NNieuwe wet- en regelgeving bestuursrecht en omgevingsrecht per 1 juli 2020

Article
NL Law

Per 1 juli 2020 is diverse nieuwe wet- en regelgeving in werking getreden. In dit blogbericht lichten wij de belangrijkste wijzigingen op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht er uit.

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving

Er zijn diverse wijzigingen van het Bouwbesluit 2012 doorgevoerd, die de veiligheid bij het bouwen en de veiligheid en gezondheid in bouwwerken verbeteren (Stb. 2020, 189). Alle wijzigingen worden ook opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving, het besluit dat het Bouwbesluit 2012 zal vervangen als onderdeel van het stelsel van de Omgevingswet.

De wijzigingen bestaan o.a. uit:

  • Nieuwe voorschriften ten behoeve van de veiligheid op de bouwplaats, het veilig aanbrengen van gespoten PUR-schuim en de verplichting van zelfsluitende deuren
  • Geluidseisen voor installaties voor warmte- of koudeopwekking
  • Aanpassing van de brand- en rookklassen voor elektrische leidingen en pijpisolaties

Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Op 26 juni 2020 is de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 2.0) in werking getreden (Stcrt. 2020, 34308). De maatregel voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die als gevolg van de coronacrisis minder omzet behalen. Vanaf 6 juli 2020 kunnen werkgevers een beroep doen op de NOW 2.0.

Voor een uitgebreide beschrijving van de subsidierechtelijke aspecten van de NOW 2.0 zie dit blogbericht.

Wijziging Nadere regeling kinderarbeid

Vanaf 1 juli 2020 is het verboden om jongeren onder de 16 jaar op commerciële basis zelfstandig maaltijden te laten bezorgen, waarbij sprake is van deelname aan het verkeer met behulp van een voertuig (zoals een fiets of een e-bike) (Stcrt. 2020,34278). De Inspectie SZW houdt toezicht op de nieuwe regelgeving en kan bij overtreding van het verbod een bestuurlijke boete opleggen.

Implementatiewet gewijzigde Kaderrichtlijn afvalstoffen

Met deze implementatiewet (Stb. 2020, 158) is de Wet milieubeheer gewijzigd ter implementatie van de gewijzigde Kaderrichtlijn afvalstoffen (Richtlijn 2008/98/EG, zoals gewijzigd door Richtlijn 2018/851/EU). Dit is onderdeel van het EU-afvalpakket. Het doel van het afvalpakket is efficiënter om te gaan met grondstoffen zodat grote economische, sociale en milieuvoordelen worden gerealiseerd. Het toepassen van afval als grondstof is essentieel voor een efficiënter grondstoffengebruik en voor het sluiten van de kringloop in een circulaire economie.

Met de implementatiewet zijn er voorwaarden in de Wet milieubeheer opgenomen om te bepalen of er sprake is van einde-afval of een bijproduct. Daarnaast zijn een aantal grondslagen voor het vaststellen van lagere regelgeving gewijzigd. Voor de volledige implementatie van de wijzigingsrichtlijn worden ook op het niveau van AMvB en ministeriële regeling regels opgesteld. De AMvB (Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen) is op 1 juli 2020 ook in werking getreden (Stb. 2020, 197). De inhoud van dit besluit, die onder andere betrekking heeft op de gescheiden inzameling van afvalstoffen en de registratie- en meldplichten met betrekking tot stoffen, mengsels, producten en afvalstoffen, is in een eerder blogbericht besproken.

Zie voor de vraag wanneer sprake is van een afvalstof deze FAQ.

Regeling tot wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer en de Regeling omgevingsrecht

Via een wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer en de Regeling omgevingsrecht (Mor) zijn de verwijzingen naar de nieuwe PGS 31 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) en de nieuwe versie van NEN 1059 inzake gasvoorzieningssystemen aangepast (Stcrt. 2020, 25319). De PGS 31 gaat gelden voor bepaalde opslag in tanks van polyesterhars, PER (perchloorethyleen), organische oplosmiddelen en benzine bij autodemontagebedrijven.

NB: De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen is een handreiking voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken en voor overheden die zijn belast met het toezicht op deze bedrijven. De Publicatiereeks geeft de stand van de techniek weer en waar relevant wordt verwezen naar regelgeving en voorschriften. Op deze website staat de gehele Publicatiereeks.

NB: NEN-normen bevatten afspraken die marktpartijen vrijwillig met elkaar maken over de kwaliteit en veiligheid van producten, diensten en processen.

Wijziging Tabaks- en rookwarenwet ter uitbreiding van het rookverbod

Het rookverbod (het verbod om te roken in overheidsgebouwen en in openbare gebouwen en ruimtes) geldt sinds 1 juli 2020 niet alleen meer voor het roken van tabaksproducten (Stb. 2020, 164). Het verbod is uitgebreid met:

  • Het gebruiken van elektronische sigaretten met of zonder nicotine (de e-sigaret)
  • Het consumeren van tabaksproducten anders dan door roken (zoals pruim- en snuiftabak)

Per 1 juli 2020 geldt ook het zogenoemde uitstalverbod (Stb. 2019, 308). Tabaksproducten en producten die daar op lijken (e-sigaret en voor roken bestemde kruidenproducten) moeten in de winkel helemaal aan het zicht worden onttrokken. Voor supermarkten geldt dit uitstalverbod sinds 1 juli 2020. Voor overige verkooppunten gaat het uitstalverbod in op 1 januari 2021.

Tot slot

Naast de hiervoor genoemde wijzigingen, zijn er nog meer wetten gewijzigd. Meer informatie over alle wijzigingen in wet- en regelgeving per 1 juli 2020 kunt u vinden op Ondernemersplein, overheid.nl en rijksoverheid.nl.