelijke ontwikkeling en geeft daarvan definitie

Short Reads - De Ladder voor duurzame verstedelijking is verankerd in artikel 3.1.6 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening en houdt de verplichting in om bij het toestaan van een nieuwe stedelijke ontwikkeling te motiveren dat daaraan behoefte bestaat. Hiermee wordt beoogd leegstand en onnodige bebouwing te voorkomen en zorgvuldig ruimtegebruik te stimuleren. Onlangs is over dit onderwerp een Kamerbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verschenen naar aanleiding van onderzoek naar de werking van de Ladder voor woningbouw.

Read more

18.09.2019 NL law
Geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel, wat nu?

Short Reads - Zoals bekend heeft de Afdeling op 29 mei 2019 (Amsterdamse dakopbouw,) de eisen voor een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel versoepeld. Het perspectief van de burger staat sindsdien centraler. Dat plaatst overheden voor een nieuw probleem: hoe te handelen als een bindende toezegging is gedaan die niet (meer) nagekomen kan of mag worden? Daarover heeft de Afdeling nauwelijks iets gezegd.

Read more

06.09.2019 NL law
Het Klimaatakkoord: sectortafel elektriciteit

Short Reads - Op 28 juni 2019 is het Klimaatakkoord gepresenteerd. In het Klimaatakkoord is aan vijf sectortafels uitgewerkt op welke wijze Nederland uitvoering gaat geven aan de op internationaal niveau gemaakte klimaatafspraken. In dit blogbericht lichten wij toe wat de belangrijkste uitdagingen zijn voor de sectortafel elektriciteit en hoe de komende jaren aan die uitdagingen uitvoering wordt gegeven.   

Read more

18.09.2019 NL law
Consultatie herijking Grondwetsherzieningsprocedure: Tweede Kamer gekozen na eerste lezing moet tweede lezing afronden

Short Reads - Op 3 september 2019 is een internetconsultatie gestart over een wetsvoorstel dat onduidelijkheden moet wegnemen over de tweede lezing van Grondwetsherzieningsvoorstellen. Kort gezegd komt het wetsvoorstel er op neer dat de Tweede Kamer die aansluitend op de eerste lezing wordt gekozen, de tweede lezing moet afronden. Gebeurt dat niet dan vervalt het voorstel van rechtswege. Daarmee borduurt de regering voort op haar eerdere Kamerbrief van 21 februari 2019 waarin zij haar visie over de procedure tot herziening van de Grondwet uit de doeken doet (Kamerstukken II 2018/19, 31 570, 35).

Read more

04.09.2019 NL law
De nieuwe coördinatieregeling in de Awb: wetsvoorstel ingediend!

Short Reads - Ruim een jaar na het sluiten van de internetconsultatie heeft de minister van Rechtsbescherming op 10 juli jl. het wetsvoorstel dat onder meer een algemene coördinatieregeling mogelijk maakt ingediend. In een eerder blogbericht is al ingegaan op de consultatieversie van dit wetsvoorstel en zijn daarmee de hoofdlijnen van de voorgestelde coördinatieregeling besproken. Wij grijpen de indiening van het wetsvoorstel aan om de ingekomen reacties op de internetconsultatie te bespreken alsmede de wijzigingen waartoe deze reacties hebben geleid.

Read more

Our website uses functional cookies for the functioning of the website and analytic cookies that enable us to generate aggregated visitor data. We also use other cookies, such as third party tracking cookies - please indicate whether you agree to the use of these other cookies:

Privacy – en cookieverklaring