Neodyum Miknatis
maderba.com
implant
olabahis
Casino Siteleri
canli poker siteleri meritslot
escort antalya
istanbul escort
sirinevler escort
antalya eskort bayan
brazzers
Short Reads

Nieuwe wet- en regelgeving bestuursrecht en omgevingsrecht per 1 januari 2021

Nieuwe wet- en regelgeving bestuursrecht en omgevingsrecht per 1 janu

Nieuwe wet- en regelgeving bestuursrecht en omgevingsrecht per 1 januari 2021

06.01.2021 NL law

Per 1 januari 2021 is diverse nieuwe wet- en regelgeving in werking getreden. In dit blogbericht lichten wij de belangrijkste wijzigingen op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht er uit.

Besluit elektronisch procederen

Het Besluit elektronisch procederen (Stb. 2020, 410) geeft een regelgevend kader voor vrijwillig en verplicht elektronisch procederen in het civiele recht en het bestuursrecht. Het besluit bepaalt onder meer aan welke eisen een digitaal systeem voor gegevensverwerking moet voldoen dat door een rechterlijke instantie wordt gebruikt voor elektronisch procederen. Het besluit vervangt het Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht, welke regels bevatte voor het verplicht digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken.

De Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven hebben in een nieuwsbericht (zie hier en hier) laten weten welke gevolgen het Besluit elektronisch procederen heeft voor het elektronisch indienen van beroepschriften en andere berichten. Deze regels zullen worden opgenomen in de Procesregeling bestuursrechterlijke colleges 2014.

Wet toeristische verhuur van woonruimten

De Wet toeristische verhuur van woonruimten (Stb. 2020, 460) wijzigt de Huisvestingswet 2014 in verband met de regulering van de toeristische verhuur van woonruimte. De wet geeft gemeenten de mogelijkheid meer maatregelen te nemen als er schaarste is aan woonruimte of als de leefbaarheid van een wijk onder druk staat. Op die manier kan vakantieverhuur worden beperkt. De wet voorziet daartoe in de mogelijkheid voor een registratie-, meld- en/of vergunningplicht.

Wijzigingen Tabaks- en Rookwarenbesluit

Rookwaren mogen in de winkel of op een webshop niet meer te zien zijn. Dit zogenoemde uitstalverbod (ook wel displayverbod genoemd) is ingegaan op 1 januari 2021 (Stb. 2019, 308). Voor supermarkten was het uitstalverbod al ingegaan op 1 juli 2020. Het uitstalverbod geldt voor tabaksproducten en producten die daar op lijken (e-sigaret en voor roken bestemde kruidenproducten). Het uitstalverbod geldt onder voorwaarden niet voor bepaalde tabaksspeciaalzaken.

Daarnaast is het Tabaks- en rookwarenbesluit gewijzigd in verband met rookvrije schoolterreinen (Stb. 2020, 218). Deze wijziging houdt in dat op terreinen behorende bij gebouwen en inrichtingen die worden gebruikt voor onderwijs, net als in de gebouwen en inrichtingen zelf, een rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd.

Drones

Vanaf 31 december 2020 gelden er Europese regels voor het vliegen met een drone. De nieuwe regelgeving is bedoeld om het luchtruim veilig te houden en meer ruimte te creëren voor innovatieve toepassingen met drones (bijvoorbeeld toepassingen in de landbouw). Personen die met een drone vliegen die zwaarder is dan 250 gram of een lichtere drone met een camera moeten zich vanaf 31 december verplicht registreren bij de RDW. Is de drone zwaarder dan 250 gram dan moet er ook een vliegbewijs worden gehaald. Deze regels geldt ook voor personen die een drone alleen recreatief gebruiken.

