Inwerkingtreding Omgevingswet per 1 januari 2024

Article
NL Law

Op 14 maart 2023 stemde de Eerste Kamer in met het conceptbesluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Eerste Kamer stemt in met inwerkingtreding op 1 januari 2024

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Na hoofdelijke stemming heeft de Eerste Kamer op 14 maart met 41 stemmen voor en 29 stemmen tegen ingestemd met het met het ontwerpbesluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet. Ook zijn vier moties aangenomen.

Inwerkingtreding eerder vijf keer uitgesteld

De Omgevingswet markeert een ingrijpende stelselherziening en bundelt regels van 26 sectorale wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving in één wet, vier AMvB’s en één ministeriële regeling. Het gaat onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet.

Ondanks brede steun in beide Kamers bij de totstandkoming van de Omgevingswet werd de inwerkingtreding eerder tot vijf keer toe uitgesteld. De Eerste Kamer maakte zich onder meer zorgen over de uitvoerbaarheid van de wet en het functioneren van het DSO. Op 7 maart jl. heeft de eerste Kamer hierover met minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) gedebatteerd. Tijdens het debat zijn ook zes moties ingediend.

Aangenomen moties

Van de zes ingediende moties heeft de Eerste Kamer vandaag twee moties verworpen en de volgende vier moties aangenomen:

  • De motie-Kluit c.s.: in deze motie wordt de regering verzocht om voor de zomer een integraal financieel beeld te maken voor gemeenten, provincies en omgevingsdiensten, en de Kamer voor de zomer te informeren over hoe deze kosten komende jaren gedekt worden;
  • De motie-Kluit c.s.: in deze motie wordt de regering verzocht ervoor zorg te dragen dat, voor zover relevant voor 1 januari 2024, alle gemeenten een milieueffectrapportage maken voor de omgevingsvisies en/of het omgevingsplan;
  • De motie-Janssen c.s.: in deze motie wordt de regering verzocht er zorg voor te dragen dat voor inwerkingtreding van de Omgevingswet alle betreffende websites, waaronder maar niet uitsluitend de websites van het Digitaal Stelsel Omgevingswet, minimaal voldoen aan alle eisen op niveau A en AA van de norm Web Content Accessibility Guidelines 2.1 en de Eerste Kamer hier uiterlijk zes weken voor inwerkingtreding van de omgevingswet over te informeren;
  • De motie-Moonen c.s.: in deze motie wordt de regering verzocht om binnen het DSO mogelijk te maken om voornemens van besluiten te publiceren vergelijkbaar met het voorontwerp van een bestemmingsplan om participatie te bevorderen, zodat er één vindplaats is voor alle voorgenomen besluiten waarover nog participatie moet plaatsvinden.

Meer over Parlementaire Geschiedenis Omgevingswet op onze website

Op onze website www.pgomgevingswet.nl kunt u alles vinden over het parlementaire totstandkomingsproces van de Omgevingswet. U kunt zien in welke fase het wetgevingsproces zich bevindt en tevens kunt u alle kamerstukken downloaden. Ook wordt per artikel de parlementaire geschiedenis van de Omgevingswet systematisch gerangschikt en ontsloten. Zo hebben wij de parlementaire geschiedenis van de wet op een duidelijke wijze voor u inzichtelijk gemaakt.