Seminar

Webinar "Trends en ontwikkelingen in het bestuurs- en omgevingsrecht"

Webinar "Trends en ontwikkelingen in het bestuurs- en omgevingsrecht"

Webinar "Trends en ontwikkelingen in het bestuurs- en omgevingsrecht"

11.01.2022 NL law

Tijdens een webinar op donderdag 20 januari, 15.00 – 17.00 uur, gaan de bestuursrechtadvocaten van Stibbe in op relevante trends en ontwikkelingen in het Bestuurs- en omgevingsrecht. Er wordt teruggekeken op de belangrijkste ontwikkelingen van afgelopen jaar en u wordt geïnformeerd over wat u in 2022 kunt verwachten.

Het webinar trapt af met een algemene inleiding, waarna twee expertrondes volgen. Per ronde heeft u de keuze uit één van drie sessies over de hiervoor genoemde onderwerpen.

Het webinar op donderdag 20 januari heeft het volgende programma:

Ronde 1

1. Trends en ontwikkelingen Awb - Tom Barkhuysen en Ali al Khatib

2021 was een turbulent bestuursrechtelijk jaar waarbij naar aanleiding van de Toeslagenaffaire evenredigheid en effectieve rechtsbescherming vol in de schijnwerpers zijn komen te staan. Daarnaast waren er ook veel andere ontwikkelingen. Tom Barkhuysen en Ali al Khatib praten u bij zodat u goed bevoorraad het nieuwe bestuursrechtelijke jaar in kunt gaan.

2. Trends en ontwikkelingen milieurecht - Valérie van ’t Lam en Roos Bruijnsteen

In deze sessie praten Valérie van 't Lam en Roos Bruijnsteen u in korte tijd bij over de ontwikkelingen in het milieurecht. Wij spreken onder andere over de (on)mogelijkheid van regulering van (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen, handhaving van de zorgplicht, handhaving van stoffen/activiteiten die mogelijk niet expliciet zijn vergund en de mogelijkheid om via de vergunning af te wijken van algemene regels zoals die op grond van het Activiteitenbesluit.

3. Kwaliteitsborging in de bouw: van publiek naar privaat - Liesbeth Berkouwer en Annalies Outhuijse

In de workshop ‘Kwaliteitsborging in de bouw: van publiek naar privaat’ vertellen Annalies Outhuijse en Liesbeth Berkouwer hoe het nieuwe toezicht op bouwkwaliteit er uit komt te zien. Er verandert veel: het toezicht verschuift voor een belangrijk deel van de gemeenten naar private partijen. Wat dat in de praktijk betekent, komt in deze sessie aan bod.

 

Ronde 2

1. Natuurbescherming en stikstof - Anna Collignon en Neeltje Walgemoed

Anna Collignon en Neeltje Walgemoed bespreken de actualiteiten rondom natuurbescherming. Zij richten zich vooral op de elkaar snel opvolgende ontwikkelingen in de jurisprudentie over stikstofemissies (met onderwerpen zoals intern salderen en intrekkingsverzoeken) en de voorgestelde maatregelen voor het verbeteren van de kwaliteit van de natuur.

2. Wob en Woo - Jan van Oosten en Koen Giezeman

Vanaf 1 mei 2022 vervangt de Wet open overheid de Wet openbaarheid van bestuur. In de workshop Wob en Woo vertellen Jan van Oosten en Koen Giezeman over de belangrijkste veranderingen die deze wetswijziging met zich brengt. Daarnaast wordt in deze sessie ingegaan op de actualiteiten inzake openbaarheid van bestuur.

3. Trends en ontwikkelingen RO - Anne-Marie Span en Rut Molenaar-Wingens

In de workshop Trends en ontwikkelingen RO staan Anne-Marie Span en Rut Molenaar-Wingens stil bij een aantal in het oog springende ontwikkelingen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden in het ruimtelijk ordeningsrecht. Zo komt uiteraard de uitspraak inzake bestemmingsplan Belvedère en het werken met open normen in bestemmingsplannen aan de orde en kijken we hoe onderwerpen als klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit in bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen kunnen doorwerken.

 

Praktische informatie

  • Datum:  20 januari 2022
  • Tijd: 15.00 – 17.00 uur
  • Locatie: digitaal, via Zoom
  • Taal: Nederlands

 

Voor meer informatie en om u aan te melden, stuur een e-mail naar stibbeevents@stibbe.com

Eventuele vragen die u graag beantwoord ziet tijdens het webinar, kunt u tot en met 15 januari sturen naar bovenstaand adres.

Team

Related news

06.01.2022 NL law
Evenredige vertegenwoordiging van generaties

Short Reads - Wie aan het einde van het jaar de verkiezing van de muziek Top 2000 een beetje volgt, weet waar de schoen wringt als het gaat om evenredige vertegenwoordiging van de diverse generaties in onze maatschappij. In de bovenste regionen van deze Top 2000 zijn bands uit de jaren zestig, zeventig en tachtig van de vorige eeuw steevast oververtegenwoordigd. Wel veel rock, maar weinig rap. 

Read more

03.01.2022 NL law
Hoge Raad schept duidelijkheid over huurkortingen in coronatijd voor horeca en winkeliers

Short Reads - Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan naar aanleiding van de prejudiciële vragen van de rechtbank Limburg. In deze prejudiciële procedure stond – kort gezegd – de vraag centraal of huurders van 290-bedrijfsruimten (zoals bijvoorbeeld hotels, restaurants, cafés en winkels) als gevolg van overheidsmaatregelen in verband met de coronapandemie aanspraak kunnen maken op vermindering van de huurprijs, en zo ja hoe die vermindering moet worden berekend. 

Read more

06.01.2022 NL law
De Belgische Raad van State draait de sluiting van culturele instellingen vanwege de coronacrisis terug: een relevante uitspraak voor het Nederlandse coronabeleid

Short Reads - Vanwege de coronacrisis neemt de overheid in België maatregelen, die deels vergelijkbaar zijn met de coronamaatregelen in Nederland. Een van deze maatregelen is de sluiting van binnenruimtes van culturele instellingen. De hoogste bestuursrechter in België – de Raad van State –  heeft deze maatregel tijdelijk geschorst. In dit blogbericht beantwoord ik de vraag welke relevantie deze uitspraak voor de Nederlandse praktijk heeft.

Read more

03.01.2022 NL law
Supreme Court clarifies rent reductions for catering and retail businesses during corona period

Short Reads - On 24 December 2021, the Supreme Court ruled on the preliminary questions of the District Court of Limburg. In these preliminary ruling proceedings, the key question was – in brief – whether tenants of business premises as referred to in Section 7:290 of the Dutch Civil Code (such as hotels, restaurants, cafes and shops) are entitled to a rent reduction as a result of government measures in connection with the corona pandemic and, if so, how that rent reduction should be calculated.  

Read more