Short Reads

Consultatie voorontwerp Wet 'bedenktijd beursvennootschappen' en overige ontwikkelingen ten aanzien van de bescherming van vitale sectoren

Consultatie voorontwerp Wet 'bedenktijd beursvennootschappen' en over

Consultatie voorontwerp Wet 'bedenktijd beursvennootschappen' en overige ontwikkelingen ten aanzien van de bescherming van vitale sectoren

29.01.2019 NL law

In onze Corporate Updates van 18 januari en 12 juli 2018 behandelden wij de toegenomen aandacht, zowel in Nederland als in Europees verband, voor bescherming van beursgenoteerde vennootschappen tegen ongewenste overnames en bescherming van vitale economische sectoren. In deze Corporate Update geven wij een beknopt overzicht van de laatste ontwikkelingen.

Consultatie voorontwerp Wet 'bedenktijd beursvennootschappen'
Op 7 december 2018 is het langverwachte voorontwerp Wet 'bedenktijd beursvennootschappen' in consultatie gebracht. De consultatietermijn loopt tot en met 7 februari 2019. De hoofdlijnen van de voorgestelde regeling zijn als volgt:

 • rechtspraak (ABN Amro, ASMI, Fugro) waarin is bepaald dat het bestuur beslist over het beleid en de strategie van de vennootschap, wordt gecodificeerd;
 • het bestuur kan een wettelijke bedenktijd inroepen als: 
 1. een of meer aandeelhouders of certificaathouders met een belang van ten minste 3% het bestuur verzoekt om een voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag van een bestuurder of commissaris of een voorstel tot wijziging van een of meer statutaire bepalingen die daarop betrekking hebben op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen;
 2. een of meer aandeelhouders of certificaathouders met een belang van ten minste 10% de voorzieningenrechter verzoekt om machtiging voor het bijeenroepen van een algemene vergadering en de te behandelen onderwerpen zien op een voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag van een of meer bestuurders of commissarissen, of een voorstel tot wijziging van een of meer statutaire bepalingen die daarop betrekking hebben; of 
 3. een openbaar bod wordt aangekondigd of uitgebracht zonder dat daarover met de vennootschap overeenstemming is bereikt,

én deze verzoeken of het openbaar bod naar het oordeel van het bestuur wezenlijk in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming;

 • het besluit van het bestuur tot het inroepen van de bedenktijd moet worden goedgekeurd door de RvC; in geval van een one-tier board is het bestuur bevoegd;
 • een of meer aandeelhouders of certificaathouders met een belang van ten minste 3% kunnen de Ondernemingskamer verzoeken om de bedenktijd te beëindigen waarbij de Ondernemingskamer toetst of het bestuur in redelijkheid heeft kunnen komen tot het inroepen van de bedenktijd om de continuïteit van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming te waarborgen;
 • de bedenktijd geldt voor een termijn van ten hoogste 250 dagen, gerekend vanaf de dag na de indiening van een verzoek zoals hierboven onder i of ii genoemd, dan wel gerekend vanaf uiterlijk de dag nadat het openbaar bod is uitgebracht;
 • het bestuur kan altijd besluiten de bedenktijd eerder te beëindigen, en de bedenktijd eindigt in ieder geval op de dag na de gestanddoening van het openbaar bod; 
 • tijdens de bedenktijd verzamelt het bestuur alle informatie die nodig is voor een zorgvuldige beleidsbepaling, bijvoorbeeld door onderzoek te laten verrichten of gesprekken te voeren met potentiële gegadigden voor een gehele of gedeeltelijke overname van de onderneming, en in ieder geval raadpleegt het bestuur de aandeelhouders of certificaathouders met een belang van ten minste 3% en, indien aanwezig, de RvC en de ondernemingsraad;
 • het bestuur doet verslag van het gevoerde beleid en de gang van zaken sinds het inroepen van de bedenktijd en het verslag wordt bij de oproeping van de eerstvolgende algemene vergadering na het verstrijken van de bedenktijd vermeld als onderwerp ter bespreking.

