Articles

De afgescheiden vermogens van een algemeen pensioenfonds

De afgescheiden vermogens van een algemeen pensioenfonds

De afgescheiden vermogens van een algemeen pensioenfonds

22.06.2015 NL law

In het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht gaat Manon Cremers in op een nieuwe type pensioenfonds, het algemeen pensioenfonds (APF), die met de Wet algemeen pensioenfonds geïntroduceerd wordt.

Op 18 december 2014 is het wetsvoorstel Wet algemeen pensioenfonds2 (hierna 'wet') bij de Tweede Kamer ingediend. Met de wet wordt een nieuw type pensioenfonds, het algemeen pensioenfonds (hierna APF) geïntroduceerd. Doel is de verbetering van de keuzemogelijkheden voor werkgevers en werknemers tot realisatie van een kwalitatief hoogstaande en veilige pensioenuitvoering tegen een scherpe prijs. De wetgever denkt dit met een APF te bereiken doordat een APF voor één of meer werkgevers één of meer pensioenregelingen kan uitvoeren en daarvoor per collectiviteitkring (bestaande uit één of meer pensioenregelingen) een afgescheiden vermogen kan aanhouden. Op die manier kunnen de deelnemers van een APF vasthouden aan de solidariteit binnen hun eigen pensioenregeling(en), terwijl zij tegelijkertijd kunnen profiteren van schaalvoordeel in de uitvoeringskosten bij een pensioenfonds met verschillende pensioenregelingen.

Hoewel het streven was om de wet op 1 januari 2015 in werking te laten treden, is nu de verwachting dat dit op 1 januari 2016 zal geschieden.4 Dat betekent niet dat de pensioenmarkt stil zit. Verschillende marktpartijen zijn reeds volop in voorbereiding tot het verkrijgen van de voor een algemeen pensioenfonds benodigde vergunning van DNB.

Auteurs: Manon Cremers

Bron: Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2015/1

Publicatiedatum: Mei 2015

Klik hier voor het volledige artikel

Team

Related news

12.10.2021 NL law
Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming: Platformarbeid en privaatrecht

Short Reads - Jaap van Slooten schreef mee aan het boek ‘Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming’, waarin hij samen met Eric Tjong Tjin Tai (Tilburg University) in het hoofdstuk ‘Platformarbeid en privaatrecht’ ingaat op de vraag in hoeverre privaatrechtelijke regelingen een vorm van sociale bescherming bieden aan werkenden en afnemers van een platform.

Read more

10.09.2021 NL law
Nieuwe verplichting onder de NOW-4: de overeenkomst ten aanzien van de uitvoering van het bonus- en dividendbeleid

Short Reads - Met de laatste tranche van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (“NOW-4”) is een nieuwe aanvullende verplichting geïntroduceerd voor het bonus- en dividendverbod. Het bonus- en dividendverbod is een van de meest vergaande verplichtingen onder de NOW en is onderwerp van veel maatschappelijke discussie. 

Read more

29.09.2021 NL law
Gebrekkige informatievoorziening aan de ondernemingsraad bij overnamefinanciering: belangenafweging en beweegredenen

Short Reads - In deze bijdrage bespreekt Ea Visser de beschikkingen inzake Estro en PCM. Daarna gaat zij in op het politieke initiatief dat is genomen inzake de rechten van de OR bij private-equitytransacties en de reactie daarop. Ea bespreekt aan de hand van de Estro-zaak de relatie tussen de belangenafweging van het bestuur en de beweegredenen die moeten worden opgenomen in een adviesaanvraag volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Vervolgens gaat zij in op de manier waarop partijen bij een overnamefinanciering de bevindingen uit de Estro-zaak kunnen toepassen in de praktijk.

Read more

30.08.2021 NL law
Werknemers moeten tijdens lockdown niet gewerkte min-uren inhalen (annotatie)

Short Reads - In deze annotatie bespreekt Astrid Helstone de kort geding-uitspraak van de rechtbank Gelderland in de Wibra-zaak. Deze uitspraak bevestigt dat Wibra haar werknemers de tijdens de lockdown niet-gewerkte uren (min-uren) mag laten inhalen (binnen de door de cao maximaal toegestane bandbreedte). Het afgewogen oordeel van de kortgedingrechter in dit geschil getuigt van een genuanceerde benadering van de vraag onder welke voorwaarden flexcontracten met een min-max karakter toelaatbaar zijn. Astrid meent dat het oordeel in dit geval juist is.

Read more