Articles

Administrative Law & Real Estate

Administrative Law & Real Estate

Administrative Law & Real Estate

11.03.2014 NL law

Deze nieuwsbrief bevat een overzicht van de berichten die in februari 2014 op Stibbeblog zijn gepubliceerd. De nieuwsbrief bevat samenvattingen en analyses van recente uitspraken en wetswijzigingen over zowel omgevingsrecht als algemeen bestuursrecht.

A.  Wijzigingen in wet- en regelgeving 
 
Tweede wijziging Landelijk Afvalbeheerplan (LAP): inspraak van 10 maart 2014 tot en met 22 april 2014 
 
Het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) is een afvalbeheerplan op grond van de Wet milieubeheer. Op grond van die wet moet ieder bestuursorgaan rekening houden met het LAP bij het uitoefenen van bevoegdheden met betrekking tot afvalstoffen, zoals omgevingsvergunningverlening op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, bevoegdheden op grond van het Activiteitenbesluit en het opstellen van milieubeleidsplannen en milieuverordeningen. Het LAP is bedoeld voor in principe alle afvalstoffen waarop de Wet milieubeheer van toepassing is.
Het LAP bestaat uit een beleidskader en bijlagen. In de bijlagen zijn onder meer de zogenaamde ‘sectorplannen’ voor specifieke afvalstoffen (zoals hout, baggerspecie, huishoudelijk afval en metalen) opgenomen.
Het LAP moet worden gewijzigd, omdat een belangrijke Europese richtlijn, te weten: de Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG) en de daarbij behorende Guidance on the intrepretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste (EC/DGE, juli 2012, not legally binding) in het LAP moet worden verwerkt. Wat wordt gewijzigd en hoe u gebruik kunt maken van de inspraakmogelijkheid, kunt u hier lezen: LEES MEER 
 
Wijziging van het Bouwbesluit 2012: vereenvoudiging regelgeving en verzwaring eisen brandveiligheid veestallen 
 
Bouwpraktijk opgelet! Op 1 april a.s. wordt het Bouwbesluit 2012 gewijzigd (Stb. 2014, 51). Met deze wijziging van het Bouwbesluit 2012 wordt enerzijds beoogd een aantal knelpunten uit de bouwpraktijk weg te nemen. Hiertoe wordt het Bouwbesluit 2012 vereenvoudigd door bepaalde eisen te laten vervallen. Zo gelden lichtere geluidsvoorschriften voor het uitvoeren van bedrijfsmatige bouw- en sloopwerkzaamheden. Anderzijds wordt met de wijziging dierenwelzijn bevorderd door verzwaarde eisen te stellen aan de brandveiligheid van veestallen. LEES MEER 

 

 

Sinds 14 februari 2014 nieuwe Weee-regelgeving: nieuwe regels voor de omgang met afgedankte elektronische apparatuur 

Sinds 14 februari 2014 is er in Nederland nieuwe regelgeving van kracht met betrekking tot afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Ook wel ‘Weee’ regelgeving genoemd. ‘Weee’ staat voor waste electrical and electronic equipment.
De kern van de regeling is (nog steeds) dat producenten van elektrische en elektronische apparatuur moeten zorgdragen voor de inzameling en verwerking van afgedankte elektronische apparatuur.
De nieuwe regelgeving is vervat in de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Door middel van deze nieuwe Regeling wordt de Europese Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (2012/19/EU) in Nederland geïmplementeerd.
De belangrijkste wijzigingen zijn de wijziging van enkele definities, zoals het begrip producent. Andere wijzigingen zijn: de harmonisatie van rapportagevereisten binnen Europa, stapsgewijze uitbreiding van het toepassingsgebied tot alle afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de uitbreiding en verduidelijking van de verplichtingen voor en verantwoordelijkheden van producenten. LEES MEER 
 
Voorkomen misbruik bestuursrechtelijke dwangsomregeling bij Wob-verzoeken: Leiden meerdere wegen naar Rome? 
 
Misbruik van de dwangsomregeling bij Wob-verzoeken is helaas geen incident. Op verschillende manieren is gebleken dat partijen proberen financieel of anderszins gewin te behalen. Dit doen zij door eerst een niet direct als zodanig herkenbaar Wob-verzoek te doen of door vele Wob-verzoeken tegelijk te doen. Vier weken later wordt dan een ingebrekestelling verzonden. Dit alles in de hoop dat het betrokken bestuursorgaan de wettelijke beslistermijn niet haalt en er dwangsommen worden verbeurd.
Inmiddels zien we dat er in de rechtspraak naarstig wordt gezocht naar mogelijkheden om binnen de grenzen van het huidige recht dit misbruik te voorkomen. Tot nu toe hebben rechterlijke instanties drie (verschillende) antwoorden geformuleerd op de vraag of, en zo ja hoe, misbruik van Wob-verzoeken voorkomen kan worden. LEES MEER 
 
B.  Samenvattingen en analyses van recente uitspraken 
 
Hoe toetst de rechter gemeentelijke geheimhoudingsbesluiten? 
 
