Short Reads

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid vandaag in werking getreden

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid vandaag in werking get

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid vandaag in werking getreden

24.04.2020 NL law

Vandaag (24 april 2020) is de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (Noodwet) in werking getreden. De Noodwet maakt het mogelijk dat rechtspersonen virtueel kunnen vergaderen en bepaalde wettelijke termijnen kunnen verlengen. Verschillende beursvennootschappen hebben al bekend gemaakt gebruik te zullen maken van de mogelijkheden die de Noodwet biedt.

Beperkingen onder het huidige recht

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, kan het fysiek bijeenkomen van leden of aandeelhouders voor een vergadering, maar ook van bestuurders, commissarissen en andere vergadergerechtigden, zoals de accountant, onwenselijk zijn. Boek 2 BW biedt niet voldoende faciliteiten om hierop in te spelen. Rechtspersonen zijn in deze coronatijden gebaat bij meer mogelijkheden om te kunnen vergaderen.

De Noodwet komt rechtspersonen op dit punt tegemoet. De Noodwet staat toe tijdelijk af te wijken van wettelijke en statutaire bepalingen die gelden voor het houden van fysieke vergaderingen. De Noodwet geeft daarbij ook de mogelijkheid om van bepaalde termijnen af te wijken. Hierdoor wordt voorkomen dat er twijfel bestaat over de rechtsgeldigheid van genomen besluiten indien een vergadering niet volgens de wet en de statuten verloopt. Tevens wordt voorkomen dat uitstel van een vergadering kan leiden tot het niet-naleven van wettelijke termijnen.

Mogelijkheden die de Noodwet biedt (paragraaf 4 – artikelen 5 t/m 25)

De Noodwet biedt met name extra mogelijkheden voor rechtspersonen, zonder deze verplicht voor te schrijven. Het is aan het bestuur om te beslissen op welke wijze een vergadering wordt ingericht en/of bepaalde termijnen worden uitgesteld. Wel zijn aan bepaalde mogelijkheden onder de Noodwet verplichtingen verbonden.

Bestuursvergaderingen en vergaderingen van de raad van commissarissen

 • Statutaire bepalingen die zien op het fysiek bijeenkomen van het bestuur en de raad van commissarissen (RvC) zijn niet van toepassing. Het bestuur en de RvC kunnen met instemming van alle bestuurders respectievelijk commissarissen op andere wijze de besluitvorming regelen, bijvoorbeeld langs elektronische weg.

Elektronische toegang tot de algemene vergadering of ledenvergadering

 • Het bestuur kan bepalen dat vergadergerechtigden geen fysieke toegang hebben tot de algemene vergadering of ledenvergadering, en deze uitsluitend via een elektronisch communicatiemiddel kunnen volgen (bijvoorbeeld via een livestream via audio of video), mits aan enkele voorwaarden is voldaan.

Vragen stellen voorafgaand aan en tijdens de vergadering

 • Rechtspersonen stellen leden/aandeelhouders tot minimaal 72 uur voor de vergadering in de gelegenheid om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen, via bijvoorbeeld e-mail of door middel van een chatfunctie, over de onderwerpen die op de agenda staan.
 • Rechtspersonen moeten zich ervoor inspannen dat ook tijdens de vergadering langs elektronische weg of anderszins nadere vragen kunnen worden gesteld, tenzij dit in het licht van de omstandigheden van dat moment in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 • De vragen worden uiterlijk op de vergadering zelf beantwoord (al dan niet thematisch) en worden gepubliceerd.

Stemrecht

 • Het bestuur kan besluiten dat het stemrecht ofwel (i) tijdens de vergadering kan worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel, dan wel (ii) voorafgaand aan de vergadering kan worden uitgeoefend door middel van een volmacht of steminstructie aan een daartoe door de rechtspersoon aangewezen gevolmachtigde.

Oproeping

 • Bij de oproeping dient te worden vermeld dat de algemene vergadering uitsluitend langs elektronische weg toegankelijk is en dat stemrecht slechts kan worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Als de oproeping reeds is gepubliceerd, kan het bestuur onder in kennisstelling van de leden/aandeelhouders tot uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van de vergadering alsnog tot deze wijze van vergaderen besluiten. In dat geval kunnen aandeelhouders/leden tot in ieder geval 36 uur voorafgaande aan de vergadering vragen indienen. Ook kan tot 48 uur voor de vergadering besloten worden de plaats van de vergadering te wijzigen.

Vergaderorde

 • Net als bij een vergadering waarbij de vergadergerechtigden fysiek aanwezig zijn, draagt de voorzitter van de vergadering die uitsluitend langs elektronische weg toegankelijk is zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop daarvan.
 • De spelregels worden bij de opening van de vergadering medegedeeld.

Rechtsgeldigheid besluitvorming

 • Mocht een lid of aandeelhouder niet optimaal hebben kunnen deelnemen aan de virtuele vergadering, dan zijn de genomen besluiten toch rechtsgeldig.

Uitstel vergadering

 • Het bestuur kan de termijn voor het houden van een vergadering met vier maanden verlengen.

