Short Reads

Termijn indienen vaststellingaanvraag NOW-1 verlengd tot en met 9 januari 2022

Termijn indienen vaststellingaanvraag NOW-1 verlengd tot en met 9 jan

Termijn indienen vaststellingaanvraag NOW-1 verlengd tot en met 9 januari 2022

12.11.2021 NL law

De termijn voor het indienen van de aanvraag om vaststelling van de NOW-1 subsidie is verlengd tot en met 9 januari 2022. Dit heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt nadat na 31 oktober 2021 (de laatste dag van de oorspronkelijke termijn) werd vastgesteld dat 9.438 werkgevers nog geen aanvraag om vaststelling hebben ingediend. Deze groep werkgevers – die wel een subsidieverlening en voorschot heeft ontvangen – vertegenwoordigt ongeveer 320 miljoen euro aan verstrekte voorschotten (4% van het totaal aan verstrekte voorschotten).

Deze groep omvat niet de werkgevers die aanvankelijk niet op tijd een vaststellingsaanvraag konden indienen omdat zij nog wachten op een accountants- of derdenverklaring. Door de grote hoeveelheid aanvragen en de hoge administratieve lasten bij de accountantscontrole lukte het veel accountants niet om op tijd een accountantsverklaring af te geven. Dit probleem werd echter opgelost doordat de NOW het mogelijk maakt om de accountantsverklaring later – binnen veertien weken – na de aanvraag in te dienen. Deze extra termijn bestaat (na een wijziging van de NOW) ook voor het indienen van de derdenverklaring. Deze groep van 12.213 werkgevers heeft dus wél een aanvraag ingediend, onder vermelding dat de accountants- of derdenverklaring nog ontbreekt. Deze werkgevers hebben tot en met 6 februari 2022 de tijd om de accountants- of derdenverklaring in te dienen.

De mogelijkheid om de accountants- of derdenverklaring later in te dienen, heeft een belangrijk knelpunt voor het indienen van de vaststellingsaanvraag weggenomen. Het is dan ook niet duidelijk waaruit de groep van 9.438 werkgevers bestaat. Onze verwachting is dat een groot deel van deze werkgevers verwacht een subsidievaststelling op nihil te ontvangen, omdat evident niet aan alle voorwaarden is voldaan. Een voorbeeld is de situatie waarin de omzetdrempel niet is behaald. In dat geval zou een aanvraag leiden tot hetzelfde resultaat als het niet indienen van een aanvraag, namelijk een subsidievaststelling op nihil. Het is vanzelfsprekend dat een werkgever er goed aan doet om bij twijfelgevallen wél een aanvraag in te dienen. Zie ook onze eerdere short read, waarin ik bespreek dat het raadzaam is een aanvraag om vaststelling in te dienen bij een afkeurende accountantsverklaring.

Ook de staatsecretaris verwacht dat een deel van de 9.438 werkgevers die te laat zijn, bestaat uit werkgevers die geen aanvraag zullen indienen. Een deel van deze werkgevers zal echter wel een aanvraag willen indien maar door andere omstandigheden de deadline niet gehaald hebben, aldus de staatsecretaris. Het feit dat de staatsecretaris de aanvraagtermijn voor deze groep verlengd, is een mooi voorbeeld van een flexibele overheid, wat we niet altijd zien als het gaat om subsidierecht en termijnen. Het bijzondere karakter van de coronapandemie en het aantal werkgevers waar het om draait, zal hierbij zeker een rol hebben gespeeld.

Stibbe website over de NOW

De ontwikkelingen rondom de NOW-subsidie volgen elkaar in een snel tempo op en blijven door de aanhoudende coronacrisis zeer actueel. Daarom heeft het Stibbe NOW-team een speciale website over de NOW opgezet. Op deze website houdt dit team onder andere literatuur, rechtspraak, regelgeving en nieuwsberichten over de NOW bij. Daarnaast vindt u hier de belangrijkste parlementaire documentatie inzake de NOW. Ook staan op deze website onze short reads met een juridische duiding van de NOW-ontwikkelingen. Kortom, met onze website biedt het Stibbe NOW team u een up-to-date overzicht van de ontwikkelingen en inzicht in de juridische betekenis hiervan.

Related news

20.05.2022 NL law
Subsidieregeling voor zero-emissietrucks: een eerste AanZET tot verduurzaming van de transportsector

Short Reads - Het is de Europese transportsector – anders dan alle andere economische sectoren in de Europese Unie – niet gelukt om zijn broeikasgasemissies te reduceren ten opzichte van het niveau in 1990. Sterker nog: uit cijfers van het Europees Milieuagentschap blijkt dat de broeikasgasemissies van de transportsector in 2017 met bijna 30% waren toegenomen ten opzichte van het niveau in 1990.

Read more

19.05.2022 NL law
Jaarvergadering Nederlandse Juristen-Vereniging: rechtsbescherming versus repressiviteit

Short Reads - Op vrijdag 10 juni 2022 vindt het Jaarcongres van de NJV plaats, voorafgegaan door de huishoudelijke jaarvergadering. Dit jaar is het thema van het Jaarcongres ‘De repressieve samenleving vanuit civielrechtelijk, bestuursrechtelijk en strafrechtelijk perspectief’. Het burgerlijk recht als instrument van verandering (Urgenda), de repressieve overheid en de rechtsbescherming (evenredigheid) en de plaats van de reclassering in het huidige tijdsgewricht; het komt allemaal aan bod.

Read more

11.05.2022 NL law
De afweging van grondrechten in het kader van corona

Articles - COVID-19 heeft de maatschappij voor dilemma’s geplaatst bij de afweging van volksgezondheid en bescherming van kwetsbaren tegenover vrijheden van het individu. In Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context schetsen Frederiek Fernhout en Judica Krikke de onderliggende rechten en vrijheden die vastgelegd zijn in het Europese grondrechtenkader, de AVG en nationale arbeidswetgeving en bespreken zij hoe deze tegen elkaar moeten worden afgewogen in de context van coronamaatregelen.

Read more

17.05.2022 NL law
Mobiliteit en de Omgevingswet: met het Besluit werkgebonden personenmobiliteit wil de regering sturen op verduurzaming van woonwerkverkeer en zakelijk verkeer

Short Reads - Het Besluit werkgebonden personenmobiliteit is op 19 april 2022 aan de Staten-Generaal voorgehangen. Dit besluit verplicht ondernemingen met meer dan 100 werknemers om gegevens aan te leveren over hun woon-werk verkeer en zakelijke verkeer van werknemers. Het besluit strekt tot naleving van de Europese Klimaatwet, de Green deal en de Klimaatwet. In dit blog belichten wij de belangrijkste aspecten van het besluit.

Read more

11.05.2022 NL law
Proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence

Short Reads - On 23 February 2022 the European Commission (the "Commission") published a proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence (the "CSDD proposal"). This long awaited proposal – if adopted unchanged – will require certain (very) large EU and non EU companies to set 

Read more