Bescherming van vitale sectoren
Het kabinet voert momenteel ex-ante-analyses uit in vitale sectoren (energie, ict/telecom, drinkwater en water, transport, chemie, nucleaire sector, financiële sector, openbaar bestuur, defensie), om risico’s voor de nationale veiligheid bij overnames door buitenlandse partijen in kaart te brengen. Aan de hand van deze analyses wordt bepaald of het bestaande instrumentarium van de overheid voldoende waarborgen biedt. De verwachting was dat deze analyses uiterlijk in het eerste kwartaal van 2018 zouden zijn afgerond. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft in zijn brief van 29 maart 2018 aan de Tweede Kamer laten weten dat deze analyses nagenoeg waren afgerond en dat medio 2018, in de voortgangsbrief over economische veiligheid, de uitkomsten aan de Tweede Kamer zouden worden voorgelegd. Het is niet duidelijk of deze analyses inmiddels zijn afgerond en de voortgangsbrief is nog niet gepubliceerd.

Voorontwerp Wet 'ongewenste zeggenschap telecommunicatie' 
Vooruitlopend op de ex-ante-analyses in de vitale sectoren, is begin 2017 voor de telecomsector een voorontwerp Wet 'ongewenste zeggenschap telecommunicatie' geconsulteerd. In zijn brief van 18 april 2018 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer laten weten dat in het wetsvoorstel dat uiteindelijk is voorgelegd aan de Raad van State (nog niet openbaar), een meldplicht wordt geïntroduceerd voor een partij die een Nederlands telecommunicatiebedrijf wil overnemen en daardoor relevante invloed in de telecommunicatiesector kan krijgen. De geplande overname moet vooraf worden gemeld bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In het Verslag van het Algemene Overleg van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat op 17 oktober 2018 heeft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer laten weten dat het advies van de Raad van State inmiddels binnen is en wordt verwerkt, en dat het wetsvoorstel naar verwachting begin 2019 wordt ingediend.

Concept Verordening tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie 
In september 2017 publiceerde de Europese Commissie een concept Verordening ter bescherming tegen overnames van bedrijven die voor Europa van strategisch belang zijn. Met het voorstel beoogt de Europese Commissie een nieuw EU-kader in te voeren voor toetsing van buitenlandse investeringen op de aspecten nationale veiligheid en openbare orde.

Op 20 november 2018 hebben het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie een politiek akkoord bereikt over de concept Verordening die nu definitief moet worden vastgesteld door het Europees Parlement en de Europese Raad. Plenaire behandeling in eerste lezing door het Europees Parlement staat op dit moment geagendeerd voor 11 februari 2019.

De hoofdlijnen van het kader zijn als volgt:

 • er wordt een samenwerkingsmechanisme opgezet waardoor de lidstaten en de Europese Commissie informatie kunnen uitwisselen en specifieke zorgen bij elkaar onder de aandacht kunnen brengen;
 • de Europese Commissie krijgt de mogelijkheid om adviezen uit te brengen in zaken waarbij verschillende lidstaten zijn betrokken, of wanneer een investering gevolgen kan hebben voor een project of programma dat van belang is voor de gehele EU;
 • internationale samenwerking op het gebied van beleidsvorming voor screening van investeringen wordt aangemoedigd, bijvoorbeeld door het delen van ervaringen, 'best practices' en informatie over investeringstrends;
 • bevestigd wordt dat nationale veiligheidsbelangen onder de bevoegdheid van de lidstaten vallen en dat de lidstaten hun bestaande evaluatiemechanismen kunnen handhaven, nieuwe mechanismen kunnen invoeren, of ervoor kunnen kiezen om af te (blijven) zien van dergelijke nationale mechanismen;
 • bevestigd wordt dat de lidstaten uiteindelijk zelf beslissen over de vraag of een bepaalde investeringsoperatie al dan niet moet worden toegestaan op hun grondgebied;
 • er wordt rekening gehouden met de noodzaak om te werken met korte, ondernemingsvriendelijke termijnen en met inachtneming van strikte vertrouwelijkheid.