Uitstel termijn voor het opmaken van de jaarrekening

 • Het bestuur kan het opstellen van de jaarrekening verlengen met ten hoogste vier maanden (in geval van verenigingen en coöperaties) dan wel vijf maanden (in geval van NV’s en BV’s). In dit geval heeft de vergadering geen mogelijkheid tot verlenging.
 • De hiervoor vermelde uitstelmogelijkheid wordt niet gecreëerd voor beursvennootschappen omdat uitstel voor deze vennootschappen te ingrijpende gevolgen voor deze vennootschappen zouden hebben.
 • Het vanwege corona gerelateerde oorzaken niet tijdig deponeren van de jaarrekening, geldt tijdelijk niet als kennelijk onbehoorlijke taakvervulling dat leidt tot een wettelijk bewijsvermoeden voor bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement. Het bestuur dient aan te tonen dat het verzuim van de publicatieplicht te wijten is aan de gevolgen van het COVID-19-virus. Het bestuur wordt wel geacht aan de boekhoudplicht van artikel 2:10 BW te kunnen voldoen.

Duur en terugwerkende kracht

De bepalingen uit de Noodwet over rechtspersonen hebben terugwerkende kracht tot en met 16 maart 2020. Dit betekent voor vergaderingen die al gehouden zijn sinds 16 maart 2020, dat deze onder het bereik van de Noodwet vallen, ongeacht of de oproeping van vóór 16 maart 2020 dateert.

De bepalingen uit de Noodwet vervallen in beginsel per 1 september 2020 tenzij het voortduren van de beperkingen een verlenging van de geldingsduur van deze bepalingen noodzakelijk maakt. De bepalingen met betrekking tot het bewijsvermoeden hebben geen terugwerkende kracht en deze regeling vervalt op 1 september 2023.

Advisering

Over de mogelijkheden die de Noodwet biedt adviseren wij u graag. Omdat dit per rechtspersoon kan verschillen, geven wij u graag een op maat gesneden advies. Neemt u contact op met uw gebruikelijke contactpersoon bij Stibbe of kijk op onze speciale corona-pagina op stibbe.com waar u een team van specialisten kunt vinden dat u kan adviseren over de juridische gevolgen van het coronavirus op uw onderneming.

Wij wijzen u op de special Ondernemingsrecht in tijden van corona, waaraan ook enkele Stibbe collega’s een bijdrage hebben geleverd. Er verschijnt bovendien binnenkort een artikel over de Noodwet, geschreven door enkele Stibbe collega’s, in het Maandblad voor Ondernemingsrecht.

Team

Related news

27.07.2022 NL law
Diversiteit

Short Reads - Op 1 januari 2022 is de Wet ingroeiquotum en streefcijfers ("Diversiteitswet") in werking getreden. De Diversiteitswet ziet op het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur, de raad van commissarissen ("RvC")[1] en de subtop van grote naamloze en besloten vennootschappen[2] en introduceert daarnaast een wettelijk diversiteitsquotum voor RvC’s van beursvennootschappen. 

Read more

27.07.2022 NL law
Voortgangsbrief modernisering van het ondernemingsrecht

Short Reads - Op 27 juni 2022 zond de minister voor Rechtsbescherming een voortgangsbrief over de modernisering van het ondernemingsrecht naar de Tweede Kamer. De brief is een vervolg op eerdere brieven van zijn ambtsvoorgangers van eind 2018 (zie onze alert) en mei 2020 over dit onderwerp. In de voortgangsbrief gaat de minister in op de laatste stand van zaken van verschillende geplande en lopende wetgevingstrajecten op het terrein van het ondernemingsrecht.

Read more

27.07.2022 NL law
Actualiteiten Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) 

Short Reads - De aandacht voor (Internationaal) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (“(I)MVO”) en Environmental, Social and Governance factoren (“ESG”) en verantwoording daarover blijft onverminderd groot. Wij zien op nationaal en Europees niveau tal van ontwikkelingen, zoals de publicatie van het voorstel voor een Europese Corporate Sustainability Due Diligence richtlijn. Wij stippen enkele Europese en nationale initiatieven aan. 

Read more

27.07.2022 NL law
Wetsvoorstel digitale oprichting besloten vennootschappen

Short Reads - Op 21 april 2022 is het wetsvoorstel tot implementatie van de richtlijn met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel stelt wijzigingen voor in Boek 2 BW en de Wet op het notarisambt. Een gedeelte van de richtlijn wordt afzonderlijk geïmplementeerd in het Handelsregisterbesluit 2008. Het wetsvoorstel is slechts van toepassing op EU-onderdanen. Dit in tegenstelling tot het voorontwerp waaronder ook niet-EU-onderdanen vielen.

Read more

27.07.2022 NL law
Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames

Short Reads - De Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames ("Wet Vifo") is op 17 mei 2022 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet introduceert een investeringstoets op grond van nationale veiligheid. Concreet betekent dit dat voor investeringen in ca. 735 tot 1460 bedrijven in Nederland een voorafgaande meldplicht, stand still-verplichting en mogelijke 'vergunningplicht' van toepassing is. Naar verwachting treedt de wet begin 2023 in werking (met een terugwerkende kracht tot 8 september 2020).

Read more