Selectie van EU-BE juridische ontwikkelingen

Article
BE Law
EU Law

Hieronder vindt u een selectie van recente Belgische en Europese juridische ontwikkelingen tot en met 31 december 2023.

EU

Algemene Productveiligheid

Verordening (EU) 2023/988 van het Europees Parlement en De Raad van 10 mei 2023 inzake algemene productveiligheid, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn (EU) 2020/1828 van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 87/357/EEG van de Raad1

Dataverordening

Verordening (EU) 2023/2854 van het Europees Parlement en de raad van 13 december 2023 betreffende geharmoniseerde regels inzake eerlijke toegang tot en eerlijk gebruik van data en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2394 en Richtlijn (EU) 2020/18282

Energie-etikettering

Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2534 van de Commissie van 13 juli 2023 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van huishoudelijke droogtrommels en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 392/2012 van de Commissie3

Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2048 van de Commissie van 4 juli 2023 tot rectificatie van de Gedelegeerde Verordeningen (EU) nr. 626/2011, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016 en (EU) 2019/2018 wat betreft de eisen inzake energie-etikettering voor airconditioners, lichtbronnen, koelapparaten en koelapparaten met een directe-verkoopfunctie4

Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/1669 van de Commissie van 16 juni 2023 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van smartphones en slatecomputers5

Greenwashing

Consumer groups’ launch EU-wide complaint against major water bottle producers for greenwashing6

Single Notification Window

New Single Window Platform7 - Nieuw onlineplatform om de naleving van de kennisgevingsverplichtingen door de lidstaten te vergemakkelijken

BE

AfvalstoffenUitgebreide producentenverantwoordelijkheid

Waalse Overheidsdienst - 9 MAART 2023. - Decreet betreffende de afvalstoffen, het circulair gebruik van de materialen en de openbare netheid8

Basisbankdienst voor ondernemingen

16 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit houdende de basisbankdienst voor ondernemingen9

Diamanten 

26 JANUARI 2023. - Koninklijk besluit betreffende de nadere bepalingen inzake precontractuele informatie die aan de consument verstrekt wordt over natuurlijke en synthetische diamanten10

Bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken

14 MAART 2023. - Wet tot uitvoering en aanvulling van Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken, en van Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken11

Elektronische Sigaretten

7 NOVEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2016 betreffende het fabriceren en het in handel brengen van elektronische sigaretten12

Klokkenluiders

23 JUNI 2023. - Decreet tot bescherming van klokkenluiders in het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap13

Etikettering Voeding

Deze folder is een samenvatting van de voornaamste punten van de wettelijke bepalingen over de etikettering van levensmiddelen.14

Nutri-Score

De Nutri-Score evolueert ter bevordering van gezondere voedingskeuzes15

Oneerlijke handelspraktijken

Jaarverslag over oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen 202216

Openingsuren in handel

5 DECEMBER 2023. - Wet tot wijziging van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening17

Reclame voor voedingsmiddelen

Nieuwe Reclamecode Voor Voedingsmiddelen - Versie 1 januari 202318

Reclame voor de kansspelen

27 FEBRUARI 2023. - Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de reclame voor de kansspelen19

Tweedehandsvoertuigen

22 DECEMBER 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 11 juni 2004 betreffende de informatieverstrekking bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen20

Schulden van de consument

4 MEI 2023. - Wet houdende invoeging van boek XIX “Schulden van de consument” in het WER21

Soortgelijke producten

14 MAART 2023. - Koninklijk besluit betreffende het verbod op het in de handel brengen van bepaalde soortgelijke producten22

Verpakking en verpakkingsafval

26 APRIL 2023. - Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers23

Wetboek van eco​nomisch recht - Administratieve geldboete - Beroep

21 NOVEMBER 2023. - Wet tot wijziging van de wet van 5 november 2023 houdende diverse bepalingen inzake economie24

Wetboek van eco​nomisch recht - Diverse wijzigingen

5 NOVEMBER 2023. - Wet houdende diverse bepalingen inzake economie25

25 SEPTEMBER 2022. - Wet houdende diverse bepalingen inzake economie26

Wetboek van eco​nomisch recht - Nationale accreditatie-instelling voor conformiteitsbeoordelingsinstellingen

20 OKTOBER 2023. - Koninklijk besluit tot bepaling van de inwerkingtreding van de artikelen 2, a), en 11 tot 13 van de wet van 2 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake economie27

Wetboek van economisch recht - Ongevraagde bezoeken

12 NOVEMBER 2023. - Koninklijk besluit betreffende ongevraagde bezoeken door een onderneming bij de consument thuis, strekkende tot de levering van elektriciteit en/of gas met toepassing van artikel VI.66, § 2, eerste lid, van het Wetboek van economisch recht28