Het kabinet werkt daarnaast aan een nieuwe strategie om risicovolle bedrijfsovernames door China tegen te gaan. Begin november 2018 merkte de minister van Economische Zaken en Klimaat bij het debat over zijn begroting in de Tweede Kamer op dat de regering in het voorjaar van 2019 zal komen met een nieuwe China-strategie, aangezien het kabinet zich zorgen maakt over de toenemende Chinese invloed in Nederland. Wat deze strategie precies zal inhouden is nog niet bekend. Het kabinet heeft wel aangekondigd dat zij spionage en oneerlijke handelspraktijken door Chinese bedrijven harder wil aanpakken. Onderdeel daarvan is dat het kabinet zich in ieder geval binnen de EU ervoor zal inzetten dat staatssteunregels voor lidstaten ook gaan gelden voor China.

Team

Related news

25.06.2019 LU law
The dawn of a new era of cross-border mobility within the EU?

Seminar - François Bernard, Senior Associate at Stibbe Luxembourg, will conduct a seminar in Luxembourg on 25 June in collaboration with Legitech on Directive proposal COM2018 (241 final) amending the cross-border merger regime currently enshrined in Directive (EU) 2017/1132 and introducing a new regime applicable to cross-border conversions and divisions.

Read more

28.05.2019 NL law
Dutch court: insufficient substantiation? No follow-on cartel damages action

Short Reads - Dutch courts are forcing claimants (including claims vehicles) to be well-prepared before initiating follow-on actions. The Amsterdam District Court in the Dutch trucks cartel follow-on proceedings recently ruled that claimants – specifically CDC, STCC, Chapelton, K&D c.s. and STEF c.s. – had insufficiently substantiated their claims. These claimants now have until 18 September 2019 to provide sufficient facts regarding transactions that – according to them – were affected by the cartel. Preparation should thus be key for cartel damages actions.

Read more

04.06.2019 NL law
Dutch Supreme Court clarifies evidentiary rules concerning signatures and signed documents

Short Reads - In two recent decisions, the Dutch Supreme Court has clarified the evidentiary power of signed documents. If the signatory unambiguously denies that the signature on the document is his or hers or claims that another party has tampered with the signature (for instance, through forgery or copying a signature from one document and pasting it in another), it is up to the party invoking the signed document to prove the signature's authenticity (ECLI:NL:HR:2019:572).

Read more

24.05.2019 NL law
European regulatory initiatives for online platforms and search engines

Short Reads - As part of the digital economy, the rise of online platforms and search engines raises all kinds of legal questions. For example, do bicycle couriers qualify as employees who are entitled to ordinary labour law protections? Or should they be considered self-employed (see our Stibbe website on this issue)? The rise of online platforms also triggers more general legal questions on the relationship between online platforms and their users. Importantly, the European Union is becoming increasingly active in this field.

Read more

03.06.2019 NL law
Toerekening van kennis van groepsvennootschappen

Articles - In de praktijk doet zich vaak de vraag voor of kennis die aanwezig is binnen de ene vennootschap kan worden toegerekend aan een andere vennootschap binnen hetzelfde concern. In dit artikel verkent Branda Katan zowel de dogmatische grondslag als de praktische toepassing van een dergelijke toerekening. Zij concludeert dat het ‘Babbel-criterium’ (heeft in de gegeven omstandigheden de kennis X in het maatschappelijk verkeer te gelden als kennis van Y?) geschikt is voor het toerekenen van kennis in concernverband.

Read more

Our website uses functional cookies for the functioning of the website and analytic cookies that enable us to generate aggregated visitor data. We also use other cookies, such as third party tracking cookies - please indicate whether you agree to the use of these other cookies:

Privacy – en cookieverklaring