Stibbe e-book 2022: belangrijkste ontwikkelingen bestuursrecht en omgevingsrecht in blogs en podcasts

Article
NL Law

De bestuursrechtadvocaten van Stibbe in Amsterdam bloggen regelmatig over actuele onderwerpen op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht. In dit e-book zijn voor u de belangrijkste bestuursrechtelijke blogs en podcasts van 2022 gebundeld. Deze blogs geven een goed beeld van de ontwikkelingen uit het afgelopen jaar. Veel van deze ontwikkelingen zetten zich naar alle waarschijnlijkheid voort in 2023. Onderwerpen waarover we het komende jaar naar verwachting opnieuw meer gaan horen zijn de volgende.

Evenredigheid en maatwerk

De intensiteit waarmee de bestuursrechter aan het bestuursrechtelijke evenredigheidsbeginsel toetst is onmiskenbaar in ontwikkeling. Ook in 2022 verschenen belangwekkende conclusies en uitspraken over de aan te leggen evenredigheidstoets bij besluiten die berusten op een discretionaire bevoegdheid, op decentrale (beleids-)regels en op wetten in formele zin. Wij zien dat de nieuwe evenredigheidstoets inmiddels steeds vaker toepassing vindt over de volle breedte van het bestuursrecht en bij alle bestuursrechters. Deze tendens, zo verwachten wij, zal in 2023 verder voortzetten. Met belangstelling kijken wij uit naar de dit jaar te verschijnen uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over de toetsing van wetten in formele zin aan het evenredigheidsbeginsel. Daarmee zal naar verwachting opnieuw een belangrijke bouwsteen worden toegevoegd aan het leerstuk van de bestuursrechtelijke evenredigheidstoets.

Maar ook de wetgever zit niet stil. In een Kamerbrief van 1 juli 2022 schetste het kabinet de hoofdlijnen van een nieuw stelsel van constitutionele toetsing. Om dit mogelijk te maken is in elk geval aanpassing van het in artikel 120 van de Grondwet neergelegde grondwettelijke toetsingsverbod vereist. Het kabinet heeft dan ook aangekondigd voornemens te zijn om, na het doorlopen van een (pre-) consultatieronde, een Grondwetwijzigingsprocedure te starten. Daarnaast verwachten we dat in 2023 ook veel aandacht zal uitgaan naar het wetsvoorstel dat strekt tot het meer mensgericht maken van de Algemene wet bestuursrecht. De uitgangspunten hiervoor heeft het kabinet reeds verwoord in een Kamerbrief van 11 juli 2022. In die brief heeft het kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd over alle op handen zijnde acties ter bevordering van de menselijke maat bij het opstellen en toepassen van wetten en (decentrale) regels. Uiteraard volgen wij deze ontwikkelingen met grote belangstelling.

Omgevingswet

Veel aandacht ging in 2022 uit naar de beslissing om de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet opnieuw uit te stellen. Zeer recent heeft minister De Jonge aangekondigd te willen streven naar inwerkingtreding per 1 januari 2024 (Kamerbrief van 26 januari 2023). Maar ook los van het exacte moment van inwerkingtreding markeert de Omgevingswet een dusdanig ingrijpende stelselherziening van het omgevingsrecht, dat alleen al vanwege de noodzaak van een goede voorbereiding de wet in al zijn facetten in 2023 opnieuw volop in de belangstelling zal staan. Dit geldt ook voor het beoogde nieuwe stelsel van bouwtoezicht dat onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) vorm zal krijgen. Nieuwe ontwikkelingen op dit vlak houden wij in de gaten.

Energietransitie en emissies naar de lucht (waaronder stikstof)

Om de op (inter-)nationaal en regionaal niveau gestelde klimaatdoelen te halen, zien steeds meer initiatieven het licht om de transitie van fossiele energiebronnen (aardgas, aardolie, kolen) naar hernieuwbare bronnen mogelijk te maken en te versnellen. Denk bijvoorbeeld aan het opwekken van duurzame energie uit wind, waterkracht, zon en bodem, aan de vergroting van het aandeel kernenergie in de landelijke energiemix, aan het verduurzamen van grondstoffenstromen en aan het beperken van schadelijke emissies naar de lucht in het kader van het Schone Lucht Akkoord. We verwachten ook in 2023 veel aandacht voor deze onderwerpen onder meer in het kader van de rechtspraak over de vaststelling van bestemmings- en inpassingsplannen, de verlening van vergunningen en verzoeken om handhaving of intrekking van eerder verleende vergunningen. En hoewel in de rechtspraak de contouren van de stikstofproblematiek bij de uitbreiding van veehouderijen, de bouw van nieuwe woningen of de aanleg van nieuwe infrastructuur het afgelopen jaar weer verder zijn uitgekristalliseerd, zal ook naar dit onderwerp in 2023 de nodige aandacht blijven uitgaan.

Het e-book is gemakkelijk te downloaden door te klikken op onderstaande button. Wij wensen u veel leesplezier! Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

Image