Short Reads

Wettelijke regeling voor een besloten vennootschap met maatschappelijk doel

Wettelijke regeling voor een besloten vennootschap met maatschappelij

Wettelijke regeling voor een besloten vennootschap met maatschappelijk doel

06.07.2021 NL law

Op 9 maart 2021 is een aanzet voor een wettelijke regeling voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een maatschappelijk doel (“BVm”) ter consultatie voorgelegd. De consultatieperiode liep tot 7 mei 2021. 

Het consultatiedocument bevat geen concrete wettekst, maar een aanzet voor een wettelijke regeling voor de BVm. De aanzet bevat kenmerken en contouren waaraan volgens de wetgever een wettelijke regeling voor de BVm zou moeten voldoen. Het doel van de beoogde wettelijke regeling voor een BVm is de erkenning en betere herkenning van maatschappelijke ondernemingen, waaronder ook begrepen sociale ondernemingen, die toebehoren aan een BV. Maatschappelijke ondernemingen stellen niet het uitkeren van winst aan aandeelhouders voorop maar het realiseren van positieve maatschappelijke impact. 
 
In de aanzet is opgenomen dat een aan een BV toebehorende maatschappelijke onderneming de toevoeging “BVm” of “B.V.m” in haar naam mag voeren als aan de eisen wordt voldaan die de wettelijke regeling daaraan stelt. Met deze aanduiding wordt aan met name zakelijke relaties duidelijk gemaakt dat voor de onderneming het sorteren van maatschappelijke impact gaat boven het uitkeren van winst aan aandeelhouders. Het is de bedoeling dat de BVm in een afzonderlijke wet (een “BVm-wet”) wordt opgenomen. Er wordt geen nieuwe rechtsvorm geïntroduceerd met de BVm. Het is een BV die ook aan het BV-recht van Boek 2 BW moet voldoen. 

De aanzet is opgebouwd uit onderwerpen en onderdelen die voor een BVm-wet nodig zijn. Dit omvat onder meer onderwerpen als het bereik en toepasselijkheid van de BVm-wet, de BVm-status en naamvoering, het maatschappelijk belang van het doel en het maatschappelijk doel in relatie tot de winst, het vermogen en uitkeringen, het maatschappelijk winst- en reservebeleid, verslaglegging over maatschappelijke resultaten, deelnemingen, dochtermaatschappijen en groepsverbanden en fusie en splitsing.

Er zijn 60 reacties op de consultatie gepubliceerd. In deze reacties worden onder meer vragen gesteld over de meerwaarde van het herkennen van een maatschappelijke BV in de praktijk, over de reden voor het opnemen van de BVm in een afzonderlijke wet en waarom een dergelijke regeling alleen voor de BV en niet ook voor andere rechtsvormen zou moeten gelden. 

In 2019 verscheen er een Kamerbrief waarin de kabinetsinzet ten aanzien van sociale ondernemingen en de mogelijkheid van een BVm zijn behandeld. Het is nog niet duidelijk wanneer er een wetsvoorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer. We houden u hiervan op de hoogte.

Team

Related news

16.07.2021 NL law
Werkingsduur Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid verlengd tot 1 augustus 2021

Short Reads - De vervaldatum van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid (“de Tijdelijke wet”) is bij Koninklijk Besluit vastgesteld op 1 augustus 2021. Naar verwachting wordt de werkingsduur van de Tijdelijke wet verlengd tot 1 oktober 2021. Echter, dit is pas zeker als er een nieuw verlengingsbesluit in het Staatsblad wordt gepubliceerd. 

Read more

16.07.2021 NL law
Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ingediend

Short Reads - Op 23 april 2021 is het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies samen met de memorie van toelichting ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel vloeit voort uit de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Het doel van de richtlijn is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

Read more

15.07.2021 NL law
Consultatie Wet toekomst accountancysector gepubliceerd

Short Reads - Op 9 juli 2021 is een consultatieversie van het voorstel voor de Wet toekomst accountancysector (het “Voorstel”) gepubliceerd. Het Voorstel bevat maatregelen die beogen de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren. Met het Voorstel wordt mede uitvoering gegeven aan het eerder geuite voornemen van de Minister van Financiën om enkele aanbevelingen uit het rapport van de Commissie toekomst accountancysector (“Cta”) te zullen opvolgen.

Read more

16.07.2021 NL law
Wet verruiming van mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen in het Staatsblad gepubliceerd

Short Reads - De Wet verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen is op 1 juli 2021 in het Staatsblad gepubliceerd en treedt op 1 januari 2022 in werking. De wetgever beoogt met de nieuwe regeling de mogelijkheden uit te breiden om in te grijpen bij rechtspersonen waarvan het doel of de activiteiten in strijd zijn met de openbare orde en die daarmee de samenleving bedreigen.

Read more

13.07.2021 NL law
Voortgang wetsvoorstel inzake evenwichtige man/vrouwverhouding

Short Reads - Op 11 februari 2021 is het wetsvoorstel inzake evenwichtige man/vrouwverhouding aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel introduceert een wettelijk diversiteitsquotum voor RvC’s van beursvennootschappen. Daarnaast moeten grote NV’s en BV’s ambitieuze en passende doelen in de vorm van een streefcijfer vaststellen om genderdiversiteit in het bestuur, RvC en senior management te bevorderen.

Read more