Articles

Flexibilization of Dutch B.V. law as per 1 October 2012

Flexibilization of Dutch B.V. law as per 1 October 2012

Flexibilization of Dutch B.V. law as per 1 October 2012

12.06.2012

1.  Introduction of the Flex-BV Act 
 
Today it was announced that the Act for simplification and flexibilization of private company law (de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht) and the Implementation Act thereto (de Invoeringswet) (together: the "Flex-BV Act") will enter into force on 1 October 2012. These bills were adopted by the Senate today.

The introduction of the Flex-BV Act will make important changes to Dutch law that is applicable to private companies with limited liability (besloten vennootschappen or B.V.'s).

With the ease and flexibility created by the Flex-BV Act, the Netherlands will re-establish itself as the frontrunner in continental Europe when it comes down to the practicalities of setting up companies. In combination with the attractive Dutch corporate tax system, the broad double taxation and bilateral investment treaty network, this flexibility provides a unique proposition for establishing companies and joint ventures in the Netherlands. 
 
2.  Significant changes 
 
For the most significant changes to Dutch private company law, we refer to our Corporate Alert of November 2010.

Stibbe has further created a webtool (in Dutch only), indicating all major changes to B.V. law and required actions to be taken in relation to the legislative amendments. 
 
3.  Required actions in relation to the Flex-BV Act 
 
On 1 October 2012 the Flex-BV Act will enter into force with immediate effect. This means that from then on the new legislation will immediately apply to all B.V.'s. The new Act will ease a large number of corporate provisions; some will even be deleted entirely. Furthermore, the Flex-BV Act introduces more possibilities to deviate from the provisions of the law in the articles of association.

It is important to screen the articles of association of existing B.V.'s in order to establish what effects the implementation of the Flex-BV Act will have and which changes in the articles of association are desirable or required.

If you intend to incorporate a new B.V., or to amend the articles of association of an existing B.V., to make a distribution to or acquire shares from shareholders, or to effect a legal merger or demerger, and such transaction will be completed after the date the Flex-BV Act will come into effect, this will have consequences for the actions required to effect the transaction.

We will be pleased to advise you on the contents of the articles of association of your B.V. and the possibilities of the new legislation for your B.V.

Team

Related news

27.07.2022 NL law
Diversiteit

Short Reads - Op 1 januari 2022 is de Wet ingroeiquotum en streefcijfers ("Diversiteitswet") in werking getreden. De Diversiteitswet ziet op het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur, de raad van commissarissen ("RvC")[1] en de subtop van grote naamloze en besloten vennootschappen[2] en introduceert daarnaast een wettelijk diversiteitsquotum voor RvC’s van beursvennootschappen. 

Read more

27.07.2022 NL law
Voortgangsbrief modernisering van het ondernemingsrecht

Short Reads - Op 27 juni 2022 zond de minister voor Rechtsbescherming een voortgangsbrief over de modernisering van het ondernemingsrecht naar de Tweede Kamer. De brief is een vervolg op eerdere brieven van zijn ambtsvoorgangers van eind 2018 (zie onze alert) en mei 2020 over dit onderwerp. In de voortgangsbrief gaat de minister in op de laatste stand van zaken van verschillende geplande en lopende wetgevingstrajecten op het terrein van het ondernemingsrecht.

Read more

27.07.2022 NL law
Actualiteiten Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) 

Short Reads - De aandacht voor (Internationaal) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (“(I)MVO”) en Environmental, Social and Governance factoren (“ESG”) en verantwoording daarover blijft onverminderd groot. Wij zien op nationaal en Europees niveau tal van ontwikkelingen, zoals de publicatie van het voorstel voor een Europese Corporate Sustainability Due Diligence richtlijn. Wij stippen enkele Europese en nationale initiatieven aan. 

Read more

27.07.2022 NL law
Wetsvoorstel digitale oprichting besloten vennootschappen

Short Reads - Op 21 april 2022 is het wetsvoorstel tot implementatie van de richtlijn met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel stelt wijzigingen voor in Boek 2 BW en de Wet op het notarisambt. Een gedeelte van de richtlijn wordt afzonderlijk geïmplementeerd in het Handelsregisterbesluit 2008. Het wetsvoorstel is slechts van toepassing op EU-onderdanen. Dit in tegenstelling tot het voorontwerp waaronder ook niet-EU-onderdanen vielen.

Read more

27.07.2022 NL law
Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames

Short Reads - De Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames ("Wet Vifo") is op 17 mei 2022 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet introduceert een investeringstoets op grond van nationale veiligheid. Concreet betekent dit dat voor investeringen in ca. 735 tot 1460 bedrijven in Nederland een voorafgaande meldplicht, stand still-verplichting en mogelijke 'vergunningplicht' van toepassing is. Naar verwachting treedt de wet begin 2023 in werking (met een terugwerkende kracht tot 8 september 2020).

Read more