Articles

Administrative Law & Real Estate

Administrative Law & Real Estate

Administrative Law & Real Estate

04.04.2014 NL law

Deze nieuwsbrief bevat een overzicht van de berichten die in maart 2014 op Stibbeblog zijn gepubliceerd. De nieuwsbrief bevat samenvattingen en analyses van recente uitspraken en wetswijzigingen over zowel omgevingsrecht als algemeen bestuursrecht.

A.  Wijzigingen in wet- en regelgeving 
 
Ontwerp-wetsvoorstel windenergie op zee beschikbaar voor consultatie 
 
Het kabinet heeft het ontwerp-wetsvoorstel Windenergie op zee gepubliceerd ten behoeve van internetconsultatie. Dit wetsvoorstel biedt een nieuw juridisch kader voor de besluitvorming over windparken op de Noordzee. De wet introduceert onder meer het nieuwe begrip kavelbesluit.
Tot 16 april 2014 kunnen belanghebbenden reageren op dit concept. LEES MEER 
 
Kabinet wijst 11 gebieden aan voor windenergie op land 
 
Het kabinet heeft op 28 maart jl. definitief 11 gebieden aangewezen die geschikt zijn voor grote windmolenparken op land. Dit blijkt uit de definitieve Structuurvisie Wind op Land. De 11 gebieden zijn de eerder door de provincies voorgedragen gebieden. In de Structuurvisie Wind op Land gaat het om windparken van meer dan 100 megawatt. De windturbines worden geconcentreerd in de meest geschikte gebieden: Eemshaven, Delfzijl, N33, Drentse Veenkoloniën, Wieringermeer, IJsselmeer Noord, Flevoland, Noordoostpolderdijk, Rotterdamse Haven, Goeree-Overflakkee en Krammersluizen. LEES MEER 
 
Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen gepubliceerd in Publicatieblad 
 
Op 28 maart 2014 zijn de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. Twintig dagen na de publicatie van de richtlijnen treden de richtlijnen in werking. De lidstaten hebben vanaf dat moment zo’n twee jaar de tijd om de richtlijnen binnen de nationale rechtsorde te implementeren. Op 18 april 2016 dient de implementatie te zijn voltooid. LEES MEER 
 
Evaluatie geldschuldenregeling (titel 4.4 Awb): invordering van dwangsommen blijft complex 
 
Op 20 maart 2014 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie het rapport “De bestuursrechtelijke geldschuldenregeling. Titel 4.4 Awb geëvalueerd” aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit evaluatierapport is opgesteld door een onderzoeksteam van de Universiteit Leiden en de Universiteit Utrecht in opdracht van het WODC. De onderzoeksleiding berustte bij Willemien den Ouden en Tijn Kortmann.
Heeft de invoering van titel 4.4 Awb al met al gebracht wat de betrokkenen ervan hoopten en verwachtten? Zoals zo vaak moet het antwoord op grond van de onderzoeksresultaten luiden: gedeeltelijk. De geldschuldenregeling is op zichzelf goed toepasbaar, maar de vele afwijkingen (fiscaal / dwangsommen) doen afbreuk aan de bruikbaarheid in de praktijk. LEES MEER 
 
B.  Samenvattingen en analyses van recente uitspraken 
 
De gemeente in de knel door een verkeerde provinciale omgevingsverordening 
 
Een gemeente is gebonden aan de regels uit de provinciale omgevingsverordening. De verordening kan een grondslag bevatten voor ontheffing ten behoeve van gemeentelijke initiatieven. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State toetst de provinciale ontheffingsgrondslag aan de wettelijke grondslag daarvoor. Dit pakte voor een uitbreiding van een dierenpension in het buitengebied van de gemeente Aa en Hunze verkeerd uit. LEES MEER 
 
Raad van State houdt ook ChemiePack Onroerend Goed B.V. aansprakelijk 
 
Al eerder is op Stibbeblog geschreven over de serie uitspraken naar aanleiding van de brand van het bedrijf ChemiePack te Moerdijk op 5 januari 2011. Inmiddels zijn de eerste hoger-beroepsprocedures afgerond en heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een definitief oordeel gegeven over het verhaal van de kosten van opslag en afvoer van verontreinigd bluswater op de vennootschappen uit het ChemiePack concern.
Dat deze kosten op de drijver van de inrichting, ChemiePack Nederland B.V. verhaald kunnen worden zal niet al teveel verbazing wekken. Opvallend aan de uitspraken is dat de Afdeling ook kostenverhaal toelaatbaar acht op de vennootschap die de eigenaar van het onroerend goed van ChemiePack is. LEES MEER  
Betere bestuursrechtelijke rechtsvorming met een amicus curiae? 
 
