Consultatie voorontwerp online oprichting besloten vennootschappen

Article
NL Law

In de periode van 15 juni 2021 tot 12 juli 2021 is het voorontwerp online oprichting besloten vennootschappen geconsulteerd. Klik hier voor de consultatiereacties. Het voorontwerp implementeert de richtlijn met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht en wijzigt daartoe Boek 2 BW en de Wet op het notarisambt. Het doel van de richtlijn is om de vrijheid van vestiging van ondernemingen binnen de Europese Unie te vergemakkelijken.

De bepalingen uit de richtlijn moeten uiterlijk op 1 augustus 2023 zijn geïmplementeerd.

Voor meer informatie over de richtlijn verwijzen wij naar onze Corporate Alert van 6 februari 2020 en 23 juli 2019.

Online oprichting vennootschappen

Het voorontwerp maakt het mogelijk om een BV langs elektronische weg op te richten. Hiervoor wordt een modelakte van oprichting opgesteld die, indien gewenst, kan worden gebruikt. Het voorontwerp voorziet erin dat bij een digitale oprichting de aandelen alleen in geld kunnen worden volgestort. De reden daarvoor is dat ervoor gekozen is om de online oprichting in eerste instantie te beperken tot eenvoudige situaties.

Voor natuurlijke personen die gebruikmaken van een modelakte van oprichting moet een online oprichting binnen vijf werkdagen kunnen plaatsvinden. In alle andere gevallen binnen 10 werkdagen.

Civielrechtelijk bestuursverbod

Als extra waarborg tegen fraude is in het voorontwerp opgenomen dat een beoogd bestuurder van de BV moet verklaren dat aan hem of haar in een andere lidstaat geen bestuursverbod, welke samenhangt met een van de gronden uit artikel 106a Faillissementswet, is opgelegd.

Elektronische omgeving

Het voorontwerp wijzigt tevens de Wet op het notarisambt. Er wordt onder meer voorzien in een elektronische omgeving waarbinnen de elektronische akte tot stand komt en wordt de identificatie van de partijen aan de hand van een elektronisch identificatiemiddel mogelijk gemaakt. Fysiek verschijnen voor de notaris is dan dus niet meer noodzakelijk. 

Het is nog onduidelijk wanneer er een wetsvoorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer.