Short Reads

Nieuwe wet- en regelgeving bestuursrecht en omgevingsrecht per 1 januari 2020

Nieuwe wet- en regelgeving bestuursrecht en omgevingsrecht per 1 janu

Nieuwe wet- en regelgeving bestuursrecht en omgevingsrecht per 1 januari 2020

10.01.2020 NL law

Per 1 januari 2020 is diverse nieuwe wet- en regelgeving in werking getreden. In dit bericht lichten Tom Barkuysen en Niels Jak de belangrijkste wijzigingen op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht er uit.

Spoedwet aanpak stikstof

De Spoedwet aanpak stikstof beoogt de huidige stikstofbelasting verder terug te brengen en het natuurherstel te intensiveren (Stb. 2019, 517). In dit blogbericht zet Stibbe de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zorgt er kort gezegd voor dat een belangrijk deel van de huidige ambtenaren dezelfde rechtspositie krijgt als ‘gewone’ werknemers. Deze ambtenaren zullen niet langer werkzaam zijn op basis van een ambtelijke aanstelling, maar op basis van een arbeidsovereenkomst. Dit brengt een aantal belangrijke veranderingen met zich. Een aantal van die veranderingen is besproken in een reeks Stibbeblogberichten.

Milieuzones

Sinds 1 januari 2020 gelden landelijke regels voor gemeenten met milieuzones. Gemeenten kunnen een gele of een groene milieuzone voor dieselvoertuigen invoeren. Stb. 2019, 398.

Zie over milieuzones ook deze Stibbeblogberichten.

Gedragscode voor gerechtelijk deskundigen bij de ABRvS

Met ingang van 1 januari 2020 is de Gedragscode voor gerechtelijk deskundigen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State gewijzigd (Stcrt. 2019, 66719). Van belang is vooral de wijziging die ziet op artikel 20. Voorheen bracht de deskundige direct een definitief deskundigenverslag uit. Nu wordt als hoofdregel voorgeschreven dat eerst een concept-verslag wordt uitgebracht, waarop door partijen kan worden gereageerd. Het direct uitbrengen van een definitief deskundigenverslag  gebeurt alleen als de Afdeling hierom expliciet verzoekt.

Regeling toedeling zaken ABRvS 2020

Verder heeft de (voorzitter van de) Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de Regeling toedeling zaken ABRvS 2020 vastgesteld (Stcrt. 2019, 65197). Deze regeling maakt inzichtelijk hoe de zaakstoedeling plaatsvindt bij de Afdeling. Hierbij hoort ook een register dat op de website van de Raad van State is gepubliceerd. Het register bevat informatie over de inrichting en samenstelling van de Afdeling bestuursrechtspraak. Hiermee wordt inzichtelijk in welke hoedanigheid staatsraden kunnen optreden en welk type zaken aan hen kunnen worden toebedeeld.

Warmtewet

Een deel van de wijzigingen van de Warmtewet naar aanleiding van de wetsevaluatie is al op 1 juli 2019 in werking getreden. De rest van de wijzigingen is met ingang van 1 januari 2020 in werking getreden (Stb. 2018, 311; Stb. 2019, 134). De wijzigingen beogen een beter functionerende bescherming van gebonden consumenten die te maken hebben met een monopolist als warmteleverancier. Daarnaast is het doel van de wet om de regelgeving voor collectieve warmtelevering beter te laten aansluiten op toekomstige ontwikkelingen in het kader van de energietransitie (kamerdossier 34723).

Wet normering topinkomens

Op grond van artikel 5.3 WNT zijn de Belastingdienst, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, de Kamer van Koophandel, pensioenfondsen en bepaalde verzekeraars verplicht op verzoek van de minister inlichtingen te verstrekken. De Kamer van Koophandel is echter per abuis in de wet opgenomen. Daarom is deze toevoeging met ingang van 1 januari 2020 weer geschrapt (Stb. 2019, 280; Kamerstukken II 2017/18, 34687, 7, p. 4).

Daarnaast is bijlage 1 van de WNT gewijzigd in verband met het gelijktrekken van de criteria voor gesubsidieerde instellingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken met de criteria zoals opgenomen in artikel 1.3, eerste lid, onderdeel c, WNT en met betrekking tot het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met een verduidelijking ten aanzien van jeugdhulpaanbieders (Stb. 2019, 502).

