Inwerkingtreding Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie per 15 november 2023

Article
NL Law

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie (“TWTT”) omvat de tijdelijke aanpassing van de wettelijke regeling omtrent turboliquidatie in Boek 2 BW en is gefaseerd in werking getreden op 15 november 2023. De maatregelen die zijn opgenomen in de TWTT zijn van tijdelijke aard en gelden in beginsel voor een periode van twee jaar na de inwerkingtreding, te weten tot 15 november 2025. Voor meer informatie over de achtergrond en inhoud van de TWTT verwijzen wij naar onze Corporate Alerts van 13 juli 2023 en 27 januari 2023.

Met de invoering van de TWTT is beoogd (i) de positie van schuldeisers te beschermen, (ii) de transparantie te vergroten, en (iii) misbruik tegen te gaan in geval van een turboliquidatie van een rechtspersoon. Onder meer de verplichte deponering van bepaalde documenten bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel binnen veertien dagen na een ontbinding, zoals uiteengezet in onze Corporate Alert van 13 juli 2023, moet ervoor zorgen dat deze beoogde doelen worden verwezenlijkt. 

Daarbij is in de TWTT een uitbreiding van de regeling van het civielrechtelijk bestuursverbod opgenomen, met als doel de rechtsbescherming van (onbetaalde) schuldeisers bij een turboliquidatie te vergroten. Bestuurders die herhaaldelijk of ernstig misbruik maken van een ontbinding zonder baten en daarbij schuldeisers duperen, kunnen door een dergelijk bestuursverbod geen bestuursfunctie meer uitoefenen voor een periode van maximaal vijf jaren.