Short Reads

Inwerkingtreding bepaalde onderdelen Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen uitgesteld

Inwerkingtreding onderdelen Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Inwerkingtreding bepaalde onderdelen Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen uitgesteld

25.06.2021 NL law

Op 11 december 2020 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (“WBTR”) samen met het inwerkingtredingsbesluit in het Staatsblad gepubliceerd. De meeste onderdelen van de WBTR treden op 1 juli 2021 in werking. Twee onderdelen van de wet treden echter op een later moment in werking dan eerder voorzien: de bepalingen die een wettelijke grondslag geven voor het monistisch bestuursmodel bij de vereniging, stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij ("owm") en de belet en ontstentenisregeling voor commissarissen bij de NV.

De WBTR heeft onder meer gevolgen voor het bestuur en toezicht van verenigingen, stichtingen, coöperaties en owm'en. Voor deze entiteiten wordt duidelijker in de wet opgenomen wat de taken en verantwoordelijkheden van bestuurders en commissarissen zijn. De WBTR bevat regelingen over toezicht, tegenstrijdig belang, aansprakelijkheid, ontslag van bestuurders en commissarissen, meervoudig stemrecht en belet en ontstentenis. De WBTR wijzigt ook de statutaire belet- en ontstentenisregeling voor bestuurders en commissarissen van NV’s en BV’s.

Gefaseerde inwerkingtreding

Op 18 juni 2021 is een besluit tot wijziging van het inwerkingtredingsbesluit in het Staatsblad gepubliceerd. Dit houdt in dat bepaalde onderdelen van de wet niet op 1 juli 2021, maar op een nader te bepalen moment, in werking zullen treden:

  • Monistisch bestuursmodel vereniging, stichting, coöperatie en owm: het gaat ten eerste om de wettelijke verankering van de mogelijkheid tot het instellen van een monistisch bestuursmodel bij verenigingen, stichtingen, coöperaties, en owm'en. Dit uitstel is een gevolg van het feit dat voor deze rechtspersonen nog niet de technische mogelijkheid is gerealiseerd om in het handelsregister aan te geven of een bestuurder uitvoerend of niet-uitvoerend is.
     
  • Belet- en ontstentenisregeling commissarissen NV: ook het onderdeel dat regelt dat de statuten van de NV een regeling moeten bevatten in geval van belet en ontstentenis van alle commissarissen, treedt op een later moment in werking. Abusievelijk is voor dit onderdeel in de WBTR geen overgangsrecht opgenomen, zoals dat wel is bepaald voor de vereniging, stichting, coöperatie en owm1. Er is een verzamelwet in voorbereiding waarin wordt geregeld dat ook voor NV’s gaat gelden dat zij bij de eerstvolgende statutenwijziging na inwerkingtreding van de wettelijke regeling een ontstentenis- en beletregeling voor commissarissen in de statuten moeten opnemen.
     

Voor de inhoud van de WBTR verwijzen wij naar onze Corporate Alert van 12 november 2020 en de bijdrage van onze collega’s Eline Holtman en Eloïse Spoelman in TOP 2020/5.
 

[1] Voor de BV was dit reeds bepaald in de Invoeringswet Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht.
 

Team

Related news

16.07.2021 NL law
Wet verruiming van mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen in het Staatsblad gepubliceerd

Short Reads - De Wet verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen is op 1 juli 2021 in het Staatsblad gepubliceerd en treedt op 1 januari 2022 in werking. De wetgever beoogt met de nieuwe regeling de mogelijkheden uit te breiden om in te grijpen bij rechtspersonen waarvan het doel of de activiteiten in strijd zijn met de openbare orde en die daarmee de samenleving bedreigen.

Read more

16.07.2021 NL law
Werkingsduur Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid verlengd tot 1 augustus 2021

Short Reads - De vervaldatum van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid (“de Tijdelijke wet”) is bij Koninklijk Besluit vastgesteld op 1 augustus 2021. Naar verwachting wordt de werkingsduur van de Tijdelijke wet verlengd tot 1 oktober 2021. Echter, dit is pas zeker als er een nieuw verlengingsbesluit in het Staatsblad wordt gepubliceerd. 

Read more

16.07.2021 NL law
Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ingediend

Short Reads - Op 23 april 2021 is het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies samen met de memorie van toelichting ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel vloeit voort uit de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Het doel van de richtlijn is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

Read more

15.07.2021 NL law
Consultatie Wet toekomst accountancysector gepubliceerd

Short Reads - Op 9 juli 2021 is een consultatieversie van het voorstel voor de Wet toekomst accountancysector (het “Voorstel”) gepubliceerd. Het Voorstel bevat maatregelen die beogen de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren. Met het Voorstel wordt mede uitvoering gegeven aan het eerder geuite voornemen van de Minister van Financiën om enkele aanbevelingen uit het rapport van de Commissie toekomst accountancysector (“Cta”) te zullen opvolgen.

Read more