Seminar

Webinar: Bemiddeling ter beslechting van geschillen met de overheid - Toepassing inzake het omgevingsrecht

Webinar: Bemiddeling ter beslechting van geschillen met de overheid:

Webinar: Bemiddeling ter beslechting van geschillen met de overheid - Toepassing inzake het omgevingsrecht

21.04.2021 BE law

Op donderdag 6 mei 2021 van 12:00 tot 13:00 organiseren onze praktijkgroepen Publiek Recht en Omgevingsrecht een webinar om u wegwijs te maken in de reeds bestaande en mogelijke bemiddelingstrajecten en de perspectieven ervan in de context van het omgevingsrecht.

Burgers en bedrijven nemen bij een overheidsoptreden steeds minder de traditionele passieve houding aan (het instellen van procedures nadat de overheidsbeslissing is genomen). Burgers en bedrijven treden thans meer en meer (pro)actief op (middels inspraak- en bezwaarrechten) en treden hierbij zelfs in dialoog met de overheid.

Die trendbreuk doet echter het aantal geschillen bij overheidsoptreden slechts zeer beperkt dalen. Zo belanden overheidsbeslissingen binnen het omgevingsrecht (vergunningen, ruimtelijke plannen, lokale betonstops, onteigeningen,…) steevast voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen, de Raad van State of de burgerlijke rechter.

Die procedures vormen veelal geen duurzaam antwoord voor de achterliggende belangen van de partijen.

Er bestaat echter een alternatief voor de conflictbeheersing van deze geschillen: een bemiddelingstraject tussen de burger/het bedrijf en de overheid. Die bemiddeling kan verschillende vormen aannemen: preventief (bv. omgevingsmanagement, workshops,…), conflictoplossend of conflictbeslechtend (gerechtelijk en buitengerechtelijk).

Deelname aan het webinar is gratis. U kan zich inschrijven door een mail te sturen naar bruwebinar@stibbe.com. Om de kwaliteit van de sessie te garanderen beperken wij het aantal deelnemers.

Programma:

12.00: Welkomstwoord door Jan Bouckaert

12.10: Bemiddeling met de overheid door David D'Hooghe

12.35: Bemiddeling inzake omgevingsrecht door Bastiaan Schelstraete

13.00: Einde

Team

Related news

04.05.2021 NL law
Aanbevelingen van het Pbl voor de circulaire economie: meer bestuursrechtelijke verplichtingen voor bedrijven?

Short Reads - Begin dit jaar publiceerde het Planbureau voor de leefomgeving (Pbl) zijn eerste Integrale Circulaire Economie Rapportage. Die rapportage bespreekt de huidige status van de circulaire economie in Nederland en geeft adviezen om de transitie te versnellen. Het Pbl roept nadrukkelijk de Nederlandse overheid op om de circulaire economie verder te bevorderen. Daarbij ziet het Pbl een belangrijke rol voor nieuwe circulaire verplichtingen voor bedrijven.

Read more

03.05.2021 NL law
De overheid behoeft de besten, maar krijgt zij die nog wel?

Short Reads - ‘De overheid behoeft de besten; zij moet aantrekken en opkweken de bekwaamsten onder de jongeren; haar mensen moeten het in kennis maar ook in levenshouding en beschaving kunnen opnemen tegen de leidende figuren uit de maatschappij; het zou noodlottig zijn voor de publieke zaak, zo de overheid zich tevreden zou stellen met degenen, die elders niet aan de slag konden komen of mislukten.’ (C.H.F. Polak 1957, geciteerd in NJB 2018/1044)

Read more

04.05.2021 NL law
Participatie en privacyregels: hoe te combineren onder de Omgevingswet?

Short Reads - In het stelsel van de Omgevingswet (Ow) is een belangrijke rol bedacht voor participatie bij de totstandkoming van besluiten. Het beoogde resultaat: tijdig belangen, meningen en creativiteit op tafel krijgen en daarmee een groter draagvlak en kwalitatief betere besluitvorming bereiken. Door een grotere betrokkenheid van meer personen gaan overheden en initiatiefnemers ook meer persoonsgegevens verwerken. Dit brengt privacyrisico’s met zich mee. Wat regelt de Ow op het gebied van privacy, de verwerking van persoonsgegevens en datagebruik?

Read more

28.04.2021 NL law
Gevolgen van enige betekenis? Bij twijfel is burger belanghebbende

Short Reads - In het bestuursprocesrecht is het uitgangspunt dat degene die rechtstreeks gevolgen ondervindt van een besluit belanghebbende is bij dat besluit. Sinds 2016 past de Afdeling in het omgevingsrecht hierop een correctie toe: er moet sprake zijn van gevolgen van enige betekenis om belanghebbende te zijn. Op 10 maart 2021 heeft de Afdeling bepaald dat bij twijfel over de vraag of hiervan sprake is, de rechtszoekende het voordeel van de twijfel krijgt.

Read more