Articles

Bouwen en stikstofdepositie anno 2022: een (on)mogelijke opgave?

Bouwen en stikstofdepositie anno 2022: een (on)mogelijke opgave?

Bouwen en stikstofdepositie anno 2022: een (on)mogelijke opgave?

09.08.2022 NL law

De stikstofproblematiek houdt de gemoederen sinds de PAS-uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) al geruime tijd bezig. In onze eerdere artikelen in voorgaande jaren schetsten wij de stand van zaken op dat moment. Omdat de ontwikkelingen sindsdien niet zijn uitgebleven – integendeel – bestaat alle aanleiding voor een update.

De kern van het probleem zit in de combinatie van bestaande stikstofoverbelasting van beschermde stikstofgevoelige habitats, het onvermogen van de overheid tot nu toe om tot (structurele) maatregelen te komen om de gebieden in een betere staat te brengen, en de strenge individuele toetsing van activiteiten die tot stikstofdepositie op die gebieden leiden.

De per 1 januari 2020 doorgevoerde wetswijziging plaatst bestuursorganen en bestuursrechters voor aanvullende dillema’s. Rechtbanken roeien met de riemen die zij hebben en roepen de wetgever op tot het maken van duidelijke keuzes die te lang zijn uitgebleven. De Afdeling bestuursrechtspraak zou kunnen bijdragen aan het creëren van meer duidelijkheid door middel van een overzichtsuitspraak. Daarin kan duidelijkheid worden geboden over de wijze waarop toestemmings- en intrekkingsbesluiten op grond van de Wet natuurbescherming (“ Wnb”) getoetst worden. Er liggen op dit moment meerdere hoger-beroepszaken voor die zich daar mogelijk voor lenen.

Voor nu hebben we het te doen met de wetgeving en jurisprudentie die er is. Hierna zullen wij achtereenvolgens ontwikkelingen in wet- en regelgeving uiteenzetten en aan de hand van een aantal thema’s jurisprudentie bespreken. Bij het maken van de selectie hebben wij (helaas) keuzes moeten maken, waardoor bijvoorbeeld niet alle onderwerpen uit de jurisprudentie aan bod kunnen komen. Wij sluiten af met enige beschouwingen en een conclusie.

Lees de volledige bijdrage hier.

Auteur: Anna Collignon en Liesbeth Berkouwer

Bron: BR 2022/18

Publicatiedatum: 15-02-2022

Team

Related news

30.09.2022 NL law
FAQ: Bodembeschermingsrecht

Articles - Bij de verkoop van vastgoed en grond speelt de status van de bodem vaak een grote rol. Kopers willen graag weten of er sprake is van bodemverontreiniging en zo ja, wie verantwoordelijk is voor het saneren ervan. In dit blogbericht wordt in FAQ-vorm besproken wat er juridisch gezien geldt voor de bescherming van de bodem.

Read more

28.09.2022 NL law
Europees Handvest. Termijnoverschrijding IND Asielzaak. Onverbindendheid tijdelijke wet

Articles - De overheid zal (wederom) dwangsommen moeten betalen indien de IND niet binnen de termijn op asielaanvragen beslist. De rechtbank Den Haag heeft namelijk tweemaal artikel 1 van de Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND onverbindend verklaard. Zie Rb. Den Haag 24 maart 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:2641 en Rb. Den Haag 22 april 2022, ECLI:RBDHA:2022:3776.

Read more