Short Reads

Minister kondigt wijzigingen NOW-1 aan om werkgevers te helpen die nu worden benadeeld door voorwaarden in de regeling

Minister kondigt wijzigingen NOW-1 aan om werkgevers te helpen die nu

Minister kondigt wijzigingen NOW-1 aan om werkgevers te helpen die nu worden benadeeld door voorwaarden in de regeling

15.09.2020 NL law

De NOW-1 zal worden gewijzigd om bepaalde knelpunten in de regeling, die nu leiden tot benadeling van werkgevers, weg te nemen.

Dit schrijft Minister Koolmees in een Kamerbrief van 7 september 2020. In de brief bespreekt de Minister het gebruik van de NOW-1 en de NOW-2. Aanvullend gaat de Minister in op knelpunten in de NOW die leiden tot afwijzingen om ‘administratieve redenen’ en mogelijk aanleiding geven tot aanpassing van de regeling.

De knelpunten die de Minister bespreekt hebben beide te maken met het feit dat aanvragers, die onderdeel van een groep zijn, een aanvraag moeten doen conform de groepsomzetdaling en de referentieperiode waarover de groep die omzetdaling heeft geleden. Een probleem waar bedrijven tegenaan kunnen lopen is dat zij op grond van de groepsomzetdaling niet over de drempel van 20% komen, maar als losse werkmaatschappij of als groepsdeel wel. De NOW-1 is inmiddels gewijzigd op dit punt, en bevat nu voor die situaties een uitzonderingsbepaling waarmee werkmaatschappijen of groepsdelen alsnog een subsidie kunnen ontvangen. Het probleem is echter dat in de uitzonderingsbepaling de voorwaarde is opgenomen dat de subsidieaanvraag na inwerkingtreding van die bepaling moet zijn gedaan (artikel 6a lid 1 onder a NOW-1). Bedrijven die al eerder een subsidieaanvraag hebben ingediend kunnen hier aldus geen beroep op doen. Uit de toelichting bij de uitzonderingsbepaling volgt dat de Minister overweegt dat bedrijven die eerder een aanvraag hadden ingediend conform groepsomzetdaling toch niet in aanmerking komen voor de uitzondering, omdat ze immers al voldeden aan de 20% omzetdaling. De Minister miskent hier echter mee dat het behalen van de 20% drempel voor veel groepen onzeker is. Voor bedrijven die al in maart of april een aanvraag hadden ingediend en uiteindelijk met de groep de 20% niet halen, maar individueel wel, werkte de voorwaarde aldus zeer benadelend.

De Minister lijkt dit nu ook in te zien. In de Kamerbrief kondigt hij aan dat de voorwaarde dat de subsidieaanvraag na 5 mei 2020 is gedaan, het moment van inwerkingtreding van de uitzonderingsbepaling, vervalt. Daarnaast zijn er twee voorwaarden waaraan na de wijziging pas bij de vaststellingsaanvraag in plaats van de verleningsaanvraag hoeft te worden voldaan. Het betreft de verklaring dat de groep geen dividend en bonussen uit zal keren of eigen aandelen in zal kopen (artikel 6a lid 1 onder d NOW-1) en de overeenkomst met de vakbonden of werknemersvertegenwoordiging over werkbehoud (artikel 6a lid 1 onder c NOW-1). Wanneer deze wijzigingen inderdaad op de door de Minister voorgenomen wijze worden doorgevoerd kunnen werkgevers straks, ongeacht het moment van subsidieaanvraag, bij de vaststellingsaanvraag een beroep doen op de uitzonderingsbepaling voor werkmaatschappijen. De regeling is echter nog niet aangepast, dus het is afwachten hoe het voornemen uit de Kamerbrief wordt uitgewerkt.

