Articles

Circonstances imprévisibles ? Pas si le tiers est identifié.

Circonstances imprévisibles ? Pas si le tiers est identifié.

Circonstances imprévisibles ? Pas si le tiers est identifié.

22.09.2016 BE law

L’article 16§2 du CGCh (actuellement, l’article 56 des RGE) ne peut pas être invoqué par l’adjudicataire lorsque le préjudice très important ou le retard résulte de circonstances imputables au fait d’un tiers qu’il peut identifier, puisqu’il dispose d’un recours pour obvier aux conséquences dommageables de ce fait. 

 

Par un arrêt du 22 septembre 2016 (C.15.0154.F), la Cour de cassation a tranché une controverse doctrinale entre les partisans de l’inapplicabilité de la dérogation que l’article 16§2 du Cahier général des charges (actuellement l’article 56 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics), lorsque le préjudice très important résulte du fait d’un tiers contre lequel l’adjudicataire peut agir en responsabilité et les auteurs qui considèrent que l’article 16§2 donne à l’adjudicataire un droit au rétablissement de l’équilibre du marché chaque fois que le préjudice ne lui est pas imputable, même si le fait est imputable à un tiers. La Cour énonce que « cette disposition ne s’applique pas lorsque ces circonstances sont imputables au fait d’un tiers que peut identifier l’adjudicataire, qui dispose d’un recours pour obvier aux conséquences dommageables de ce fait ».

Il s’agissait en l’espèce d’une demande d’indemnité formée par l’adjudicataire de travaux d’égouttage commandés par une intercommunale du chef des perturbations causées par le refus – considéré comme fautif par l’adjudicataire – de la commune sur le territoire duquel les travaux devaient être exécutés, d’accorder l’autorisation de police et l’interdiction de stationnement indispensables à leur exécution. La Cour de cassation décide donc que, dans ce cas, l’adjudicataire ne peut agir que contre le tiers responsable et non contre le pouvoir adjudicateur.

L’hypothèse d’un tiers responsable mais notoirement insolvable n’est pas résolue par cet arrêt pas plus à notre avis que celle où le fait n’est finalement pas considéré comme fautif et n’entraîne donc pas la responsabilité de son auteur à l’égard de l’adjudicataire.

Lien: Cass. C.15.0154.F du 22/09/2016

Related news

21.09.2018 BE law
Toegang tot (milieu-)informatie en transparante besluitvorming: fundamentele pijlers van een democratische samenleving

Articles - In een recent arrest van 4 september 2018 tikt het Hof van Justitie de Europese Commissie op de vingers voor de geheimhouding die zij aan de dag legt tijdens milieuwetgevingsprocessen. Volgens het Hof van Justitie zijn openbaarheid van bestuur en transparante besluitvorming van fundamenteel belang voor een democratische samenleving.

Read more

13.09.2018 NL law
FlixBus-uitspraak over de strijd van nieuwe spelers op de openbaar vervoermarkt tegen het bestaande concessiemodel met exclusieve rechten.

Short Reads - Het verrichten van openbaar vervoer geschiedt op basis van een concessie. Een concessie is het recht om met uitsluiting van anderen openbaar vervoer te verrichten in een bepaald gebied gedurende een bepaald tijdvak, aldus artikel 1 van de Wet personenvervoer 2000 (hierna: de 'Wp 2000'). 

Read more

19.09.2018 NL law
Algemene overheidsbesluiten alleen nog digitaal publiceren?

Articles - Toegegeven, het onderwerp publicatie van overheidsbesluiten was in de zomermaanden een beetje buiten mijn zichtveld geraakt. Daaraan kwam abrupt een einde met de kennisname van de internetconsultatiereacties op het conceptvoorstel van de Wet elektronische publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen. Er zijn belangrijke veranderingen op komst die positief kunnen worden gewaardeerd maar voor een deel niet onomstreden zijn.

Read more

12.09.2018 NL law
Wetsvoorstel wijziging Crisis- en herstelwet (Transitiewet Omgevingswet) ingediend bij de Tweede Kamer

Short Reads - Op 5 september 2018 heeft de regering het wetsvoorstel tot wijziging van de Crisis- en herstelwet (Chw) (Kamerstukken II 2017/18, 35 013, nrs 1-3) ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel beoogt onder meer te voorzien in snellere en gemakkelijker procedures om woningbouw te versnellen. Ook overbrugt het wetsvoorstel de periode tot inwerkingtreding van de Omgevingswet (vooralsnog 1 januari 2021) en kan daarom ook worden beschouwd als een transitiewet naar de Omgevingswet.

Read more

13.09.2018 NL law
Centrale Raad van Beroep verduidelijkt publieke-taakjurisprudentie ten behoeve van het bestuursorgaanbegrip

Short Reads - De Centrale Raad van Beroep (CRvB) verduidelijkt in een uitspraak van 15 augustus 2018 zijn publieke-taakjurisprudentie over de vraag wanneer een privaatrechtelijke rechtspersoon, zoals een besloten vennootschap, een bestuursorgaan is als bedoeld in artikel 1:1 lid 1 aanhef en onder b Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Read more

12.09.2018
Nadere uitleg van de Hoge Raad over 'op de zaak betrekking hebbende stukken'

Short Reads - De Hoge Raad heeft in drie belangwekkende arresten van 17 augustus 2018 een nadere uitleg gegeven over het verstrekken van op de zaak betrekking hebbende stukken. De drie arresten gaan over belastingzaken maar zij zijn relevant voor het hele bestuursrecht. In dit blogbericht gaan wij in op deze arresten en de betekenis daarvan voor de praktijk. Wij zullen in het bijzonder stilstaan bij de wijze waarop de Hoge Raad oordeelt over het verstrekken van gegevens bij geautomatiseerde besluitvorming.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring