Corporate Sustainability Due Diligence Directive: het Europees Parlement stemt voor

Article
NL Law

Op donderdag 1 juni 2023 heeft het Europees Parlement tijdens de plenaire behandeling haar standpunt bepaald ten aanzien van het voorstel voor de Europese Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD).

Het voorstel voor de CSDDD is op 23 februari 2022 door de Europese Commissie (Commissie) gepubliceerd. De CSDDD heeft tot doel het duurzame en verantwoordelijke gedrag te bevorderen van grote ondernemingen die activiteiten uitoefenen binnen de EU en bevat binnen dat kader diverse zorgvuldigheidsverplichtingen (‘due diligence’-verplichtingen) voor ondernemingen in kort gezegd de waardeketen:

  1. ter waarborging van mensenrechten,
  2. ter voorkoming/beperking van ‘klassieke’ milieuschade, en
  3. maatregelen om de opwarming van de aarde en klimaatverandering tegen te gaan.

Voor meer informatie over voorstel van de Commissie verwijzen wij graag naar ons artikel van 11 mei 2022.
 
Op 1 december 2022 heeft de Europese Raad (Raad) haar positie bepaald. De Raad stelde een flink aantal wijzigingen voor waarbij het voorstel van de Commissie werd genuanceerd en afgezwakt. Wij verwijzen voor een overzicht met de belangrijkste wijzigingen in de positie van de Raad naar ons artikel van 26 april 2023.
 
De positie van het Europees Parlement
Op donderdag 1 juni 2023 vond de langverwachte stemming in het Europees Parlement (Parlement) plaats. Het advies van de JURI Commissie onder voorzitterschap van Lara Wolters deed vermoeden dat het Parlement op bepaalde punten verder wilde gaan dan door de Commissie en de Raad voorgesteld. Uit het overzicht van aangenomen amendementen blijkt inderdaad van een groot aantal wijzigingen ten opzichte van het voorstel van de Commissie.  
 
De Commissie, de Raad en het Parlement zitten duidelijk nog niet op één lijn. Zo handhaaft het Parlement de zorgplicht voor bestuurders om rekening te houden met de gevolgen van hun beslissingen voor duurzaamheidskwesties en daarmee mogelijke persoonlijke civielrechtelijke aansprakelijkheid. De Raad had juist voorgesteld deze zorgplicht te schrappen. De plicht voor bestuurders om toe te zien op de uitvoering van de due diligence verplichtingen onder de CSDDD wordt in zowel het voorstel van de Raad als het Parlement geschrapt.
 
Daarnaast wijzen we op de door het Parlement voorgestelde wijzigingen en aanvullingen ten aanzien van de verplichting voor ondernemingen om een klimaat transitieplan op te stellen (artikel 15). Zo is in een nieuw lid 3 een verantwoordelijkheid opgenomen voor bestuurders voor het toezicht op de in dit artikel opgenomen verplichtingen. Bovendien wordt voorgesteld dat ondernemingen met gemiddeld meer dan 1.000 werknemers over een relevant en doeltreffend beleid beschikken om te waarborgen dat een deel van een eventuele variabele beloning voor bestuurders is gekoppeld aan het transitieplan. Dit beleid zou moeten worden vastgesteld door de jaarlijkse algemene vergadering.
 
Een laatste belangrijk knelpunt ziet op de vraag of de regeling van toepassing moet zijn op de financiële sector. De Commissie en het Parlement menen van wel, terwijl de Raad dit wil overlaten aan de lidstaten.

Hoe nu verder?
Nu ook het Parlement over het voorstel heeft gestemd, kunnen de onderhandelingen tussen de Commissie, de Raad en het Parlement over de definitieve tekst van de CSDDD beginnen. De eerste triloog is nog deze week gepland. Het is gezien de grote tegenstellingen afwachten hoe deze onderhandelingen gaan lopen en hoe de definitieve tekst van de richtlijn gaat luiden.

Na inwerkingtreding van de definitieve richtlijn hebben lidstaten nog enige tijd om de richtlijn om te zetten in nationale wet- en regelgeving.

ESG & Sustainability newsletter

Are you interested in staying up-to-date about the latest developments regarding ESG and sustainability, and the challenges for your organisation? Then let us know that you would like to sign up for Stibbe's ESG & Sustainability newsletter by sending an e-mail to newsletters@stibbe.com. Mention your name and e-mailadress. Click here to send a pre-filled e-mail.