Een ander probleem dat de Minister wil aanpakken, is dat bedrijven zich bij de subsidieaanvraag niet altijd bewust waren van het feit dat zij tot een groep behoren. Hierdoor zijn er bedrijven die bij de aanvraag niet dezelfde referentieperiode voor de omzetdaling hebben aangegeven als de andere bedrijven binnen de groep. Dit is een verplichting onder de NOW en van belang voor de vaststelling. De subsidievaststelling zal immers ten aanzien van de omzetdaling voor de hele groep gebeuren, maar dit is lastig als binnen de groep verschillende periodes zijn opgegeven. De Minister vermeldt dat hij de “uitvoeringstechnische consequenties van herstelmogelijkheden” in kaart brengt. Een oplossing zou onzes inziens zijn dat de werkgever bij de vaststellingsaanvraag alsnog kan aansluiten bij de groepsomzetdaling en de juiste referentieperiode. Daarvoor zal een wijziging van de NOW-1 nodig zijn, deze schrijft namelijk voor dat de vaststellingsaanvraag op dat punt moet aansluiten bij de verleningsaanvraag (artikel 14 lid 2 onder a NOW-1).

Het is nog afwachten hoe de Minister de regeling aan zal passen. Pas nadat de wijzigingen in de regeling zijn verankerd is duidelijk of en hoe de wijzigingen tot voordelen leiden voor de benadeelde werkgevers. De eerste tekenen zijn echter hoopvol.

> Ga voor meer informatie naar onze website over de NOW: www.stibbe-now.nl.

Team

Related news

03.05.2021 NL law
De overheid behoeft de besten, maar krijgt zij die nog wel?

Short Reads - ‘De overheid behoeft de besten; zij moet aantrekken en opkweken de bekwaamsten onder de jongeren; haar mensen moeten het in kennis maar ook in levenshouding en beschaving kunnen opnemen tegen de leidende figuren uit de maatschappij; het zou noodlottig zijn voor de publieke zaak, zo de overheid zich tevreden zou stellen met degenen, die elders niet aan de slag konden komen of mislukten.’ (C.H.F. Polak 1957, geciteerd in NJB 2018/1044)

Read more

04.05.2021 NL law
Participatie en privacyregels: hoe te combineren onder de Omgevingswet?

Short Reads - In het stelsel van de Omgevingswet (Ow) is een belangrijke rol bedacht voor participatie bij de totstandkoming van besluiten. Het beoogde resultaat: tijdig belangen, meningen en creativiteit op tafel krijgen en daarmee een groter draagvlak en kwalitatief betere besluitvorming bereiken. Door een grotere betrokkenheid van meer personen gaan overheden en initiatiefnemers ook meer persoonsgegevens verwerken. Dit brengt privacyrisico’s met zich mee. Wat regelt de Ow op het gebied van privacy, de verwerking van persoonsgegevens en datagebruik?

Read more

28.04.2021 NL law
Gevolgen van enige betekenis? Bij twijfel is burger belanghebbende

Short Reads - In het bestuursprocesrecht is het uitgangspunt dat degene die rechtstreeks gevolgen ondervindt van een besluit belanghebbende is bij dat besluit. Sinds 2016 past de Afdeling in het omgevingsrecht hierop een correctie toe: er moet sprake zijn van gevolgen van enige betekenis om belanghebbende te zijn. Op 10 maart 2021 heeft de Afdeling bepaald dat bij twijfel over de vraag of hiervan sprake is, de rechtszoekende het voordeel van de twijfel krijgt.

Read more

04.05.2021 NL law
Aanbevelingen van het Pbl voor de circulaire economie: meer bestuursrechtelijke verplichtingen voor bedrijven?

Short Reads - Begin dit jaar publiceerde het Planbureau voor de leefomgeving (Pbl) zijn eerste Integrale Circulaire Economie Rapportage. Die rapportage bespreekt de huidige status van de circulaire economie in Nederland en geeft adviezen om de transitie te versnellen. Het Pbl roept nadrukkelijk de Nederlandse overheid op om de circulaire economie verder te bevorderen. Daarbij ziet het Pbl een belangrijke rol voor nieuwe circulaire verplichtingen voor bedrijven.

Read more