De (voortgang van de) Diversiteitswet

Article
NL Law

Op 1 januari 2022 is de Wet ingroeiquotum en streefcijfers ("Diversiteitswet") in werking getreden. In deze update wordt aandacht besteed aan de actiepunten op basis van de Diversiteitswet, waaronder de rapportageverplichtingen in het bestuursverslag en bij de SER. Gedurende 2022 hebben de meeste vennootschappen hierop al actie ondernomen. Voor een uitgebreide uiteenzetting over de inhoud van de Diversiteitswet verwijzen wij graag naar de corporate updates van 27 juli 2022 en 27 januari 2023.

1. Diversiteitsquotum

Voor raden van commissarissen ("RvC’s") van Nederlandse beursvennootschappen met een notering aan Euronext Amsterdam (zowel NV's als BV's) geldt een diversiteitsquotum van ten minste een derde man en een derde vrouw. Zolang een RvC niet voldoet aan dit diversiteitsquotum, is een benoeming die de verdeling niet evenwichtiger maakt nietig, waardoor de betreffende vacature openblijft.

2. Streefcijfers en plan van aanpak

Grote vennootschappen dienen passende en ambitieuze streefcijfers vast te stellen voor de RvC, het bestuur en het senior management en dienen een plan van aanpak op te stellen om die streefcijfers te behalen. Indien streefcijfers zijn bereikt of niet langer passend en ambitieus zijn, moeten deze worden aangepast. Het onderwerp diversiteit moet dus met een zekere regelmaat aan de orde komen, ook in de bestuurs- en RvC-vergaderingen (indien van toepassing).

3. Verantwoording in het bestuursverslag

Op grond van het per 1 juli 2022 gewijzigde Besluit inhoud bestuursverslag moeten grote vennootschappen met ingang van boekjaar 2022 rapporteren over de bestaande man/vrouwverdeling, de doelen in de vorm van streefcijfers, het plan van aanpak en, als één of meer doelen niet zijn bereikt, de redenen daarvoor.

Wij hebben in het kader van deze rapportageverplichting enkele bestuursverslagen van beursvennootschappen over boekjaar 2022 bekeken. Over het algemeen wordt een uiteenzetting van de Diversiteitswet opgenomen, gevolgd door een overzicht van de huidige man/vrouwverdeling. Vervolgens zijn in overeenstemming met de Diversiteitswet de streefcijfers opgenomen, welke variëren van een ondergrens van een streven naar een percentage van 20% vrouw in de verschillende lagen van de onderneming te bereiken in 2025, tot een wereldwijd streven naar een 50/50 verdeling op ieder niveau binnen de vennootschap. In de meeste gevallen zijn de gekozen streefcijfers voorzien van een uitleg waarom deze passend en ambitieus zijn voor de desbetreffende beursvennootschap. Om de streefcijfers te behalen zien we doelen voorbijkomen zoals talent pools voor vrouwen, coaching trajecten en de ambitie om transparanter te zijn door bijvoorbeeld diversity policies op te stellen.

4. Rapportage bij de SER

De voortgang van de implementatie van de Diversiteitswet moet jaarlijks binnen 10 maanden na afloop van het boekjaar worden gerapporteerd aan de SER. Dit dient voor het eerst plaats te vinden uiterlijk 30 oktober 2023. Hiervoor heeft de SER een diversiteitsportaal ontwikkeld, waarop grote vennootschappen hun gegevens over het boekjaar 2022 in kunnen voeren. In januari 2023 hebben grote vennootschappen daartoe een brief met inlogcodes ontvangen van de SER. Grote vennootschappen nemen verplicht deel aan dit portaal, zodat kan worden gemonitord op welke wijze deze vennootschappen aan hun verplichtingen voldoen en waarbij zij zich kunnen spiegelen aan anderen. De SER publiceert jaarlijks, dit jaar naar verwachting in november, de ingevoerde gegevens in de dataverkenner, zodat de voortgang van ondernemingen op het gebied van diversiteit zichtbaar is voor een breed publiek.