VVoortgang wetsvoorstel registratie UBO's van trusts en soortgelijke juridische constructies

Article
NL Law

Op 16 december 2021 heeft de Eerste Kamer de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (de "Implementatiewet") aangenomen. Enkele onderdelen uit de Implementatiewet zijn op 28 januari 2022 in werking getreden; dat geldt nog niet voor het register voor trusts en soortelijke juridische constructies. Door de korte overgangsperiode (3 maanden) na inwerkingtreding van deze wet dient niettemin tijdig aandacht te worden besteed aan de registratie van UBO('s) van trusts en Nederlandse fondsen voor gemene rekening.

Trusts en soortgelijke juridische constructies

In ons nieuwsbericht van 16 juli 2021 gaan we uitvoerig in op het Wetsvoorstel. Op 23 november 2021 is het Wetsvoorstel aangenomen door de Eerste Kamer. Als gevolg hiervan zal naast het UBO-register ook het trustregister bestaan. De onderdelen van de Implementatiewet die op 28 januari 2022 in werking zijn getreden zien op enkele (technische) reparaties van de Wet tot implementatie van het UBO-register voor rechtspersonen en andere juridische entiteiten. Het onderdeel van de implementatie dat ziet op het register voor trusts en soortgelijke juridische constructies treedt nog niet in werking.
De uit het Anglo-Amerikaans recht afkomstige trust is een juridische constructie waarbij goederen worden toevertrouwd aan een beheerder (trustee) die deze vermogensbestanddelen overeenkomstig een trustakte aanwendt voor een of meer begunstigden. Een soortgelijke constructie in Nederland is het fonds voor gemene rekening. Trusts waarvan de trustee in Nederland woonachtig of gevestigd is of trusts waarvan de trustee buiten de EU woonachtig of gevestigd is en deze trustee namens de trust in Nederland een zakelijke relatie aangaat of onroerend goed verwerft, moeten hun UBO('s) inschrijven in het trustregister.

Uit artikel 30 en 31 van de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn blijken onder andere de verschillen tussen aan de ene kant de UBO's van vennootschappen en andere juridische entiteiten ("UBO van vennootschappen") en aan de andere kant de UBO's van trusts en soortgelijke juridische constructies ("UBO van trusts"). Bij de UBO van vennootschappen worden over het algemeen alleen personen met meer dan 25% eigendomsbelang en/of zeggenschap in de entiteit aangemerkt als UBO. 

Als UBO van een trust worden in elk geval de volgende personen beschouwd:

  • de oprichter(s);
  • de trustee(s);
  • de protector(s), voor zover van toepassing;
  • de begunstigden, of voor zover afzonderlijke begunstigden niet kunnen worden bepaald, de groep van personen in wier belang de trust hoofdzakelijk is opgericht of werkzaam is; en 
  • elke andere natuurlijke persoon die directe of indirect uiteindelijke zeggenschap over de trust uitoefent.

Korte overgangsperiode 

Indien u een trust of soortgelijke constructie (in de structuur) heeft, let dan op de korte overgangsperiode. Na inwerkingtreding van de wet wordt een overgangsperiode van drie maanden gehanteerd voor het voldoen aan de registratieplicht bij het trustregister. Na deze overgangsperiode dient registratie uiterlijk een week na het plaatsvinden van het feit ten gevolge waarvan de verplichting ontstaat, te geschieden. Voor het niet-nakomen van deze verplichting zijn zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke sancties opgenomen. Het is nog niet duidelijk wanneer het register voor trusts en soortgelijke juridische constructies live zal gaan.