Short Reads

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen door de Tweede Kamer

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen door de Tw

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen door de Tweede Kamer

06.02.2020 NL law

Op 28 januari 2020 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Het Wetsvoorstel heeft onder meer gevolgen voor het bestuur en toezicht van verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.

Inhoud wetsvoorstel

Met dit wetsvoorstel wil de minister duidelijker in de wet aangeven wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van bestuurders en commissarissen bij een vereniging, stichting, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij.

Een belangrijk element van dit wetsvoorstel is dat er voor alle rechtspersonen een wettelijke grondslag komt voor de mogelijkheid tot instelling van een raad van commissarissen. Ook wordt het voor alle rechtspersonen mogelijk om te kiezen voor een monistisch bestuur, dat wil zeggen: een bestuur waarin uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders zitten, en waarbij de niet-uitvoerende bestuurders de toezichthoudende rol vervullen.

Verder wordt voor de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting helderheid verschaft omtrent:

(i) de uitgangspunten die bestuurders en commissarissen bij de vervulling van hun taak in acht moeten nemen; 
(ii) de positie van bestuurders en commissarissen met een tegenstrijdig belang; en 
(iii) de regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen.

Amendementen 

Tegelijk met het Wetsvoorstel is een drietal amendementen aangenomen: 

  • Een statutaire belet- en ontstentenisregeling voor bestuurders en commissarissen van verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. 
  • Een regeling over meervoudig stemrecht voor bestuurders en commissarissen van verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. 
  • Ten slotte is bepaald dat de wet na vijf jaar geëvalueerd gaat worden. 

Is een statutenwijziging nodig?

Ten aanzien van twee onderdelen uit het wetsvoorstel is in ieder geval een statutenwijziging nodig:

  • Indien bestaande stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen geen belet- en ontstentenisregeling in hun statuten hebben opgenomen, moeten deze hun statuten na inwerkingtreding van de wet bij de eerstvolgende gelegenheid aanpassen als de statuten om andere redenen toch gewijzigd worden.
  • Een statutaire bepaling die regelt dat een bepaalde bestuurder of commissaris van een stichting, vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij meer stemmen kan uitbrengen dan de andere bestuurders respectievelijk commissarissen tezamen, is na inwerkingtreding van de wet slechts geldig tot uiterlijk vijf jaar daarna of tot de eerstvolgende statutenwijziging (net welk moment eerder valt).

Voor het overige kan worden bezien of een statutenwijziging en/of een eventuele aanpassing van reglementen en interne procedures nodig is.

Wanneer treedt de wet in werking?

Het is nog niet bekend wanneer de wet in werking treedt. Het Wetsvoorstel dient nog door de Eerste Kamer te worden aangenomen. Op 11 februari 2020 bespreekt de Eerste Kamercommissie voor Justitie de procedure. De aangenomen Motie bepaalt dat bestaande stichtingen en verenigingen over de gevolgen van de wet worden bericht.

Team

Related news

06.02.2020 NL law
Wet wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in werking getreden

Short Reads - Op 1 januari 2020 is de Wet tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in werking getreden. In deze wet worden naast wijzigingen in de Handelsregisterwet 2007, ook wijzigingen doorgevoerd in Boek 2 BW. Enkele onderdelen van deze wet, onder meer het wettelijk kader voor het registreren van civielrechtelijke bestuursverboden, treden later in werking.

Read more

21.02.2020 NL law
Mark up wetteksten Boek 2 BW

Short Reads - Sinds enkele jaren stelt Stibbe een uitgave beschikbaar waarin een mark up is opgenomen van Boek 2 BW, zoals dat luidt na (ongewijzigde) implementatie van recent in werking getreden wetten en lopende wetsvoorstellen. Stibbe verzorgt elk jaar een update van deze mark up.

Read more

07.02.2020 NL law
Actualiteiten diversiteit in de top van het bedrijfsleven

Short Reads - Op 1 januari 2020 is de wettelijke streefcijferregeling vervallen. Diversiteit in de top van het bedrijfsleven staat echter onverminderd in de belangstelling. Op 7 februari 2020 is bekend geworden dat het kabinet nog dit voorjaar komt met een wetsvoorstel voor een wettelijk diversiteitsquotum voor de raden van commissarissen van beursvennootschappen.

Read more

06.02.2020 BE law
“Eindelijk” een modernisering van het goederenrecht: de praktische impact op de juridische structurering van vastgoedprojecten

Articles - De juridische structurering van vastgoedprojecten verloopt vandaag nog steeds langs de krijtlijnen zoals in 1804 uiteengezet door de Napoleontische wetgever in het Burgerlijk Wetboek, aangevuld met bijzondere wetten (waarvan best gekend de wetten van 10 januari 1824 over het recht van opstal en het recht van erfpacht, resp. “Opstalwet” en “Erfpachtwet”). Thans – bijna 200 jaar later –  is een nieuw Burgerlijk Wetboek in opmaak.

Read more

This website uses cookies. Some of these cookies are essential for the technical functioning of our website and you cannot disable these cookies if you want to read our website. We also use functional cookies to ensure the website functions properly and analytical cookies to personalise content and to analyse our traffic. You can either accept or refuse these functional and analytical cookies.

Privacy – en cookieverklaring