Short Reads

Nieuwe wet- en regelgeving bestuursrecht en omgevingsrecht per 1 januari 2020

Nieuwe wet- en regelgeving bestuursrecht en omgevingsrecht per 1 janu

Nieuwe wet- en regelgeving bestuursrecht en omgevingsrecht per 1 januari 2020

10.01.2020 NL law

Per 1 januari 2020 is diverse nieuwe wet- en regelgeving in werking getreden. In dit bericht lichten Tom Barkuysen en Niels Jak de belangrijkste wijzigingen op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht er uit.

Spoedwet aanpak stikstof

De Spoedwet aanpak stikstof beoogt de huidige stikstofbelasting verder terug te brengen en het natuurherstel te intensiveren (Stb. 2019, 517). In dit blogbericht zet Stibbe de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zorgt er kort gezegd voor dat een belangrijk deel van de huidige ambtenaren dezelfde rechtspositie krijgt als ‘gewone’ werknemers. Deze ambtenaren zullen niet langer werkzaam zijn op basis van een ambtelijke aanstelling, maar op basis van een arbeidsovereenkomst. Dit brengt een aantal belangrijke veranderingen met zich. Een aantal van die veranderingen is besproken in een reeks Stibbeblogberichten.

Milieuzones

Sinds 1 januari 2020 gelden landelijke regels voor gemeenten met milieuzones. Gemeenten kunnen een gele of een groene milieuzone voor dieselvoertuigen invoeren. Stb. 2019, 398.

Zie over milieuzones ook deze Stibbeblogberichten.

Gedragscode voor gerechtelijk deskundigen bij de ABRvS

Met ingang van 1 januari 2020 is de Gedragscode voor gerechtelijk deskundigen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State gewijzigd (Stcrt. 2019, 66719). Van belang is vooral de wijziging die ziet op artikel 20. Voorheen bracht de deskundige direct een definitief deskundigenverslag uit. Nu wordt als hoofdregel voorgeschreven dat eerst een concept-verslag wordt uitgebracht, waarop door partijen kan worden gereageerd. Het direct uitbrengen van een definitief deskundigenverslag  gebeurt alleen als de Afdeling hierom expliciet verzoekt.

Regeling toedeling zaken ABRvS 2020

Verder heeft de (voorzitter van de) Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de Regeling toedeling zaken ABRvS 2020 vastgesteld (Stcrt. 2019, 65197). Deze regeling maakt inzichtelijk hoe de zaakstoedeling plaatsvindt bij de Afdeling. Hierbij hoort ook een register dat op de website van de Raad van State is gepubliceerd. Het register bevat informatie over de inrichting en samenstelling van de Afdeling bestuursrechtspraak. Hiermee wordt inzichtelijk in welke hoedanigheid staatsraden kunnen optreden en welk type zaken aan hen kunnen worden toebedeeld.

Warmtewet

Een deel van de wijzigingen van de Warmtewet naar aanleiding van de wetsevaluatie is al op 1 juli 2019 in werking getreden. De rest van de wijzigingen is met ingang van 1 januari 2020 in werking getreden (Stb. 2018, 311; Stb. 2019, 134). De wijzigingen beogen een beter functionerende bescherming van gebonden consumenten die te maken hebben met een monopolist als warmteleverancier. Daarnaast is het doel van de wet om de regelgeving voor collectieve warmtelevering beter te laten aansluiten op toekomstige ontwikkelingen in het kader van de energietransitie (kamerdossier 34723).

Wet normering topinkomens

Op grond van artikel 5.3 WNT zijn de Belastingdienst, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, de Kamer van Koophandel, pensioenfondsen en bepaalde verzekeraars verplicht op verzoek van de minister inlichtingen te verstrekken. De Kamer van Koophandel is echter per abuis in de wet opgenomen. Daarom is deze toevoeging met ingang van 1 januari 2020 weer geschrapt (Stb. 2019, 280; Kamerstukken II 2017/18, 34687, 7, p. 4).

Daarnaast is bijlage 1 van de WNT gewijzigd in verband met het gelijktrekken van de criteria voor gesubsidieerde instellingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken met de criteria zoals opgenomen in artikel 1.3, eerste lid, onderdeel c, WNT en met betrekking tot het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met een verduidelijking ten aanzien van jeugdhulpaanbieders (Stb. 2019, 502).

De Uitvoeringsregeling WNT is gewijzigd. Het gaat om verduidelijking van bezoldigingsgegevens en andere gegevens die openbaar gemaakt moeten worden. Verder betreft het wijzigingen op enkele onderdelen vanwege herstel van enkele omissies en fouten en aanvullingen ter bevordering van de nalevering, controle en handhaving van de WNT. Stcrt. 2019, 59382.

Verder zijn de Beleidsregels WNT 2020 in werking getreden (Stcrt. 2019, 61363).