Wat zijn nu de mogelijkheden om achter de inhoud van stukken te komen die op grond van de Gemeentewet geheim zijn gehouden en welke rol speelt de Wet openbaarheid van bestuur daarin? De Afdeling heeft daarin recent meer inzicht geboden.
Uit deze uitspraak, in samenhang met enkele andere uitspraken, kan geconcludeerd worden dat:
1. een Wob-verzoek gericht tegen een geheimhoudingsbesluit op grond van de Gemeentewet, de Provinciewet of de Wet gemeenschappelijke regelingen zal worden afgewezen;
2. ingeval van een bezwaar tegen een geheimhoudingsbesluit of een verzoek om opheffing daarvan, de rechter vol toetst aan de aanwezigheid van een belang als bedoeld in artikel 10 Wob. Indien een dergelijk belang en daarmee de bevoegdheid tot oplegging van geheimhouding aanwezig is, toetst de rechter de vraag of gebruik had mogen worden gemaakt van die bevoegdheid, terughoudend;
3. de kring van belanghebbenden bij een geheimhoudingsbesluit beperkt is tot de personen op wie de geheimhoudingsplicht rust en partijen die een daadwerkelijk eigen belang hebben bij de informatie waarop het geheimhoudingsbesluit betrekking. Slechts deze partijen kunnen opkomen tegen een opgelegde geheimhouding. LEES MEER 

Enci-vergunning vernietigd: de grensoverschrijdende aspecten van de milieueffectrapportage en Natura 2000-gebieden 
 
De milieuvergunning van de klinker- en cementproducent Enci in Maastricht is ‘gestruikeld’ voor de Afdeling bestuursrechtspraak. Twee juridische aspecten van grensoverschrijdende aspecten komen in de desbetreffende uitspraak van de Afdeling aan de orde, namelijk
(i) de consultatie tussen landen bij de milieueffectrapportage (“m.e.r.“) en
(ii) de effectbeoordeling bij buitenlandse Natura 2000-gebieden. LEES MEER 
 
Een last onder dwangsom voor een overtreding van de Flora- en faunawet kan ook verplichten om een handeling ongedaan te maken 
 
Als in strijd is gehandeld met het de Flora- en faunawet (Ffw) en het “kwaad” al is geschied, kan er dan nog een last onder dwangsom worden opgelegd? Ja, dat kan.
Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 5 februari 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:281).
Uit deze uitspraak kunnen twee lessen worden geleerd:
Ten eerste dat als de Ffw is overtreden, de staatssecretaris door middel van een last onder dwangsom een herstelplicht kan opleggen en, gelet op de doelstelling van de Habitatrichtlijn en de beginselplicht tot handhaving, soms zelfs moet opleggen.
Ten tweede is het voor de praktijk van belang om, zeker naarmate het tijdsverloop groter wordt, zorg te dragen voor voldoende bewijs van (het al dan niet aan de orde zijn van) een overtreding en de ernst daarvan. LEES MEER 

Uitwerkingsmogelijkheid in bestemmingsplan dient te worden betrokken bij planschadevergelijking 
 
In haar uitspraak van 4 december 2013 (ECLI:NL:RVS:2013:2232) buigt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich over de vraag of, en zo ja in hoeverre, de mogelijkheden van een nog uit te werken bestemming (in het nieuwe bestemmingsplan) bij een planvergelijking moeten worden betrokken.
De Afdeling oordeelt in deze uitspraak dat de Wro in artikel 3.6 een uitwerkingsplicht bevat, dus dat het vaststellen van een uitwerkingsplan niet slechts een toekomstige onzekere gebeurtenis inhoudt. Dit heeft tot gevolg dat de uit te werken bestemming wél moet worden betrokken bij de raming van planschade. LEES MEER 
 
C.  Overzicht van publicaties van advocaten van Stibbe 
 
De rol van planschade bij het bepalen van de schadeloosstelling in het onteigeningsrecht 
 
