Short Reads

Actualiteiten Corporate Governance Code

Actualiteiten Corporate Governance Code

Actualiteiten Corporate Governance Code

09.02.2022 NL law

Afgelopen december heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code ("Monitoring Commissie") het monitoring rapport over naleving van de Corporate Governance Code ("Code") in boekjaar 2020 gepubliceerd. In het rapport ligt de nadruk op de kwaliteit van rapportage door vennootschappen over een aantal belangrijke thema’s in de Code.

Dit sluit aan bij de oproep van de Monitoring Commissie aan beursvennootschappen om eenmalig ten aanzien van bepaalde onderwerpen extra uitleg te geven in hun jaarverslaggeving over boekjaar 2021. Daarnaast werkt de Monitoring Commissie aan een herziening van de Code. 

Monitoring rapport boekjaar 2020

Op 15 december 2021 publiceerde de Monitoring Commissie het monitoring rapport over naleving van de Code in boekjaar 2020. 

In het rapport ligt de nadruk op betekenisvolle rapportage over de naleving van de Code. Eerdere nalevingsonderzoeken leverden weliswaar hoge algehele nalevingspercentages op, maar voor een groot deel was daarbij sprake van 'veronderstelde toepassing'. Dat komt door het ‘pas toe of leg uit’-principe: wanneer vennootschappen niet vermelden dat zij afwijken van een bepaling in de Code, moet naleving worden verondersteld. De Monitoring Commissie signaleerde in het nalevingsonderzoek over boekjaar 2019 al dat de methodiek van 'veronderstelde toepassing' een te rooskleurig beeld geeft van de daadwerkelijke naleving van een aantal fundamentele gedragsbepalingen in de Code. Zie hierover ook het artikel van Sandra Rietveld in MvO 2021/3.7.

Om meer inzicht te krijgen in de vraag hoe vennootschappen in kwalitatieve zin invulling geven aan enkele van de meest relevante principes en best practice bepalingen ("Bpb's") in de Code, lag de nadruk van het nalevingsonderzoek voor boekjaar 2020 op de kwaliteit van rapportage door vennootschappen over vijf belangrijke thema’s in de Code: langetermijnwaardecreatie, risicobeheersing, cultuur, diversiteit en bezoldiging. De Monitoring Commissie constateert dat de rapportage vaak nog onvoldoende aansluit bij de onderliggende gedragsbepalingen, waardoor op de betekenis van rapportage op deze vijf belangrijke thema’s wordt ingeboet.

Comply and explain

Aansluitend bij deze gewenste meer betekenisvolle rapportage, heeft de Monitoring Commissie beursvennootschappen in oktober 2021 opgeroepen om in hun jaarverslaggeving over boekjaar 2021 eenmalig rekening te houden met het geven van extra uitleg, in de zin dat zij deze uitleg meer inhoudelijk relevant maken aan de hand van de onderliggende gedragsbepalingen, met betrekking tot de onderwerpen (i) langetermijnwaardecreatie, (ii) cultuur, en (iii) diversiteit (Bpb's 1.1.3, 1.1.4, 2.1.1, 2.1.6 en 2.5.4 Code). Dit betekent dat de Monitoring Commissie van beursvennootschappen verwacht dat zij ten aanzien van deze onderwerpen uitgaan van de methodiek 'pas toe en leg uit', in tegenstelling tot 'pas toe of leg uit'. 

De Monitoring Commissie gaat deze uitleg gebruiken om betekenisvolle conclusies aan haar onderzoek te verbinden inzake de daadwerkelijke kwaliteit van de naleving van de Code. Het is niet de bedoeling om de bestaande methodiek van 'pas toe of leg uit' definitief te wijzigen, aldus de Monitoring Commissie.

Herziening van de Code

Mede ingegeven door de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en bepaalde wetswijzigingen (bijvoorbeeld de Diversiteitswet en de regelgeving op grond van SRD II op het gebied van bezoldiging en belangenverstrengeling), werkt de Monitoring Commissie op dit moment samen met de schragende partijen1 aan een voorstel om de Code te actualiseren. 

Een zeer actueel onderwerp is de discussie over meer duurzame corporate governance, ingebed in het begrip langetermijnwaardecreatie. Zo is het de vraag of, en zo ja in welke vorm, een maatschappelijke zorgplicht wordt opgenomen in de voorstellen tot wijziging van de Code. Daarnaast worden wijzigingen verwacht binnen het thema diversiteit, waarbij wordt ingezet op een breed diversiteits en inclusie beleid en ook een breder begrip diversiteit. Ten aanzien van de stakeholderdialoog en de rol van aandeelhouders zou de gedachte zijn om enkele bepalingen uit de Eumedion Stewardship Code over te hevelen naar de Code. Verder kijkt de Monitoring Commissie naar de bepaling over de responstijd in het licht van de nieuwe wettelijke bedenktijd en naar de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport van de Universiteit Leiden van 6 april 2021 over versterking van de verantwoordelijkheid van gecontroleerde entiteiten rondom de accountantscontrole en de jaarverslaggeving.

Het streven van de Commissie is om het concept van de geactualiseerde Code in het eerste kwartaal van 2022 ter consultatie voor te leggen.

 

1. Eumedion, Euronext, FNV, CNV, Vereniging van Effecten Bezitters (VEB), de Vereniging van Effecten Uitgevende Ondernemingen (VEUO) en VNO-NCW.

 

Team

Related news

27.06.2022 NL law
Stibbe appoints Nora Offergelt as Counsel

Inside Stibbe - We are pleased to announce that Stibbe Amsterdam has appointed Nora Offergelt as Counsel as of 1 July 2022. With Nora’s appointment, Stibbe expands its Equity Capital Market practice at senior level.

Read more

23.06.2022 NL law
De balans van het nieuwe normaal

Articles - In het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht staat Manon Cremers stil bij de veranderingen in jaarvergaderingen sinds Covid-19 en hoe de toekomst er van deze vergaderingen uitziet.

Read more

11.05.2022 NL law
Proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence

Short Reads - On 23 February 2022 the European Commission (the "Commission") published a proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence (the "CSDD proposal"). This long awaited proposal – if adopted unchanged – will require certain (very) large EU and non EU companies to set 

Read more