Kroniek van het algemeen bestuursrecht

Over de menselijke maat en responsiever bestuursrecht in de Awb
Article
NL Law
Expertise

Opnieuw kan worden geconstateerd dat het bestuursrechtelijke debat vooral is gericht op responsiviteit, evenredigheid en maatwerk. Nadat de bestuursrechters stappen hebben gezet richting een indringendere toetsing van overheidsbesluiten en regelgeving aan onder andere het evenredigheidsbeginsel, is nu ook op het gebied van de wetgeving concrete actie gaande: het wetsvoorstel ‘Wet waarborgfunctie Awb’ is in preconsultatie gebracht. Maar er worden ook duidelijk grenzen gesteld als het gaat om de burgervriendelijke deformalisering van het bestuurs(proces)recht. Openbaarheid van bestuur blijkt ondanks de nieuwe Wet open overheid nog lang geen rustig bezit. Bij toezicht en handhaving speelt evenredigheid een belangrijke rol, maar ook hun verhouding tot regelingen in het strafrecht. Als het nodig is blijkt de rechter er, ten slotte, niet voor terug te schrikken wet- en regelgeving opzij te zetten onder verwijzing naar Europees recht. Een dynamische kroniekperiode.

Deze publicatie van Tom Barkhuysen en Willemien den Ouden is verschenen in NJB 2023/1077, afl.15 p. 1172.

Een eerdere kroniek van het algemeen bestuursrecht kunt u hier vinden.