Wettelijke regeling voor een besloten vennootschap met maatschappelijk doel

Article
NL Law

Op 9 maart 2021 is een aanzet voor een wettelijke regeling voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een maatschappelijk doel (“BVm”) ter consultatie voorgelegd. De consultatieperiode liep tot 7 mei 2021. 

Het consultatiedocument bevat geen concrete wettekst, maar een aanzet voor een wettelijke regeling voor de BVm. De aanzet bevat kenmerken en contouren waaraan volgens de wetgever een wettelijke regeling voor de BVm zou moeten voldoen. Het doel van de beoogde wettelijke regeling voor een BVm is de erkenning en betere herkenning van maatschappelijke ondernemingen, waaronder ook begrepen sociale ondernemingen, die toebehoren aan een BV. Maatschappelijke ondernemingen stellen niet het uitkeren van winst aan aandeelhouders voorop maar het realiseren van positieve maatschappelijke impact. 
 
In de aanzet is opgenomen dat een aan een BV toebehorende maatschappelijke onderneming de toevoeging “BVm” of “B.V.m” in haar naam mag voeren als aan de eisen wordt voldaan die de wettelijke regeling daaraan stelt. Met deze aanduiding wordt aan met name zakelijke relaties duidelijk gemaakt dat voor de onderneming het sorteren van maatschappelijke impact gaat boven het uitkeren van winst aan aandeelhouders. Het is de bedoeling dat de BVm in een afzonderlijke wet (een “BVm-wet”) wordt opgenomen. Er wordt geen nieuwe rechtsvorm geïntroduceerd met de BVm. Het is een BV die ook aan het BV-recht van Boek 2 BW moet voldoen. 

De aanzet is opgebouwd uit onderwerpen en onderdelen die voor een BVm-wet nodig zijn. Dit omvat onder meer onderwerpen als het bereik en toepasselijkheid van de BVm-wet, de BVm-status en naamvoering, het maatschappelijk belang van het doel en het maatschappelijk doel in relatie tot de winst, het vermogen en uitkeringen, het maatschappelijk winst- en reservebeleid, verslaglegging over maatschappelijke resultaten, deelnemingen, dochtermaatschappijen en groepsverbanden en fusie en splitsing.

Er zijn 60 reacties op de consultatie gepubliceerd. In deze reacties worden onder meer vragen gesteld over de meerwaarde van het herkennen van een maatschappelijke BV in de praktijk, over de reden voor het opnemen van de BVm in een afzonderlijke wet en waarom een dergelijke regeling alleen voor de BV en niet ook voor andere rechtsvormen zou moeten gelden. 

In 2019 verscheen er een Kamerbrief waarin de kabinetsinzet ten aanzien van sociale ondernemingen en de mogelijkheid van een BVm zijn behandeld. Het is nog niet duidelijk wanneer er een wetsvoorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer. We houden u hiervan op de hoogte.