Short Reads

Nieuwe wet- en regelgeving bestuursrecht en omgevingsrecht per 1 januari 2020

Nieuwe wet- en regelgeving bestuursrecht en omgevingsrecht per 1 janu

Nieuwe wet- en regelgeving bestuursrecht en omgevingsrecht per 1 januari 2020

10.01.2020 NL law

Per 1 januari 2020 is diverse nieuwe wet- en regelgeving in werking getreden. In dit bericht lichten Tom Barkuysen en Niels Jak de belangrijkste wijzigingen op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht er uit.

Spoedwet aanpak stikstof

De Spoedwet aanpak stikstof beoogt de huidige stikstofbelasting verder terug te brengen en het natuurherstel te intensiveren (Stb. 2019, 517). In dit blogbericht zet Stibbe de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zorgt er kort gezegd voor dat een belangrijk deel van de huidige ambtenaren dezelfde rechtspositie krijgt als ‘gewone’ werknemers. Deze ambtenaren zullen niet langer werkzaam zijn op basis van een ambtelijke aanstelling, maar op basis van een arbeidsovereenkomst. Dit brengt een aantal belangrijke veranderingen met zich. Een aantal van die veranderingen is besproken in een reeks Stibbeblogberichten.

Milieuzones

Sinds 1 januari 2020 gelden landelijke regels voor gemeenten met milieuzones. Gemeenten kunnen een gele of een groene milieuzone voor dieselvoertuigen invoeren. Stb. 2019, 398.

Zie over milieuzones ook deze Stibbeblogberichten.

Gedragscode voor gerechtelijk deskundigen bij de ABRvS

Met ingang van 1 januari 2020 is de Gedragscode voor gerechtelijk deskundigen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State gewijzigd (Stcrt. 2019, 66719). Van belang is vooral de wijziging die ziet op artikel 20. Voorheen bracht de deskundige direct een definitief deskundigenverslag uit. Nu wordt als hoofdregel voorgeschreven dat eerst een concept-verslag wordt uitgebracht, waarop door partijen kan worden gereageerd. Het direct uitbrengen van een definitief deskundigenverslag  gebeurt alleen als de Afdeling hierom expliciet verzoekt.

Regeling toedeling zaken ABRvS 2020

Verder heeft de (voorzitter van de) Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de Regeling toedeling zaken ABRvS 2020 vastgesteld (Stcrt. 2019, 65197). Deze regeling maakt inzichtelijk hoe de zaakstoedeling plaatsvindt bij de Afdeling. Hierbij hoort ook een register dat op de website van de Raad van State is gepubliceerd. Het register bevat informatie over de inrichting en samenstelling van de Afdeling bestuursrechtspraak. Hiermee wordt inzichtelijk in welke hoedanigheid staatsraden kunnen optreden en welk type zaken aan hen kunnen worden toebedeeld.

Warmtewet

Een deel van de wijzigingen van de Warmtewet naar aanleiding van de wetsevaluatie is al op 1 juli 2019 in werking getreden. De rest van de wijzigingen is met ingang van 1 januari 2020 in werking getreden (Stb. 2018, 311; Stb. 2019, 134). De wijzigingen beogen een beter functionerende bescherming van gebonden consumenten die te maken hebben met een monopolist als warmteleverancier. Daarnaast is het doel van de wet om de regelgeving voor collectieve warmtelevering beter te laten aansluiten op toekomstige ontwikkelingen in het kader van de energietransitie (kamerdossier 34723).

Wet normering topinkomens

Op grond van artikel 5.3 WNT zijn de Belastingdienst, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, de Kamer van Koophandel, pensioenfondsen en bepaalde verzekeraars verplicht op verzoek van de minister inlichtingen te verstrekken. De Kamer van Koophandel is echter per abuis in de wet opgenomen. Daarom is deze toevoeging met ingang van 1 januari 2020 weer geschrapt (Stb. 2019, 280; Kamerstukken II 2017/18, 34687, 7, p. 4).

Daarnaast is bijlage 1 van de WNT gewijzigd in verband met het gelijktrekken van de criteria voor gesubsidieerde instellingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken met de criteria zoals opgenomen in artikel 1.3, eerste lid, onderdeel c, WNT en met betrekking tot het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met een verduidelijking ten aanzien van jeugdhulpaanbieders (Stb. 2019, 502).

De Uitvoeringsregeling WNT is gewijzigd. Het gaat om verduidelijking van bezoldigingsgegevens en andere gegevens die openbaar gemaakt moeten worden. Verder betreft het wijzigingen op enkele onderdelen vanwege herstel van enkele omissies en fouten en aanvullingen ter bevordering van de nalevering, controle en handhaving van de WNT. Stcrt. 2019, 59382.

Verder zijn de Beleidsregels WNT 2020 in werking getreden (Stcrt. 2019, 61363).

