Nathanaelle Kiekens

I am Nathanaelle Kiekens Public Law specialist

Nathanaelle Kiekens

Nathanaelle combines practical experience with a clear understanding of her clients’ markets and commercial goals to create the most effective advice.

She is primarily engaged with administrative law and public law in general – concentrating on various questions regarding complex public procurement, public private partnerships and public contracts. Notably, Nathanaelle has developed a particular expertise in the domain of tenders, public contracts and public real estate.

Nathanaelle is involved in various procedures regarding public procurement and administrative law in general, before the civil courts, the Constitutional Court and the Council of State (Conseil d’État/Raad van State).

Nathanaelle has a master’s in law from the University of Ghent (UGent) (2005) and has completed a postgraduate training in health care infrastructure. She is also regularly asked to speak at seminars regarding public procurement and public contracts.

  • Languages: Dutch, French, English
  • Admitted to the Brussels Bar: 2005
  • Partner since: 2016

Experience

Related news

18.01.2021 BE law
Het Hof verduidelijkt het materieel toepassingsgebied van de regels inzake overheidsopdrachten die specifiek gelden voor de speciale sectoren

Articles - Door het Arrest Pegaso et Sistemi di Sicurezza van 28 oktober 2020 kon het Hof van justitie de intensiteit van het vereiste verband tussen de activiteiten van de aanbestedende entiteiten die actief zijn in speciale sectoren en het voorwerp van een bepaalde opdracht om de gunning ervan te rechtvaardigen in overeenstemming met de specifieke aanbestedingsregeling op grond van Richtlijn 2014/25 verduidelijken.

Read more

18.01.2021 BE law
La Cour de justice précise le champ d’application matériel des règles de passation de marchés publics propres aux secteurs spéciaux

Articles - L’arrêt Pegaso et Sistemi di Sicurezza du 28 octobre 2020 a permis à la Cour de justice de préciser l’intensité du lien exigé entre les activités des entités adjudicatrices actives dans les secteurs spéciaux et l’objet d’un marché identifié afin de justifier son attribution conformément au régime de passation particulier découlant de la directive 2014/25.

Read more

23.06.2020 EU law
Naar een verhoogd risico op aansprakelijkheid van de opdrachtnemer die ‘medeplichtig’ is aan een inbreuk op de overheidsopdrachtenwetgeving?

Articles - In een arrest van 14 mei 2020 buigt het Hof van Justitie zich over de mogelijke gevolgen wanneer, bij de wijziging van een lopende overheidsopdracht, ten onrechte geen rekening is gehouden met de overheidsopdrachtenwetgeving. Het Hof oordeelt dat niet alleen aan de aanbestedende dienst maar ook aan de begunstigde van de opdracht, een inbreuk kan worden toegerekend en een boete kan worden opgelegd. Hoewel het Belgisch recht geen dergelijk boetesysteem kent, rijst de vraag naar de mogelijke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.

Read more

Other specialists