CO2-heffing industrie

De Wet CO2-heffing industrie wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer. Bepaalde bedrijven in de industrie met een hoge CO2-uitstoot moeten een nationale CO2-heffing betalen indien zij meer dan de vrijgestelde hoeveelheid aan broeikasgassen uitstoten. De CO2-heffing is deel van een breed pakket maatregelen, afkomstig uit het Klimaatakkoord. De CO2-heffing gaat gelden voor:

  • Grote industriële bedrijven die ook onder het Europese emissiehandelssysteem, het EU ETS vallen
  • Afvalverbrandingsinstallaties en bedrijven die grote hoeveelheden lachgas uitstoten.

In een eerder Stibbeblog is ingegaan op belangrijke wijzigingen per 1 januari 2021 van de vierde handelsperiode van het Europees emissiehandelssysteem (ETS-IV)

Wijziging Bouwbesluit 2012 in verband met  BENG-eisen

Vanaf 1 januari 2021 moeten vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) (Stb. 2020, 529). Deze nieuwe bouwregels stellen eisen aan de maximale energiebehoefte, het fossiele energiegebruik en aan de opwek van hernieuwbare energie van gebouwen. De BENG-eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Richtlijn Energieprestatie Gebouwen

Tot slot

Naast de hiervoor genoemde wijzigingen, zijn er nog meer wetten gewijzigd. Meer informatie over alle wijzigingen in wet- en regelgeving per 1 juli 2020 kunt u vinden op Ondernemersplein, Overheid.nl en Rijksoverheid.nl.

Team

Related news

27.01.2021 NL law
20ste tranche Besluit uitvoering Crisis en herstelwet (BuChw) in werking getreden: uitzondering plan-m.e.r.-plicht voor kleine projecten voer voor procedures?

Short Reads - Op 18 december 2020 is de 20ste tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (BuChw) in werking getreden. Deze tranche voorziet er onder meer in dat voor bestemmingsplannen die zien op kleine projecten waarvoor een passende beoordeling moet worden gemaakt, niet automatisch ook een milieueffectrapportage voor plannen (“plan-m.e.r.“) hoeft te worden verricht. In dit blogbericht bespreken wij deze wijziging.

Read more

27.01.2021 NL law
Overzichtsuitspraak ABRvS: overmacht en de wettelijke dwangsommen wegens niet tijdig beslissen. Hoe werkt dat?

Short Reads - Overmacht bij een bestuursorgaan schort beslistermijnen en wettelijke dwangsomtermijnen zelfstandig op. Ook als een bestuursorgaan daarvan geen mededeling stuurt. Dat oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) in een overzichtsuitspraak van 16 december 2020. In dit blogbericht gaan wij nader in op de achtergrond van die uitspraak en duiden wij wat dit betekent voor de praktijk.

Read more

27.01.2021 NL law
De meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3/MEE) zijn afgelopen: wat betekent dat voor de energiebesparingsverplichtingen van bedrijven?

Short Reads - In het kader van de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie – ook wel de MJA3/MEE-convenanten – werkten ruim 1.000 bedrijven uit 40 sectoren de afgelopen jaren aan energiebesparing en CO2-reductie. De convenanten liepen af op 31 december 2020, maar dat betekent niet dat ook de verplichtingen voor bedrijven om zich in te zetten voor energiebesparing ophouden te bestaan. In dit blogbericht zetten wij de belangrijkste gevolgen van het aflopen van de convenanten en de op dit moment geldende verplichtingen op een rij.   

Read more

26.01.2021 NL law
Beoordelingskader voor intrekking natuurvergunningen en geen vergunningplicht bij intern salderen: een duidelijke uitspraak

Short Reads - Op 20 januari 2021 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) uitspraak over een verzoek tot intrekking van de natuurvergunning van een veehouderij. Deze uitspraak is een blogbericht waard, omdat hierin (i) het kader voor het intrekken van natuurtoestemmingen uiteen wordt gezet en (ii) de Afdeling duidelijk maakt dat als een project wel enige, maar geen significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden heeft, er geen vergunningplicht geldt. Dit laatste geldt ook in het geval van intern salderen. Hierna schetsen wij kort het oordeel van de Afdeling.

Read more