Onteigening kan plaatsvinden ter uitvoering van een bestemmingsplan. Een typisch voorbeeld is de onteigening voor een verkeersbestemming die is vastgesteld voor de aanleg van een weg of ander infrastructureel werk. Indien de gronden waar de weg of het infrastructureel werk moet worden aangelegd in eigendom zijn van een derde, is het niet ongebruikelijk dat de overheid tot onteigening overgaat. Soms dienen daar waardevolle gronden of zaken voor te verdwijnen. Dat kan een woning zijn bijvoorbeeld. Het kan dan nodig zijn om een gehele woning met bijbehorend erf te onteigenen, maar vaker zie je dat slechts een deel daarvan nodig is. Dan wordt bijvoorbeeld alleen een deel van de tuin onteigend.
Als die verkeersbestemming, waarvoor de woning of een deel van de tuin moet wijken, in de plaats is gekomen van de woonbestemming, kan dat nadelige gevolgen hebben voor het bepalen van de waarde van de woning of het deel van de tuin. Dat kan ook weer nadelige gevolgen hebben voor de hoogte van de schadeloosstelling waar de onteigende recht op heeft. 
In het artikel “De rol van planschade bij het bepalen van de schadeloosstelling in het onteigeningsrecht” gaan Olivia den Hollander en Tijn Kortmann in op de waardeverminderende invloed van de bestemmingswijziging bij gehele en gedeeltelijke onteigening. Zij schetsen het regime van het onteigeningsrecht en het planschaderecht en gaan in op de criteria voor toekenning van een vergoeding voor de schade als gevolg van een nadelige bestemming. Verder gaan zij in op de wijze waarop planschadevergoeding precies een rol kan spelen bij het bepalen van de uit te keren schadeloosstelling bij onteigening. Wanneer wordt planschade bij het bepalen van de schadeloosstelling betrokken? En wat voor gevolgen heeft dat voor de hoogte ervan? LEES MEER 
 
Overgangsrecht agrarische activiteiten bij overgang van milieuvergunning naar OBM 
 
Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.’ Deze belastingslogan geeft ook de wil weer van de wetgever voor milieuregelgeving. Minder vergunningen en meer algemene regels zouden moeten leiden tot een verlaging van de druk op bedrijven. Uit de praktijk kan ik zeggen dat eerder het tegendeel wordt bereikt. Wijziging op wijziging van wetten en onderliggende regelgeving maken het woud er niet doorzichtiger op. Bovendien is het doornemen (om niet te zeggen, doorworstelen) van het Activiteitenbesluit milieubeheer om te achterhalen welke algemene regels op het specifieke bedrijf van toepassing zijn, niet een makkelijke opgave. Zeker niet voor een niet-getrainde jurist, zoals bijvoorbeeld een agrariër.
De uitspraak van de ABRvS van 26 juni 2013 (ECLI:NL:RVS:2013:28) illustreert de problematiek bij de overgang van wettelijke stelsels. Ook de wetgever heeft, zo blijkt, niet alle situaties doorzien. De ABRvS vult hierom het overgangsrecht aan.
Anna Collignon geeft in haar annotatie bij deze uitspraak die is verschenen in MenR 2013/142 eerst een korte schets van de situatie en een formeel gevoerd verweer. Vervolgens gaat zij in op het overgangsrecht. Afgesloten wordt met enkele beschouwingen over twee andere aspecten van de uitspraak, te weten de voorbereiding van een besluit na een eerdere vernietiging en de beoordeling van gezondheidsrisico’s. LEES MEER 

Onlosmakelijke samenhang in artikel 2.7 Wabo en de toepassing daarvan indien er sprake is van een overgangsrechtelijke situatie 
 
De uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant van 27 juni 2013 ziet op de onlosmakelijke samenhang in artikel 2.7 Wabo en de toepassing daarvan indien er sprake is van een overgangsrechtelijke situatie.
Onlosmakelijke samenhang is de term die wordt gebruikt om aan te duiden dat een aanvrager een activiteit die behoort tot verschillende categorieën activiteiten als bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wabo (dus verschillende vergunningen/ontheffingen nodig heeft) in beginsel niet mag opknippen en voor alle vergunningen/ontheffingen direct dan wel gefaseerd een aanvraag moet doen. Dit is alleen aan de orde als de activiteit per vergunning/ontheffing fysiek niet te onderscheiden is.
Anna Collignon gaat in haar annotatie bij deze uitspraak die is verschenen in MenR 2014/7 nader in op de situatie bij niet te onderscheiden activiteit bouwen en veranderen van een inrichting, en meer specifiek op de situatie dat er voor de activiteit bouwen een aanvraag is ingediend vóór inwerkingtreding van de Wabo, en voor de activiteit veranderen van een inrichting een aanvraag is ingediend na inwerkingtreding van de Wabo. LEES MEER 

Handboek Bestuursrecht in het Awb tijdperk 

Begin 2014 is de nieuwe, zevende druk van het handboek Bestuursrecht in het Awb tijdperk verschenen.
Dit boek biedt in een kort bestek een volledige inleiding op het bestuursrecht. Alle auteurs zijn verbonden aan de afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden. Tom Barkhuysen is een van de auteurs van dit boek. LEES MEER 

 

 

Team

Related news

13.09.2022 NL law
Afdeling oordeelt: geen algemene plicht tot nul-emissie van zeer zorgwekkende stof PFOS bij watervergunning voor lozing.

Short Reads - Recent oordeelde de Afdeling dat er bij de watervergunning voor lozingen geen algemene plicht is voor nul-emissies van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). De beste beschikbare technieken (BBT) bij een lozing eisen ook geen nul-emissie van ZZS voor alle lozingen. Dit is voor zover wij weten de eerste uitspraak waarin de Afdeling dit expliciet overweegt. Wij lichten deze uitspraak hierna uitgebreider toe.

Read more