Short Reads

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in behandeling bij de Eerste Kamer

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in behandeling bij de Eerste K

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in behandeling bij de Eerste Kamer

07.07.2020 NL law

Op 28 januari 2020 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Wij schreven hierover in onze Corporate Update van 6 februari 2020. Het wetsvoorstel is momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer.

Het wetsvoorstel heeft onder meer gevolgen voor het bestuur en toezicht van verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Voor deze entiteiten wordt duidelijker in de wet aangeven wat de taken en verantwoordelijkheden van bestuurders en commissarissen zijn. 

Het wetsvoorstel omvat in grote lijnen het volgende: 

 • er wordt voor alle rechtspersonen een wettelijke grondslag geïntroduceerd voor de mogelijkheid tot instelling van een raad van commissarissen;
   
 • voor alle rechtspersonen komt er de mogelijkheid om te kiezen voor een monistisch bestuur, dat wil zeggen: een bestuur waarin uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders zitting hebben, en waarbij de niet-uitvoerende bestuurders de toezichthoudende rol vervullen;
   
 • een verplichte statutaire belet- en ontstentenisregeling voor bestuurders en commissarissen van verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen;
   
 • een regeling over meervoudig stemrecht voor bestuurders en commissarissen van verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen; en
   
 • een wettelijke regelingen voor vereniging, stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij over:
  • de uitgangspunten die bestuurders en commissarissen bij de vervulling van hun taak in acht moeten nemen;
  • de positie van bestuurders en commissarissen met een tegenstrijdig belang; en 
  • aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen.

De wet wordt na 5 jaar geëvalueerd. 

Stand van zaken

Op 31 maart 2020 verscheen het Voorlopig Verslag. Hierin zijn vragen opgenomen over onder meer het doel van de wet, de organisatie van het toezicht, de implicaties voor kleinschalige verenigingen, stichtingen en coöperaties en het belang van de rechtspersoon in het algemeen en het belang van de vereniging in het bijzonder. Het wachten is nu op de beantwoording van deze vragen door de minister in de Nadere Memorie van Antwoord. Wanneer de wet in werking treedt is nog onbekend.

Team

Related news

21.07.2020 NL law
Financiële sector moet klimaatrisico’s bespreken met klanten

Short Reads - Financiële instellingen moeten in gesprekken met klanten aandacht besteden aan klimaatrisico’s. Bij zakelijke klanten met name over de mogelijke impact van klimaatrisico’s op hun bedrijfsvoering en bij hypotheekeigenaren bijvoorbeeld over de verduurzaming van hun woning. Ook in het licht van het Klimaatcommitment van de financiële sector is dit van belang. Dit blijkt uit een bloemlezing van acht Nederlandse financiële instellingen, verenigd onder het Platform voor Duurzame financiering.

Read more

17.07.2020 BE law
Gedogen van een bouwovertreding in een dading. Hof van Cassatie zegt: nietig

Articles - Een dadingsovereenkomst waarin een partij zich ertoe verbindt om de bouwovertredingen van de contractspartij te gedogen, heeft een ongeoorloofde oorzaak. Met een dergelijke overeenkomst beogen de contractspartijen immers om een met de openbare orde strijdige toestand - de bouwovertredingen - in stand te houden. De overeenkomst is in haar geheel behept met een ongeoorloofde oorzaak en aldus nietig. Als één van de partijen zijn leveringsverbintenis niet nakomt, kan de andere partij dan ook geen schadevergoeding vorderen.

Read more

09.07.2020 NL law
ACM geeft bedrijven meer ruimte om samen te werken voor klimaat- en milieudoelen

Short Reads - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil dat Nederlandse bedrijven meer ruimte krijgen om samen te werken op het gebied van duurzaamheid. Vooral voor het bereiken van klimaatdoelen, zoals de vermindering van CO2-uitstoot, krijgen bedrijven meer mogelijkheden om onderling afspraken te maken zonder de concurrentieregels te overtreden. Dat staat in de (concept) leidraad ‘duurzaamheidsafspraken’ van de ACM.

Read more