Neodyum Miknatis
maderba.com
implant
olabahis
Casino Siteleri
canli poker siteleri meritslot
escort antalya
istanbul escort
sirinevler escort
antalya eskort bayan
brazzers
Short Reads

Wetsvoorstel Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen aangenomen door de Eerste Kamer

Wetsvoorstel Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen aangenomen door d

Wetsvoorstel Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen aangenomen door de Eerste Kamer

12.11.2020 NL law

Op 10 november 2020 is het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (“WBTR”) door de Eerste Kamer aangenomen. Na de publicatie van het voorlopig verslag op 31 maart 2020 lag de behandeling van het wetsvoorstel geruime tijd stil. Op 28 oktober 2020 werd de memorie van antwoord gepubliceerd. De volgende stap is publicatie van de wet in het Staatsblad. De verwachting is dat de WBTR op 1 januari 2021 in werking treedt.

Inhoud WBTR

De WBTR heeft onder meer gevolgen voor het bestuur en toezicht van verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Voor deze entiteiten wordt duidelijker in de wet opgenomen wat de taken en verantwoordelijkheden van bestuurders en commissarissen zijn.

De wet bevat in grote lijnen de volgende regelingen:

i) Toezicht: de WBTR maakt het voor alle rechtspersonen mogelijk om een raad van commissarissen of een monistisch bestuur in te stellen;

ii) Tegenstrijdig belang: de wet geeft regels over tegenstrijdig belang van bestuurders en commissarissen van verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen; voor deze rechtspersonen gaat eenzelfde tegenstrijdig belang regeling gelden als voor de NV en de BV.

iii) Aansprakelijkheid: de introductie van een regeling voor aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen van verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen in geval van faillissement wegens onbehoorlijke taakvervulling;

iv) Ontslag bestuurder/commissaris stichting: de rechter krijgt meer beoordelingsvrijheid om een bestuurder of commissaris van een stichting te ontslaan als het Openbaar Ministerie of een belanghebbende daarom verzoekt;

v) Meervoudig stemrecht: de WBTR geeft regels over het meervoudig stemrecht voor bestuurders en commissarissen van verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen; en

vi) Belet en ontstentenis: de introductie van een verplichte statutaire belet- en ontstentenisregeling voor bestuurders en commissarissen van verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. De WBTR wijzigt de statutaire belet- en ontstentenisregeling voor bestuurders en commissarissen van NV’s en BV’s.

Directe werking en overgangsrecht: statutenwijziging nodig?

De WBTR heeft onmiddellijke werking, met dien verstande dat het overgangsrecht voor onder meer de volgende onderwerpen een nadere regeling bevat:

Tegenstrijdig belang bij verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen

Op statutaire bepalingen die de huidige tegenstrijdig belangregeling bevatten kan na inwerkingtreding van de WBTR geen beroep meer worden gedaan. Vanaf de inwerkingtreding van de WBTR worden deze statutaire regelingen voor niet geschreven gehouden. Een statutenwijziging is hiervoor niet nodig, maar het is wel aan te bevelen de oude regeling over het tegenstrijdig belang uit de statuten te halen om vergissingen te voorkomen.

De algemene vergadering kan oude gevallen van vertegenwoordiging waarbij sprake was van een tegenstrijdig belang alsnog bekrachtigen.

Belet- en ontstentenisregeling

  • Stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen die geen belet- en ontstentenisregeling in hun statuten hebben opgenomen, dienen hun statuten bij de eerstvolgende gelegenheid aan te passen.
  • NV/BV: het is aan te bevelen om direct na inwerkingtreding van de WBTR de statuten na te lopen op mogelijke discrepanties met de gewijzigde belet- en ontstentenisregeling omdat het overgangsrecht niet van toepassing is verklaard op NV’s en BV’s.

Meervoudig stemrecht bij verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen

Een statutaire bepaling die voor inwerkingtreding van de WBTR bepaalt dat een bestuurder of commissaris van een stichting, vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij meer stemmen kan uitbrengen dan de andere bestuurders respectievelijk commissarissen tezamen, is geldig tot uiterlijk vijf jaar na inwerkingtreding van de WBTR of tot de eerstvolgende statutenwijziging (naar gelang welk moment eerder valt).

Voor het overige kan worden bezien of een statutenwijziging en/of een eventuele aanpassing van reglementen en interne procedures nodig is.

Wij schreven eerder over deze wet in onze Corporate Update van 7 juli 2020. Voor meer informatie verwijzen wij ook naar een bijdrage van onze collega’s Eline Holtman en Eloise Spoelman in TOP 2020/5.

Team

Related news

21.12.2020 NL law
Lidstaatoptie uitstel ESEF

Short Reads - Uit de gewijzigde Europese Transparantierichtlijn (Richtlijn 2013/50/EU) en de daarop gebaseerde Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/815 volgt dat uitgevende instellingen hun jaarlijkse financiële verslaggeving zullen moeten opstellen en algemeen verkrijgbaar stellen in het zogenoemde European Single Electronic Format (“ESEF”).

Read more

09.12.2020 NL law
E-book SRD II & Say-on-Pay - Inzicht in het bezoldigingsbeleid- en verslag

Articles - Met de Herziene Aandeelhoudersrechtenrichtlijn (SRD II) wil de Nederlandse wetgever effectieve en duurzame aandeelhoudersbetrokkenheid bij beursgenoteerde vennootschappen bevorderen. Deze nieuwe richtlijn is de opvolger van de Aandeelhoudersrechtenrichtlijn 2007/36/EG en treedt stapsgewijs in werking.

Read more

17.12.2020 NL law
Verslaggeving over ‘in-control’ door Nederlandse beursvennootschappen

Articles - Consistentie in de ‘in-control verklaringen’ van Nederlandse beursvennootschappen is ver te zoeken. Dit blijkt uit onderzoek dat Steven Hijink deed samen Jos de Groot (PwC) voor het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie. Deze ‘in-control verklaringen’ zijn namelijk een cocktail van bepalingen uit verschillende versies van de Nederlandse corporate governance codes in de periode 2003 – 2016. Dat kan beter.

Read more