Short Reads

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen door de Tweede Kamer

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen door de Tw

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen door de Tweede Kamer

30.01.2020 NL law

Op 28 januari 2020 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Het Wetsvoorstel heeft onder meer gevolgen voor het bestuur en toezicht van verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.

Inhoud wetsvoorstel

Met dit wetsvoorstel wil de minister duidelijker in de wet aangeven wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van bestuurders en commissarissen bij een vereniging, stichting, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij.

Een belangrijk element van dit wetsvoorstel is dat er voor alle rechtspersonen een wettelijke grondslag komt voor de mogelijkheid tot instelling van een raad van commissarissen. Ook wordt het voor alle rechtspersonen mogelijk om te kiezen voor een monistisch bestuur, dat wil zeggen: een bestuur waarin uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders zitten, en waarbij de niet-uitvoerende bestuurders de toezichthoudende rol vervullen.

Verder wordt voor de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting helderheid verschaft omtrent:

  1. de uitgangspunten die bestuurders en commissarissen bij de vervulling van hun taak in acht moeten nemen;

  2. de positie van bestuurders en commissarissen met een tegenstrijdig belang; en

  3. de regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen.

Amendementen

Tegelijk met het Wetsvoorstel is een drietal amendementen aangenomen:

  • Een statutaire belet- en ontstentenisregeling voor bestuurders en commissarissen van verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.
  • Een regeling over meervoudig stemrecht voor bestuurders en commissarissen van verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.
  • Ten slotte is bepaald dat de wet na vijf jaar geëvalueerd gaat worden.

Is een statutenwijziging nodig?

Ten aanzien van twee onderdelen uit het wetsvoorstel is in ieder geval een statutenwijziging nodig:

  • Indien bestaande stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen geen belet- en ontstentenisregeling in hun statuten hebben opgenomen, moeten deze hun statuten na inwerkingtreding van de wet bij de eerstvolgende gelegenheid aanpassen als de statuten om andere redenen toch gewijzigd worden.
  • Een statutaire bepaling die regelt dat een bepaalde bestuurder of commissaris van een stichting, vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij meer stemmen kan uitbrengen dan de andere bestuurders respectievelijk commissarissen tezamen, is na inwerkingtreding van de wet slechts geldig tot uiterlijk vijf jaar daarna of tot de eerstvolgende statutenwijziging (net welk moment eerder valt).

Voor het overige kan worden bezien of een statutenwijziging en/of een eventuele aanpassing van reglementen en interne procedures nodig is.

Wanneer treedt de wet in werking?

Het is nog niet bekend wanneer de wet in werking treedt. Het Wetsvoorstel dient nog door de Eerste Kamer te worden aangenomen. Op 11 februari 2020 bespreekt de Eerste Kamercommissie voor Justitie de procedure. De aangenomen Motie bepaalt dat bestaande stichtingen en verenigingen over de gevolgen van de wet worden bericht.

Team

Related news

11.01.2022 NL law
De beursvennootschap, AVA-seizoen 2022

Articles - Bij de voorbereiding van de algemene vergadering in 2022 worden beursvennootschappen geconfronteerd met onzekere factoren rondom COVID-19, de invloed van vergaderseizoenen 2020, 2021 en de in werking tredende Diversiteitswet, en toenemende verankering van ESG in het corporate landschap. In het Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk staan Lieke Stroeve en Manon Cremers stil bij de actiepunten voor AVA-seizoenen 2022 en 2023.

Read more

20.12.2021 LU law
Extension of exceptional measures for the holding of Luxembourg companies meetings

Articles - In the context of the uncertain evolution of the COVID-19 pandemic, continuing applicable travel restrictions and the encouragement of the Luxembourg Government to observe social distancing, including in a business environment, the Luxembourg Chamber of Deputies has adopted the law dated 17 December 2021. This law extends the possibility to hold meetings without physical attendance until 31 December 2022 and thereby amends the law of 23 September 2020 concerning the holding of meetings in companies and other legal entities, as amended.

Read more

15.12.2021 NL law
Toepasselijkheid ESEF in verslaggeving vanaf boekjaar 2021

Short Reads - Aanleiding Het was aanvankelijk de bedoeling dat uitgevende instellingen hun jaarlijkse financiële verslaggeving over boekjaar 2020 in een uniform elektronisch verslaggevingsformaat (ESEF) zouden moeten publiceren. De Nederlandse wetgever heeft echter gebruikgemaakt van een door de Europese Commissie geboden uitstelmogelijkheid. Van uitgevende instellingen wordt verwacht dat zij verslaggeving vanaf boekjaar 2021 in ESEF publiceren. Deze alert geeft praktische tips op basis van de eerste praktijkervaringen met ESEF.

Read more

20.12.2021 NL law
Verplichte rapportering door accountants over fraude en continuïteit in de controleverklaring

Short Reads - Aanleiding De onderwerpen “fraude” en “continuïteit” en de werkzaamheden die accountants verrichten rondom deze onderwerpen zijn zeer actueel. Op 13 september 2021 publiceerde de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (“NBA”) een consultatiedocument waarin werd voorgesteld dat accountants verplicht worden om altijd in aparte secties over fraude en continuïteit te rapporteren in de controleverklaring.

Read more