De Uitvoeringsregeling WNT is gewijzigd. Het gaat om verduidelijking van bezoldigingsgegevens en andere gegevens die openbaar gemaakt moeten worden. Verder betreft het wijzigingen op enkele onderdelen vanwege herstel van enkele omissies en fouten en aanvullingen ter bevordering van de nalevering, controle en handhaving van de WNT. Stcrt. 2019, 59382.

Verder zijn de Beleidsregels WNT 2020 in werking getreden (Stcrt. 2019, 61363).

Het Controleprotocol WNT 2019 (Stcrt. 2019, 44426) beschrijft limitatief de werkzaamheden en daarmee de reikwijdte en de diepgang van de accountantscontrole op de WNT-verantwoording.

Voorts zijn de WNT-normen geïndexeerd. Voor 2020 is het algemene bezoldigingsmaximum vastgesteld op € 201.000 (Stcrt. 2019, 49153). Ook zijn de sectorale bezoldigingsnormen geïndexeerd. Het gaat hier om de bezoldigingsmaxima van topfunctionarissen OCW-sectoren (Stcrt. 2019, 63247), OS-sector (Stcrt. 2019, 64717), zorg en jeugdhulp en zorgverzekeraars (Stcrt. 2019, 61272) en toegelaten instellingen volkshuisvesting (Stcrt. 2019, 59565).

Zie voor actuele ontwikkelingen ook onze speciale Stibbe Online over de WNT.

Tot slot

Naast de hiervoor genoemde wijzigingen, zijn er nog meer wetten gewijzigd. Meer informatie over alle wijzigingen in wetten en AMvB’s per 1 januari 2020 kunt u vinden op Ondernemersplein, overheid.nl en rijksoverheid.nl.

Team

Related news

14.02.2020 EU law
Does your everyday cleaning product qualify as a 'biocidal product' under European legislation?

Articles - On 19 December 2019, the Court of Justice of the European Union (CJEU) ruled on the concept of 'biocidal product', as defined in article 3 of Regulation 528/2012 on the making available on the market and use of biocidal products, in a case on a cleaning product primarily used "to ensure the absence of mould". According to the CJEU, the concept of ‘biocidal product’ is to be interpreted broadly, hereby also broadening the scope of application of Regulation 528/2012.

Read more

12.02.2020 NL law
Van inspraakverordening naar participatieverordening op decentraal niveau

Short Reads - De regering stelt voor om de reikwijdte van de decentrale inspraakverordeningen te vergroten naar de uitvoering en evaluatie van decentraal beleid. Dat staat in een conceptwetsvoorstel dat op 9 december 2019 ter internetconsultatie is voorgelegd. Het conceptwetsvoorstel beoogt een wijziging van onder meer de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet.

Read more

12.02.2020 NL law
Het oproepen en horen van getuigen in het bestuursrecht: hoe zit het ook al weer?

Short Reads - Het oproepen van getuigen en het horen daarvan ter zitting door de bestuursrechter heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 15 november 2019 overzichtelijk in kaart gebracht. Dat arrest, dat door de belastingkamer in een bestuurlijke boetezaak is gewezen, is ook voor andere terreinen van het bestuursrecht van belang. Mede ook omdat het horen van getuigen buiten het fiscale bestuursrecht nog in de kinderschoenen staat. In dit bericht bespreken we daarom de mogelijkheden die er bestaan om getuigen te (laten) oproepen en hoe de bestuursrechter daarmee moet omgaan.

Read more

12.02.2020 NL law
Omgevingsrecht en mobiliteit: hoe werkt het afwijken van parkeernormen in bestemmingsplannen?

Short Reads - Op grond van artikel 3.1.2, tweede lid, Bro kan een bestemmingsplan ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening regels bevatten waarvan de uitleg bij de uitoefening van een daarbij aangegeven bevoegdheid afhankelijk wordt gesteld van beleidsregels. Van deze mogelijkheid maken gemeenteraden in hun bestemmingsplannen vaak gebruik als het gaat om parkeernormen

Read more

This website uses cookies. Some of these cookies are essential for the technical functioning of our website and you cannot disable these cookies if you want to read our website. We also use functional cookies to ensure the website functions properly and analytical cookies to personalise content and to analyse our traffic. You can either accept or refuse these functional and analytical cookies.

Privacy – en cookieverklaring