Articles

Circonstances imprévisibles ? Pas si le tiers est identifié.

Circonstances imprévisibles ? Pas si le tiers est identifié.

Circonstances imprévisibles ? Pas si le tiers est identifié.

22.09.2016 BE law

L’article 16§2 du CGCh (actuellement, l’article 56 des RGE) ne peut pas être invoqué par l’adjudicataire lorsque le préjudice très important ou le retard résulte de circonstances imputables au fait d’un tiers qu’il peut identifier, puisqu’il dispose d’un recours pour obvier aux conséquences dommageables de ce fait. 

 

Par un arrêt du 22 septembre 2016 (C.15.0154.F), la Cour de cassation a tranché une controverse doctrinale entre les partisans de l’inapplicabilité de la dérogation que l’article 16§2 du Cahier général des charges (actuellement l’article 56 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics), lorsque le préjudice très important résulte du fait d’un tiers contre lequel l’adjudicataire peut agir en responsabilité et les auteurs qui considèrent que l’article 16§2 donne à l’adjudicataire un droit au rétablissement de l’équilibre du marché chaque fois que le préjudice ne lui est pas imputable, même si le fait est imputable à un tiers. La Cour énonce que « cette disposition ne s’applique pas lorsque ces circonstances sont imputables au fait d’un tiers que peut identifier l’adjudicataire, qui dispose d’un recours pour obvier aux conséquences dommageables de ce fait ».

Il s’agissait en l’espèce d’une demande d’indemnité formée par l’adjudicataire de travaux d’égouttage commandés par une intercommunale du chef des perturbations causées par le refus – considéré comme fautif par l’adjudicataire – de la commune sur le territoire duquel les travaux devaient être exécutés, d’accorder l’autorisation de police et l’interdiction de stationnement indispensables à leur exécution. La Cour de cassation décide donc que, dans ce cas, l’adjudicataire ne peut agir que contre le tiers responsable et non contre le pouvoir adjudicateur.

L’hypothèse d’un tiers responsable mais notoirement insolvable n’est pas résolue par cet arrêt pas plus à notre avis que celle où le fait n’est finalement pas considéré comme fautif et n’entraîne donc pas la responsabilité de son auteur à l’égard de l’adjudicataire.

Lien: Cass. C.15.0154.F du 22/09/2016

Related news

09.08.2022 NL law
Het initiatiefvoorstel Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen in internationale context

Articles - Internationaal maatschappelijk ondernemen, in het bijzonder door corporate sustainability due diligence, staat hoog op de (internationale) agenda. In het voetspoor van enkele andere landen in Europa is in Nederland een voorstel gedaan voor een wettelijk raamwerk dat niet op specifieke hoogrisicosectoren van toepassing is, maar op een veel grotere groep ondernemingen.

Read more

27.07.2022 NL law
Actualiteiten Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) 

Short Reads - De aandacht voor (Internationaal) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (“(I)MVO”) en Environmental, Social and Governance factoren (“ESG”) en verantwoording daarover blijft onverminderd groot. Wij zien op nationaal en Europees niveau tal van ontwikkelingen, zoals de publicatie van het voorstel voor een Europese Corporate Sustainability Due Diligence richtlijn. Wij stippen enkele Europese en nationale initiatieven aan. 

Read more

09.08.2022 NL law
Bouwen en stikstofdepositie anno 2022: een (on)mogelijke opgave?

Articles - De stikstofproblematiek houdt de gemoederen sinds de PAS-uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) al geruime tijd bezig. In onze eerdere artikelen in voorgaande jaren schetsten wij de stand van zaken op dat moment. Omdat de ontwikkelingen sindsdien niet zijn uitgebleven – integendeel – bestaat alle aanleiding voor een update.

Read more

04.08.2022 NL law
Meer maatwerk bij ontvankelijkheidsbeslissingen

Short Reads - Na een blog uit 2020 heb ik de afgelopen periode enkele uitspraken gesignaleerd die lijken te wijzen op een soepelere omgang van de bestuursrechter met termijnoverschrijdingen. Zo besteedde ik aandacht aan een uitspraak van de rechtbank Limburg, waarin persoonlijke (privé) omstandigheden een doorslaggevende rol speelden. Recent is er een tweetal verzetuitspraken van de Afdeling verschenen waarin persoonlijke omstandigheden ook beslissend waren. Waait er sinds de reflectierapporten inderdaad een nieuwe wind door de ontvankelijkheidsrechtspraak?

Read more

15.07.2022 NL law
Richtlijn (EU) 2022/362 noopt tot timmeren aan de weg voor de infrastructuurheffing in Nederland

Short Reads - Op 24 maart 2022 is Richtlijn (EU) 2022/362 in werking getreden. Richtlijn (EU) 2022/362 wijzigt verschillende richtlijnen, waaronder Richtlijn 1999/62/EG (hierna: de ‘Tolrichtlijn’). Uit overweging 11 en 13 uit de considerans bij Richtlijn (EU) 2022/362 volgt dat de richtlijn beoogt de inconsistenties in de infrastructuurheffing voor wegverkeer in de Europese Unie weg te nemen. 

Read more