Nieuwe wet- en regelgeving bestuursrecht en omgevingsrecht per 1 juli 2021

Article
NL Law

Per 1 juli 2021 is diverse nieuwe wet- en regelgeving in werking getreden. In dit blogbericht lichten wij de belangrijkste wijzigingen op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht er uit.

Wet elektronische publicaties

Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) van kracht geworden (Stb. 2020, 262). Op grond van deze nieuwe wet moeten alle bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) overheidsbesluiten die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht, voortaan worden gedaan in de officiële elektronische publicatiebladen van de openbare lichamen waartoe de bestuursorganen behoren, zoals het digitale Gemeenteblad. Die publicatiebladen moeten vervolgens op gestandaardiseerde wijze worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. Burgers kunnen daarmee op één website de overheidsbesluiten raadplegen.

Amicus curiae in het bestuursrecht en kruisbenoemingen

De amicus curiae is een nieuw wettelijk instrument van de bestuursrechter om anderen dan procespartijen opmerkingen te laten maken in een procedure (Stb. 2020, 416). De regeling over de amicus curiae heeft een plek gekregen in het nieuwe artikel 8.12b Awb. In een eerder Stibbeblog is ingegaan op de meest in het oog springende observaties bij dit nieuwe instrument.

Dezelfde wet (Stb. 2020, 416) maakt het ook mogelijk dat leden van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kunnen worden benoemd tot raadsheer in buitengewone dienst bij de Hoge Raad (het omgekeerde was al mogelijk). Deze ‘kruisbenoemingen’ moeten de rechtseenheid ten goede komen.

Sanctionering medewerkingsplicht door middel van last onder bestuursdwang en dwangsom

Op grond van artikel 5:20 lid 1 van de Awb is een ieder verplicht om alle medewerking te verlenen aan een toezichthouder bij de uitoefening van zijn bevoegdheden. Sinds 1 juli 2021 is een derde lid aan artikel 5:20 Awb toegevoegd waarmee de wetgever een algemene grondslag voor het bestuursorgaan in de Awb heeft gecreëerd om de medewerkingsplicht te handhaven middels het opleggen van een last onder bestuursdwang (Stb. 2020, 135). Gelet op artikel 5:32 Awb kan handhaving door het bestuursorgaan ook door middel van een last onder dwangsom plaatsvinden. Vóór deze wijziging gold dat de bestuursrechtelijke sanctionering van de medewerkingsplicht volgde uit de bijzondere wet. In een eerder Stibbeblog is deze wijziging en de gevolgen voor bestaande wetgeving besproken.

Besluit proceskosten bestuursrecht

Het besluit proceskosten bestuursrecht is gewijzigd (Stb. 2020, 524). Deze wijziging regelt dat de bestuursrechter, als hij een bestuursorgaan veroordeelt in de proceskosten van een andere partij en van oordeel is dat die kosten hoger zijn door verwijtbaar handelen van het bestuursorgaan, die andere partij een hoger bedrag kan toekennen dan het gewone forfaitaire tarief. Deze wijziging beoogt bestuursorganen te prikkelen om besluiten nog beter voor te bereiden (betere primaire besluiten en betere beslissingen op bezwaar) wat zou moeten leiden tot minder procedures bij de bestuursrechter.

Nieuwe Alcoholwet

Met de Alcoholwet worden verschillende artikelen gewijzigd en toegevoegd ten opzichte van de Drank- en Horecawet (DHw) (Stb. 2021, 26). De DHw heet vanaf 1 juli 2021 ook Alcoholwet. De nieuwe regels zijn vooral bedoeld om drankgebruik onder jongeren te laten afnemen. Nieuwe regels op basis van de Alcoholwet zijn o.a.:

  • Stunten met prijzen wordt verder gereguleerd: slijterijen, online drankverkooppunten en supermarkten mogen maximaal 25 procent korting geven op alcohol. Dit geldt niet voor verkoop in horecagelegenheden.
  • Bij het online kopen van drank moet de leeftijd worden aangegeven en worden gecontroleerd bij ophalen of levering.
  • Een meerderjarige is strafbaar als hij drank koopt voor een minderjarige.
  • De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat toezien op de wet in de detailhandel, waaronder online verkoop. De gemeente blijft dit doen voor de horeca.

Tot slot

Naast de hiervoor genoemde wijzigingen, zijn er nog meer wetten gewijzigd. Meer informatie over alle wijzigingen in wet- en regelgeving per 1 juli 2020 kunt u vinden op Ondernemersplein, Overheid.nl en Rijksoverheid.nl