Articles

Circonstances imprévisibles ? Pas si le tiers est identifié.

Circonstances imprévisibles ? Pas si le tiers est identifié.

Circonstances imprévisibles ? Pas si le tiers est identifié.

22.09.2016 BE law

L’article 16§2 du CGCh (actuellement, l’article 56 des RGE) ne peut pas être invoqué par l’adjudicataire lorsque le préjudice très important ou le retard résulte de circonstances imputables au fait d’un tiers qu’il peut identifier, puisqu’il dispose d’un recours pour obvier aux conséquences dommageables de ce fait. 

 

Par un arrêt du 22 septembre 2016 (C.15.0154.F), la Cour de cassation a tranché une controverse doctrinale entre les partisans de l’inapplicabilité de la dérogation que l’article 16§2 du Cahier général des charges (actuellement l’article 56 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics), lorsque le préjudice très important résulte du fait d’un tiers contre lequel l’adjudicataire peut agir en responsabilité et les auteurs qui considèrent que l’article 16§2 donne à l’adjudicataire un droit au rétablissement de l’équilibre du marché chaque fois que le préjudice ne lui est pas imputable, même si le fait est imputable à un tiers. La Cour énonce que « cette disposition ne s’applique pas lorsque ces circonstances sont imputables au fait d’un tiers que peut identifier l’adjudicataire, qui dispose d’un recours pour obvier aux conséquences dommageables de ce fait ».

Il s’agissait en l’espèce d’une demande d’indemnité formée par l’adjudicataire de travaux d’égouttage commandés par une intercommunale du chef des perturbations causées par le refus – considéré comme fautif par l’adjudicataire – de la commune sur le territoire duquel les travaux devaient être exécutés, d’accorder l’autorisation de police et l’interdiction de stationnement indispensables à leur exécution. La Cour de cassation décide donc que, dans ce cas, l’adjudicataire ne peut agir que contre le tiers responsable et non contre le pouvoir adjudicateur.

L’hypothèse d’un tiers responsable mais notoirement insolvable n’est pas résolue par cet arrêt pas plus à notre avis que celle où le fait n’est finalement pas considéré comme fautif et n’entraîne donc pas la responsabilité de son auteur à l’égard de l’adjudicataire.

Lien: Cass. C.15.0154.F du 22/09/2016

Related news

19.09.2019 NL law
De kloof tussen stad en platteland: gekraai om niets?

Short Reads - In Frankrijk werd het nieuws deze zomer deels beheerst door de juridische strijd over het matineuze gekraai van haan Maurice. Die zomer begon zowat in mei van dit jaar toen het echtpaar Biron een zaak aanhangig maakte bij de rechtbank in Rochefort vanwege overlast van hun buurhaan.

Read more

06.09.2019 NL law
Afdeling onderstreept belang van onderzoek naar harde plancapaciteit bij toestaan van nieuwe stedelijke ontwikkeling en geeft daarvan definitie

Short Reads - De Ladder voor duurzame verstedelijking is verankerd in artikel 3.1.6 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening en houdt de verplichting in om bij het toestaan van een nieuwe stedelijke ontwikkeling te motiveren dat daaraan behoefte bestaat. Hiermee wordt beoogd leegstand en onnodige bebouwing te voorkomen en zorgvuldig ruimtegebruik te stimuleren. Onlangs is over dit onderwerp een Kamerbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verschenen naar aanleiding van onderzoek naar de werking van de Ladder voor woningbouw.

Read more

18.09.2019 NL law
Geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel, wat nu?

Short Reads - Zoals bekend heeft de Afdeling op 29 mei 2019 (Amsterdamse dakopbouw,) de eisen voor een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel versoepeld. Het perspectief van de burger staat sindsdien centraler. Dat plaatst overheden voor een nieuw probleem: hoe te handelen als een bindende toezegging is gedaan die niet (meer) nagekomen kan of mag worden? Daarover heeft de Afdeling nauwelijks iets gezegd.

Read more

06.09.2019 NL law
Het Klimaatakkoord: sectortafel elektriciteit

Short Reads - Op 28 juni 2019 is het Klimaatakkoord gepresenteerd. In het Klimaatakkoord is aan vijf sectortafels uitgewerkt op welke wijze Nederland uitvoering gaat geven aan de op internationaal niveau gemaakte klimaatafspraken. In dit blogbericht lichten wij toe wat de belangrijkste uitdagingen zijn voor de sectortafel elektriciteit en hoe de komende jaren aan die uitdagingen uitvoering wordt gegeven.   

Read more

18.09.2019 NL law
Consultatie herijking Grondwetsherzieningsprocedure: Tweede Kamer gekozen na eerste lezing moet tweede lezing afronden

Short Reads - Op 3 september 2019 is een internetconsultatie gestart over een wetsvoorstel dat onduidelijkheden moet wegnemen over de tweede lezing van Grondwetsherzieningsvoorstellen. Kort gezegd komt het wetsvoorstel er op neer dat de Tweede Kamer die aansluitend op de eerste lezing wordt gekozen, de tweede lezing moet afronden. Gebeurt dat niet dan vervalt het voorstel van rechtswege. Daarmee borduurt de regering voort op haar eerdere Kamerbrief van 21 februari 2019 waarin zij haar visie over de procedure tot herziening van de Grondwet uit de doeken doet (Kamerstukken II 2018/19, 31 570, 35).

Read more

04.09.2019 NL law
De nieuwe coördinatieregeling in de Awb: wetsvoorstel ingediend!

Short Reads - Ruim een jaar na het sluiten van de internetconsultatie heeft de minister van Rechtsbescherming op 10 juli jl. het wetsvoorstel dat onder meer een algemene coördinatieregeling mogelijk maakt ingediend. In een eerder blogbericht is al ingegaan op de consultatieversie van dit wetsvoorstel en zijn daarmee de hoofdlijnen van de voorgestelde coördinatieregeling besproken. Wij grijpen de indiening van het wetsvoorstel aan om de ingekomen reacties op de internetconsultatie te bespreken alsmede de wijzigingen waartoe deze reacties hebben geleid.

Read more

Our website uses functional cookies for the functioning of the website and analytic cookies that enable us to generate aggregated visitor data. We also use other cookies, such as third party tracking cookies - please indicate whether you agree to the use of these other cookies:

Privacy – en cookieverklaring