In het bestuursrecht is de afgelopen maanden ervaring opgedaan met de behandeling van zaken met een rechtsvormend element door het inschakelen van een zogenaamde grote kamer en/of een advocaat-generaal. Een voorbeeld daarvan biedt de zaak waarin de vraag aan de orde was welke termijn nog redelijk is in het licht van artikel 6 EVRM voor de behandeling van een zaak in bezwaar, beroep en hoger beroep. Daarover bestond uiteenlopende rechtspraak. LEES MEER 
 
C.  Overzicht van publicaties van advocaten van Stibbe 
 
Omzetten Aanbestedingsrichtlijn wordt een hele klus 
 
Op 20 maart 2014 is op SC Online een interview met Babette Blaisse-Verkooyen gepubliceerd over de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn.
De nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijn bevat een aantal opmerkelijke verschillen met de pas aangenomen Aanbestedingswet in Nederland. ‘De wetgever en aanbestedende diensten zullen er nog een hele klus aan hebben’. LEES MEER 
 
Milieunormen in bestemmingsplannen 
 
De eerste kwartaalvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht had dit jaar als thema: “Flexibiliteit en borging in bestemmingsplannen: milieunormen, beperking, gebruik en voorwaardelijke verplichtingen”. Het thema was goed gekozen, want de opkomst was boven alle verwachtingen. Jan van Oosten en Tijn Kortmann verzorgden een van de drie workshops, onder de titel: “Milieunormen in bestemmingsplannen voor het stedelijk gebied”. Vertrekpunt voor dit onderwerp (waar je vele dagen over van gedachten zou kunnen wisselen) was de regulering van evenementen op pleinen in steden en dorpen. Op Stibbeblog kunt u enkele bevindingen vinden. Ook kunt u hier de presentatie en een overzicht van toepasselijke wetgeving en rechtspraak vinden. LEES MEER 
 
Een omgevingsvergunning voor milieu mag ook worden ingetrokken als gedurende drie jaar bepaalde handelingen niet binnen de inrichting zijn verricht 
 
Een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van State van 24 december 2013 bevat een aantal te signaleren elementen met betrekking tot de bevoegdheid om de omgevingsvergunning voor milieu (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo) geheel of gedeeltelijk in te trekken ingeval er meer dan drie jaar geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning (artikel 2.33 lid 2 onder a Wabo). LEES MEER 

Twee vergunningen voor één ligplaatslocatie: procesbelang is vervallen 
 
Op 24 december 2013 heeft de Afdeling uitspraak gedaan in een procedure over de verlening en intrekking van diverse vergunningen om met een woonschip een ligplaats in te mogen nemen van het college van burgemeester en wethouders van Maastricht.
De vergunning van appellante wordt ingetrokken omdat deze is verleend voor locatie A, maar het woonschip feitelijk ligt op locatie B. Tijdens de bezwaarprocedure tegen de intrekking van de vergunning, verleent het college al een nieuwe vergunning voor dezelfde ligplaatslocatie A aan een ander. Deze nieuwe vergunning wordt onherroepelijk, omdat appellante hiertegen geen rechtsmiddelen aanwendt.
De rechtbank en de Afdeling verklaren het beroep van appellante niet-ontvankelijk, omdat zij geen procesbelang meer zou hebben: appellante kan met haar beroep niet meer bereiken dat zij op locatie A een ligplaats kan innemen. LEES MEER 
 
Concessies, vergunningen en transparantie (commentaar bij HvJ EU 14 november 2013, C-221/12, Belgacom) 
 
Op 14 november 2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een interessant arrest gewezen over de vraag wanneer de transparantieverplichting in acht moet worden genomen. Het arrest, met zaaknummer C-221/12, geeft een duidelijk overzicht van de criteria die het Hof van Justitie hanteert. Uit het arrest volgt dat overeenkomsten en vergunningen onder omstandigheden kunnen worden aangemerkt als een concessieovereenkomst. Het arrest is daarmee ook van belang voor de Nederlandse praktijk. LEES MEER

Team

Related news

09.04.2020 NL law
Construction sector and corona: on the brakes unnecessarily?

Short Reads - Here and there throughout the construction sector, the corona crisis appears to be unnecessarily slowing down production. In particular, the process for granting permits has slowed down. Clients are putting certain construction projects on hold, while tenders are also being postponed. Below we discuss the question to what extent competent authorities and principals are within their rights in taking these measures. With regard to tenders, a clause is proposed which would allow them to go ahead - taking into account the uncertainties surrounding the corona crisis.

Read more

09.04.2020 NL law
Bouwsector en corona: onnodig op de rem?

Short Reads - In de bouwsector lijkt de coronacrisis de productie hier en daar onnodig af te remmen. Met name valt op dat vergunningverlening vertraagt. Voorts leggen opdrachtgevers bepaalde bouwprojecten stil. Ook worden aanbestedingen uitgesteld. Hieronder wordt de vraag behandeld in hoeverre bevoegde gezagen en opdrachtgevers daarbij in hun recht staan. Ten aanzien van aanbestedingen wordt een clausule voorgesteld waarmee deze doorgang kunnen vinden – rekening houdend met de onzekerheden rond corona.

Read more

This website uses cookies. Some of these cookies are essential for the technical functioning of our website and you cannot disable these cookies if you want to read our website. We also use functional cookies to ensure the website functions properly and analytical cookies to personalise content and to analyse our traffic. You can either accept or refuse these functional and analytical cookies.

Privacy – en cookieverklaring