Matthias De Groot

Matthias De Groot

Matthias De Groot
Matthias De Groot Junior Associate Brussels
  • T. +32 2 533 54 17
  • E. matthias.degroot@stibbe.com matthias.degroot stibbe.com E-mail me
  • Languages: Dutch, English, French
  • Admitted to the Brussels Bar: 2017

Related news

01.02.2018 BE law
La Cour de Justice clarifie l’application des motifs d’exclusion facultatifs en cas d’incidents criminels.

Articles - L'article 45, paragraphe 2, de la directive 2004/24 ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit la possibilité d’exclure une entreprise en raison d'une violation des règles professionnelles commise par un administrateur de cette entreprise, même si cette violation n'est établie que par une décision judiciaire qui n’est pas coulée en force de chose jugée et même si l'administrateur concerné a été révoqué, lorsque cette société n'avait pas mentionné l’existence de ce jugement et les mesures prises pour y donner suite dans sa proposition.

Read more

01.02.2018 EU law
Het Hof van Justitie verduidelijkt de toepassing van de facultatieve uitsluitingsgronden in geval van strafrechtelijke incidenten

Articles - Artikel 45, tweede lid Richtlijn 2004/24/EG verzet zich niet tegen een nationale regeling waarbij een aanbestedende overheid een onderneming kan uitsluiten wegens een overtreding van de beroepsgedragsregels van een bestuurder van die onderneming, ook al is die overtreding slechts vastgesteld in een rechterlijke uitspraak die geen kracht van gewijsde heeft en is de betrokken bestuurder reeds ontslagen, als deze onderneming bij het indienen van haar voorstel geen melding heeft gemaakt van deze uitspraak en de maatregelen die zijn genomen om hieraan gevolg te geven.

Read more

Other specialists

Our website uses functional cookies for the functioning of the website and analytic cookies that enable us to generate aggregated visitor data. We also use other cookies, such as third party tracking cookies - please indicate whether you agree to the use of these other cookies:

Privacy – en cookieverklaring