Articles

Maatschappelijk verantwoord gebruik van producten: wie betaalt de rekening?

Maatschappelijk verantwoord gebruik van producten: wie betaalt de rek

Maatschappelijk verantwoord gebruik van producten: wie betaalt de rekening?

13.11.2020 NL law

Hoe producenten kunnen voorkomen dat afnemers van hun producten daarmee mensenrechtenschendingen plegen.

In literatuur en media is de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan de verantwoordelijkheid van producenten om zoveel mogelijk te waarborgen dat in hun productieketens op een maatschappelijk verantwoorde wijze wordt geproduceerd. Onderbelicht is gebleven dat het voor producenten ook van belang is dat afnemers met het geleverde product geen maatschappelijk onverantwoorde activiteiten ontplooien. Een afnemer kan een product – al dan niet opzettelijk – voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor deproducent dat heeft bedoeld en daarmee mensenrechten schenden. Dat zal een producent lang niet altijd van tevoren weten. Desondanks zal hij een aansprakelijkheidsrisico en een reputatierisico lopen. 

In deze bijdrage onderzoekt Cas Michiels de problematiek van onverantwoord gebruikvanuit het perspectief van de producent.

C.F. Michiels, ‘Maatschappelijk verantwoord gebruik van producten: wie betaalt de rekening?’, in: L.F.H. Enneking, M.W. Scheltema & I. Tillema (red.): People, Planet, Privaatrecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2018, p. 45-82.

Related news

03.05.2021 NL law
De overheid behoeft de besten, maar krijgt zij die nog wel?

Short Reads - ‘De overheid behoeft de besten; zij moet aantrekken en opkweken de bekwaamsten onder de jongeren; haar mensen moeten het in kennis maar ook in levenshouding en beschaving kunnen opnemen tegen de leidende figuren uit de maatschappij; het zou noodlottig zijn voor de publieke zaak, zo de overheid zich tevreden zou stellen met degenen, die elders niet aan de slag konden komen of mislukten.’ (C.H.F. Polak 1957, geciteerd in NJB 2018/1044)

Read more

04.05.2021 NL law
Participatie en privacyregels: hoe te combineren onder de Omgevingswet?

Short Reads - In het stelsel van de Omgevingswet (Ow) is een belangrijke rol bedacht voor participatie bij de totstandkoming van besluiten. Het beoogde resultaat: tijdig belangen, meningen en creativiteit op tafel krijgen en daarmee een groter draagvlak en kwalitatief betere besluitvorming bereiken. Door een grotere betrokkenheid van meer personen gaan overheden en initiatiefnemers ook meer persoonsgegevens verwerken. Dit brengt privacyrisico’s met zich mee. Wat regelt de Ow op het gebied van privacy, de verwerking van persoonsgegevens en datagebruik?

Read more

28.04.2021 NL law
Gevolgen van enige betekenis? Bij twijfel is burger belanghebbende

Short Reads - In het bestuursprocesrecht is het uitgangspunt dat degene die rechtstreeks gevolgen ondervindt van een besluit belanghebbende is bij dat besluit. Sinds 2016 past de Afdeling in het omgevingsrecht hierop een correctie toe: er moet sprake zijn van gevolgen van enige betekenis om belanghebbende te zijn. Op 10 maart 2021 heeft de Afdeling bepaald dat bij twijfel over de vraag of hiervan sprake is, de rechtszoekende het voordeel van de twijfel krijgt.

Read more

04.05.2021 NL law
Aanbevelingen van het Pbl voor de circulaire economie: meer bestuursrechtelijke verplichtingen voor bedrijven?

Short Reads - Begin dit jaar publiceerde het Planbureau voor de leefomgeving (Pbl) zijn eerste Integrale Circulaire Economie Rapportage. Die rapportage bespreekt de huidige status van de circulaire economie in Nederland en geeft adviezen om de transitie te versnellen. Het Pbl roept nadrukkelijk de Nederlandse overheid op om de circulaire economie verder te bevorderen. Daarbij ziet het Pbl een belangrijke rol voor nieuwe circulaire verplichtingen voor bedrijven.

Read more