Short Reads

Stand van zaken Wetsvoorstel Wet transparantie Maatschappelijke organisaties

Stand van zaken Wetsvoorstel Wet transparantie Maatschappelijke organ

Stand van zaken Wetsvoorstel Wet transparantie Maatschappelijke organisaties

06.07.2021 NL law

De wetgever beoogt met het op 20 november 2020 bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel Wet transparantie Maatschappelijke organisaties (“Wtmo”) tegen te gaan dat ontvangen donaties bij maatschappelijke organisaties zorgen voor onwenselijke buitenlandse beïnvloeding. Er is recent een concept Nota van wijziging bij het wetsvoorstel gepubliceerd die enkele wijzigingen doorvoert in het bestaande wetsvoorstel.

Inhoud wetsvoorstel

In de Wtmo is voor bepaalde maatschappelijke organisaties de verplichting opgenomen om, onder voorwaarden, op verzoek van de burgemeester, enkele overheidsinstellingen of het Openbaar ministerie (“OM”) inzicht te geven in herkomst, doel en omvang van verkregen buitenlandse donaties.

Tevens worden stichtingen met inwerkingtreding van de Wtmo verplicht om hun balans en staat van baten en lasten bij het handelsregister te deponeren, overigens zonder dat deze door een ieder geraadpleegd kunnen worden.

Concept nota van wijziging

Het wetsvoorstel is aanhangig bij de Tweede Kamer. Op 8 juni 2021 is een concept nota van wijzing bij de Wtmo ter consultatie voorgelegd. De consultatie liep tot 29 juni 2021. Met de concept nota van wijziging wordt de motie Becker c.s. van begin dit jaar uitgevoerd waarin wordt opgeroepen om spoedig te voorzien in bepaalde handhavingsinstrumenten. Doel van deze aanvulling is de effectieve aanpak van donaties die kunnen leiden tot ondermijning van onze democratische rechtsorde. 

​Nieuw handhavingsinstrumentarium

De nota van wijziging voegt een handhavingsinstrumentarium aan de Wtmo toe en regelt dat het OM voortaan de rechter om maatregelen kan verzoeken wanneer een maatschappelijke organisatie donaties ontvangt en activiteiten ontplooit die gericht zijn op ondermijning van de Nederlandse democratische rechtstaat. Deze maatregelen zijn bijvoorbeeld een bevel om periodiek alle of bepaalde donaties of andere geldstromen actief aan het OM te melden, tijdelijke bevriezing van een of meer goederen of een tijdelijk verbod voor het ontvangen van bepaalde donaties of bepaalde categorieën van donaties. Ook voorafgaand aan of hangende het verzoek kunnen bepaalde maatregelen worden verzocht, zoals een bevel om inzicht te geven in de volledige administratie en bijbehorende bescheiden. De burgemeester kan daartoe informatie delen met het OM.

Bij niet-naleving van de maatregelen kan, naast de reeds bestaande mogelijkheden die het civiele recht biedt, zoals het opleggen van een dwangsom, een civielrechtelijk bestuursverbod worden verzocht. Bestuursleden die zich niet houden aan een door de rechter opgelegde meldplicht inzake bepaalde donaties of die weigeren inzage te bieden in de boeken, zijn bovendien strafbaar op grond van de Wet economische delicten. 

Overige wijzigingen

Verder voorziet de concept nota van wijziging in uitbreiding van de reikwijdte van de regeling naar alle donaties uit binnen- en buitenland (in plaats van uitsluitend vanuit landen van buiten de EU/EER). 

Daarnaast wordt het verboden om in opdracht van een ander donaties te doen, zonder de maatschappelijke organisatie de benodigde gegevens te verstrekken over de herkomst van de donatie en de persoon van de donateur.

Wanneer een definitieve nota van wijziging wordt gepubliceerd is nog onbekend. 

Wij schreven eerder over het wetsvoorstel in onze Corporate Alert van 29 januari 2021.

Team

Related news

16.07.2021 NL law
Werkingsduur Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid verlengd tot 1 augustus 2021

Short Reads - De vervaldatum van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid (“de Tijdelijke wet”) is bij Koninklijk Besluit vastgesteld op 1 augustus 2021. Naar verwachting wordt de werkingsduur van de Tijdelijke wet verlengd tot 1 oktober 2021. Echter, dit is pas zeker als er een nieuw verlengingsbesluit in het Staatsblad wordt gepubliceerd. 

Read more

16.07.2021 NL law
Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ingediend

Short Reads - Op 23 april 2021 is het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies samen met de memorie van toelichting ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel vloeit voort uit de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Het doel van de richtlijn is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

Read more

15.07.2021 NL law
Consultatie Wet toekomst accountancysector gepubliceerd

Short Reads - Op 9 juli 2021 is een consultatieversie van het voorstel voor de Wet toekomst accountancysector (het “Voorstel”) gepubliceerd. Het Voorstel bevat maatregelen die beogen de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren. Met het Voorstel wordt mede uitvoering gegeven aan het eerder geuite voornemen van de Minister van Financiën om enkele aanbevelingen uit het rapport van de Commissie toekomst accountancysector (“Cta”) te zullen opvolgen.

Read more

16.07.2021 NL law
Wet verruiming van mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen in het Staatsblad gepubliceerd

Short Reads - De Wet verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen is op 1 juli 2021 in het Staatsblad gepubliceerd en treedt op 1 januari 2022 in werking. De wetgever beoogt met de nieuwe regeling de mogelijkheden uit te breiden om in te grijpen bij rechtspersonen waarvan het doel of de activiteiten in strijd zijn met de openbare orde en die daarmee de samenleving bedreigen.

Read more

13.07.2021 NL law
Voortgang wetsvoorstel inzake evenwichtige man/vrouwverhouding

Short Reads - Op 11 februari 2021 is het wetsvoorstel inzake evenwichtige man/vrouwverhouding aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel introduceert een wettelijk diversiteitsquotum voor RvC’s van beursvennootschappen. Daarnaast moeten grote NV’s en BV’s ambitieuze en passende doelen in de vorm van een streefcijfer vaststellen om genderdiversiteit in het bestuur, RvC en senior management te bevorderen.

Read more