Het Controleprotocol WNT 2019 (Stcrt. 2019, 44426) beschrijft limitatief de werkzaamheden en daarmee de reikwijdte en de diepgang van de accountantscontrole op de WNT-verantwoording.

Voorts zijn de WNT-normen geïndexeerd. Voor 2020 is het algemene bezoldigingsmaximum vastgesteld op € 201.000 (Stcrt. 2019, 49153). Ook zijn de sectorale bezoldigingsnormen geïndexeerd. Het gaat hier om de bezoldigingsmaxima van topfunctionarissen OCW-sectoren (Stcrt. 2019, 63247), OS-sector (Stcrt. 2019, 64717), zorg en jeugdhulp en zorgverzekeraars (Stcrt. 2019, 61272) en toegelaten instellingen volkshuisvesting (Stcrt. 2019, 59565).

Zie voor actuele ontwikkelingen ook onze speciale Stibbe Online over de WNT.

Tot slot

Naast de hiervoor genoemde wijzigingen, zijn er nog meer wetten gewijzigd. Meer informatie over alle wijzigingen in wetten en AMvB’s per 1 januari 2020 kunt u vinden op Ondernemersplein, overheid.nl en rijksoverheid.nl.

Team

Related news

27.03.2020 BE law
Bijzondere volmachten in tijden van crisis: wat kan en wat niet?

Short Reads - In haar advies van 25 maart 2020 analyseert de afdeling Wetgeving van de Raad van State het wetsvoorstel van 21 maart 2020 tot bijzondere machtiging aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19. Het advies brengt de algemene beginselen inzake bijzondere machten in herinnering en plaatst daarnaast enkele kritische kanttekeningen bij het wetsvoorstel zelf. Voor liefhebbers van het grondwettelijk recht vormt het advies van de afdeling Wetgeving daarom een welgekomen afleiding in tijden van lockdown. 

Read more

18.03.2020 BE law
Corona Checklist for (Supply) Contracts in the Energy & Industry Sector

Short Reads - The outbreak of the corona virus is affecting economies worldwide. Many governments are taking measures to mitigate the spread of the corona virus. Increasingly, this is leading to supply bottlenecks, assembly line stoppages, etc. The table below provides a short checklist of the most common issues that may arise in your contract.

Read more

22.03.2020 BE law
Les fenêtres (vues et jours) dans l’ère du nouveau Code civil. Que faut-il retenir ?

Articles - La loi portant création d'un Code civil a été promulguée le 13 avril 2019 et publiée le 14 mai 2019 au Moniteur belge. La loi portant le livre 3 « Les biens » du Code civil a, quant à elle, été promulguée le 4 février 2020 et vient d’être publiée ce 17 mars 2020. Ce livre 3 entrera en vigueur le 1er septembre 2021. Que prévoit-il en matière de vues et de jours ? Voici un bref aperçu.

Read more

18.03.2020 BE law
Corona Checklist voor (leverings)contracten in de Energie & Industriesector

Short Reads - De uitbraak van het coronavirus treft economieën wereldwijd. Veel regeringen nemen maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit leidt in toenemende mate tot leveringsproblemen, stilstand van assemblagelijnen etc. De onderstaande tabel geeft een korte checklist van de meest voorkomende problemen die zich in uw contract kunnen voordoen.

Read more

19.03.2020 NL law
Nederland ‘op slot gooien’ vanwege corona: wie is daartoe bevoegd?

Short Reads - ‘Het coronavirus houdt ons land in de greep’. Dit waren de eerste woorden van premier Rutte toen hij maandag 16 maart 2020 Nederland toesprak over de coronacrisis. In de strijd tegen (de verdere verspreiding van) het coronavirus kiest het kabinet er momenteel voor om het virus maximaal te controleren. Maximaal controleren betekent maatregelen nemen om de piek in het aantal besmettingen af te vlakken en dit aantal te verspreiden over een langere periode.

Read more

18.03.2020 BE law
Liste de contrôle ‘Corona’ pour les contrats (de fourniture) dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie

Short Reads - L'épidémie de coronavirus affecte les économies du monde entier. De nombreux gouvernements prennent des mesures pour limiter la propagation du virus. De plus en plus, cela entraîne des goulets d'étranglement au niveau d'approvisionnement, des arrêts de chaînes de montage, etc. Le tableau ci-dessous fournit une brève liste de problèmes les plus courants qui peuvent survenir dans votre contrat.

Read more

This website uses cookies. Some of these cookies are essential for the technical functioning of our website and you cannot disable these cookies if you want to read our website. We also use functional cookies to ensure the website functions properly and analytical cookies to personalise content and to analyse our traffic. You can either accept or refuse these functional and analytical cookies.

Privacy – en cookieverklaring