Het Controleprotocol WNT 2019 (Stcrt. 2019, 44426) beschrijft limitatief de werkzaamheden en daarmee de reikwijdte en de diepgang van de accountantscontrole op de WNT-verantwoording.

Voorts zijn de WNT-normen geïndexeerd. Voor 2020 is het algemene bezoldigingsmaximum vastgesteld op € 201.000 (Stcrt. 2019, 49153). Ook zijn de sectorale bezoldigingsnormen geïndexeerd. Het gaat hier om de bezoldigingsmaxima van topfunctionarissen OCW-sectoren (Stcrt. 2019, 63247), OS-sector (Stcrt. 2019, 64717), zorg en jeugdhulp en zorgverzekeraars (Stcrt. 2019, 61272) en toegelaten instellingen volkshuisvesting (Stcrt. 2019, 59565).

Zie voor actuele ontwikkelingen ook onze speciale Stibbe Online over de WNT.

Tot slot

Naast de hiervoor genoemde wijzigingen, zijn er nog meer wetten gewijzigd. Meer informatie over alle wijzigingen in wetten en AMvB’s per 1 januari 2020 kunt u vinden op Ondernemersplein, overheid.nl en rijksoverheid.nl.

Team

Related news

13.01.2022 NL law
Overbruggingsregeling windturbinenormen na uitspraak windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding

Short Reads - In een Kamerbrief van 17 december 2021 bespreekt de toenmalige staatssecretaris van I&W het 'Actieprogramma Verankering milieubescherming na Nevele'. Dat programma, waarbij ministeries en decentrale overheden betrokken zijn, moet bevoegde gezagen ondersteunen bij hun besluitvorming over windturbines en voorziet onder meer in een overbruggingsregeling voor vergunde en bestaande windparken. De belangrijkste punten uit die Kamerbrief en enkele andere relevante gevolgen die de uitspraak Delfzijl Zuid Uitbreiding tot nu toe heeft gehad, bespreken wij in dit blog.

Read more

06.01.2022 NL law
Evenredige vertegenwoordiging van generaties

Short Reads - Wie aan het einde van het jaar de verkiezing van de muziek Top 2000 een beetje volgt, weet waar de schoen wringt als het gaat om evenredige vertegenwoordiging van de diverse generaties in onze maatschappij. In de bovenste regionen van deze Top 2000 zijn bands uit de jaren zestig, zeventig en tachtig van de vorige eeuw steevast oververtegenwoordigd. Wel veel rock, maar weinig rap. 

Read more

11.01.2022 NL law
Webinar "Trends en ontwikkelingen in het bestuurs- en omgevingsrecht"

Seminar - Tijdens een webinar op donderdag 20 januari, 15.00 – 17.00 uur, gaan de bestuursrechtadvocaten van Stibbe in op relevante trends en ontwikkelingen in het Bestuurs- en omgevingsrecht. Er wordt teruggekeken op de belangrijkste ontwikkelingen van afgelopen jaar en u wordt geïnformeerd over wat u in 2022 kunt verwachten.

Read more

06.01.2022 NL law
De Belgische Raad van State draait de sluiting van culturele instellingen vanwege de coronacrisis terug: een relevante uitspraak voor het Nederlandse coronabeleid

Short Reads - Vanwege de coronacrisis neemt de overheid in België maatregelen, die deels vergelijkbaar zijn met de coronamaatregelen in Nederland. Een van deze maatregelen is de sluiting van binnenruimtes van culturele instellingen. De hoogste bestuursrechter in België – de Raad van State –  heeft deze maatregel tijdelijk geschorst. In dit blogbericht beantwoord ik de vraag welke relevantie deze uitspraak voor de Nederlandse praktijk heeft.

Read more

07.01.2022 NL law
FAQ: Gevolgen van het Didam-arrest voor de verkoop van onroerende zaken door overheden

Short Reads - In het 'Didam'-arrest van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778) heeft de Hoge Raad geoordeeld dat overheden bij de verkoop van grond gelegenheid moeten bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen. Dat betekent dat overheden niet zonder meer vrij zijn om grond te verkopen aan een partij naar keuze. Overheden moeten gelijke kansen bieden bij uitgifte van grond. In dit blogbericht bespreken wij in FAQ-vorm het arrest en gaan wij in op de praktische betekenis van dit arrest voor de praktijk.

Read more

03.01.2022 NL law
Supreme Court clarifies rent reductions for catering and retail businesses during corona period

Short Reads - On 24 December 2021, the Supreme Court ruled on the preliminary questions of the District Court of Limburg. In these preliminary ruling proceedings, the key question was – in brief – whether tenants of business premises as referred to in Section 7:290 of the Dutch Civil Code (such as hotels, restaurants, cafes and shops) are entitled to a rent reduction as a result of government measures in connection with the corona pandemic and, if so, how that rent reduction should be calculated.  

Read more